Exper­tiza scrisă

Sari­na .B între­bat cu 1 an în urmă

Bună ziua, am o între­ba­re, pot să con­ti­nui să lucrez legal dacă am tre­cut tes­tul scris?

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 1 an în urmă

Bună!

Aveți posi­bi­li­ta­tea de a exer­ci­ta una dint­re acti­vi­tăți­le regle­men­ta­te de lege numai dacă ați tre­cut examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO: https://www.sachkunde-34a.de/grosser-34a-schein-pflicht/

Ați tre­cut examenul dacă ambe­le părțiadică să fi închei­at cu suc­ces par­tea scrisă și par­tea orală a examenu­lui. “Cer­ti­fi­ca­tul” care vă este eli­be­rat de came­ra de exami­na­re (IHK) ser­veș­te drept dovadă.

ImportantÎn plus, tre­bu­ie să se dea așa-numita fia­bi­li­ta­te. În prac­tică, acest lucru înse­am­nă că auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă veri­fică dacă aveți cazier judi­ci­ar rele­vant. Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră vă rapor­tează la Regis­trul de gar­dă (BWR) și veți pri­mi o legi­ti­mație de gar­di­an (prin inter­me­diul angaja­toru­lui dum­nea­vo­as­tră). Este de la sine înțe­les că, în afară de ace­as­ta, toate celel­al­te lucr­u­ri care tre­bu­ie respec­ta­te în mod nor­mal în cadrul unei relații de mun­că tre­bu­ie, desi­gur, regle­men­ta­te — aici, com­pa­nia de secu­ri­ta­te este în pri­mul rând responsa­bilă (cuvin­te-cheie: noti­fi­ca­re de secu­ri­ta­te socială, con­tract de mun­că, nor­me de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or etc.).

Impri­ma­re
ro_RORO