Arhi­ve

Coro­na

Actua­li­za­re COVID-19 — Examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK

Actualizare COVID-19 - Examenul de cunoștințe de specialitate IHK

În apri­l­ie 2021, în post­area de pe blog “Exis­tă în pre­zent examene la Came­ra de Comerț și Indus­trie din cau­za Coron­ei?” desp­re starea actuală a lucr­u­ril­or la acel moment în ceea ce pri­veș­te pune­rea în apli­ca­re a examen­e­lor pro­fe­sio­na­le IHK. Pen­tru o vre­me, examen­ele au fost anu­la­te sau amâ­na­te. Se apli­că un regim de igienă strict.
După un șir de schim­bări poli­ti­ce lega­te de măsu­ri­le de pro­tecție a covo­are­lor și de dife­ri­te regu­li, dint­re care unele erau difi­cil de înțe­les din punct de vede­re fap­tic, o mare par­te din cerințe­le ante­rio­are au fost abro­ga­te în majo­ri­ta­tea sta­tel­or federale.

Dacă ați fost tes­tat pozi­tiv pen­tru SARS-CoV‑2 și se apro­pie data examenu­lui, cel mai bine este să vă infor­mați la IHK responsa­bil cu pri­vi­re la măsu­ri­le pe care le puteți lua în pre­zent. Este posi­bil să vă retra­geți din examen și să îl sus­ți­neți din nou la o dată ulte­rio­ară sau — în fun­cție de sta­tul fede­ral — să îl sus­ți­neți în cadrul anu­mi­tor măsu­ri de protecție.

Notă: Toate infor­mații­le sunt fără garanție (la data de 20.11.2022). Vă rugăm să țineți cont de cerințe­le actua­le ale IHK exami­na­tor sau ale sta­tu­lui federal!

Exis­tă în pre­zent examene la Came­ra de Comerț și Indus­trie din cau­za Coronei?

Există în prezent examene la Camera de Comerț și Industrie din cauza Coronei?

Dacă se efec­tuea­ză în pre­zent examene 34a lega­te de pan­de­mie este o între­ba­re fierbinte

În momen­tul de față, Came­r­e­le de Comerț și Indus­trie (IHK) înce­ar­că să respec­te date­le exis­ten­te pen­tru examene. Da! Examen­ele au loc de obicei. Cu toate aces­tea, pot exis­ta aba­te­ri, deoare­ce, în prin­ci­piu, fie­ca­re cameră poa­te deci­de sin­gură dacă o exami­na­re este efec­tua­tă, anu­la­tă fără înlo­cui­re sau amâ­na­tă. În cazul actu­alei cri­ze coro­na, acest lucru depin­de, de ase­men­ea, de valo­area inci­denței regio­na­le, de cerințe­le lega­le actua­le și de deci­zii­le politice.

Pla­nuri pandemice/concepte de igienă și spe­ci­fi­cații ale IHK

Majo­ri­ta­tea came­re­lor au con­cep­te de igienă care spe­ci­fică con­diții­le în care se pot efec­tua examinările.
Pen­tru mul­te came­re, se apli­că urmă­to­are­le regu­li (fără garanții):

Infor­mații la zi!

Se apli­că în con­ti­nu­are: Cel mai bine este să aflați direct de la IHK exami­na­tor ce tre­bu­ie să obser­vați. — dacă, de exemp­lu, tre­bu­ie să se pre­zin­te un cer­ti­fi­cat medi­cal sau dacă au inter­ve­nit modi­ficări în timp scurt. Site-ul web al IHK respec­tiv (cuvânt cheie News / Coro­na) oferă rapid infor­mații sub­stanția­le în acest sens.

Tre­ce­rea examenu­lui de exper­ti­ză în con­for­mi­ta­te cu § 34a Gewo, în ciu­da cri­zei Corona

Trecerea examenului de expertiză în conformitate cu § 34a Gewo, în ciuda crizei Corona

În ultim­e­le luni, examen­ele con­form § 34a GewO (pază) au fost anu­la­te din cau­za cri­zei Coro­na (COVID-19). Acum, examen­ele vor avea loc din nou la Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK). Pen­tru toți cei care s‑au înscris la timp sau a căror dată a fost amâ­na­tă, pro­ba scrisă va avea loc mâi­ne, 18 iunie 2020. În pre­zent, în mul­te locu­ri se apli­că regle­men­tări spe­cia­le pen­tru sus­ți­ne­rea examenu­lui, de exemplu:

Puteți afla exact ce regle­men­tări se apli­că din scri­so­area IHK refe­ri­toare la examen sau de pe site-ul web al IHK respectiv.
Tutu­r­or celor care sus­țin mâi­ne examenul, le doresc mult succes! 

PS: Dacă examenul dum­nea­vo­as­tră, care ar fi tre­buit să aibă loc în apri­l­ie, de exemp­lu, a fost anu­lat fără a fi înlo­cuit, tre­bu­ie să vă înscrieți la o nouă dată!
Din cau­za cere­rii ridi­ca­te, este reco­man­dat să vă înscrieți din timp la examen. Deoare­ce tre­bu­ie respec­ta­te distanțe mini­me, locu­ri­le deja limi­ta­te sunt și mai limi­ta­te. Puteți găsi toate date­le examen­e­lor la https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Impri­ma­re
ro_RORO