Locu­ri de des­fășura­re a examenelor

Unde are loc examinarea?

Exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO (pază) este făcu­tă de mulți, dar nu de toți, Came­re de Comerț și Indus­trie ofe­rit. Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK) se găseș­te în toate orașe­le mari sau aglo­merări­le urba­ne din Ger­ma­nia. De obicei, puteți afla în pre­ala­bil pe site-uri­le came­re­lor unde se orga­ni­zea­ză examenul la IHK respec­tiv. În scri­so­area de con­fir­ma­re a înscrie­rii dum­nea­vo­as­tră la examen, Came­ra de Comerț și Indus­trie com­pe­ten­tă vă va spu­ne exact când și unde tre­bu­ie să fiți pre­zent. În cele mai mul­te cazu­ri, examen­ele scri­se și ora­le au loc în inc­in­ta came­re­lor sau în aca­de­mii­le IHK aso­cia­te. Pen­tru infor­mații deta­lia­te și obli­ga­to­rii, cel mai bine este să cont­ac­tați direct Came­ra de Comerț și Indus­trie relevantă.


Care IHK oferă examenul de expert?

Con­form cerce­tăril­or noast­re, urmă­to­are­le Came­re de Comerț și Indus­trie oferă în pre­zent examene în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțului:

Puteți găsi o pre­zen­ta­re gene­rală a tutu­r­or came­re­lor pe site-ul DIHK.
Aco­lo, în “IHK Fin­der” puteți cău­ta cea mai apro­pi­ată cameră: www.dihk.de/ihk-finder


Când sunt date­le examen­e­lor? În capi­to­lul urmă­tor veți găsi o pre­zen­ta­re gene­rală a urmă­to­are­lor date peri­odi­ce pen­tru examenul de exper­ti­ză § 34a GewO pen­tru per­so­nalul de secu­ri­ta­te (potenți­al)!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO