Între­bări privind expertiza

Doriți să aflați mai mul­te infor­mații desp­re examen sau desp­re pre­gă­ti­rea pen­tru examen?

Aici veți găsi răs­punsu­ri la Sach­kun­de § 34a Gewo!

Între­bări frec­ven­te (FAQ)

Am com­pi­lat răs­punsu­ri scur­te la între­bări­le frec­ven­te pen­tru dum­nea­vo­as­tră în secți­unea Între­bări frecvente.

Citeș­te mai mult!

Forum

În forum, puteți adre­sa pro­pri­ile între­bări comu­ni­tății Sach­kun­de, puteți face schimb de idei cu alții și puteți răspun­de la între­bări­le altor vizitatori! 

Citeș­te mai mult!

Glo­sar

Glosar­ul este un fel de “mini-enci­clo­pe­die”. Aces­ta descrie pe scurt unii ter­me­ni și abre­vie­ri importan­te în con­tex­tul examenului.

Citeș­te mai mult!

Cali­ficări

Dese­ori citiți ter­me­ni pre­cum “spe­cia­list în secu­ri­ta­te” care nu exis­tă cu ade­vărat. Pe ace­as­tă pagină puteți afla ce cali­ficări sunt recu­nos­cu­te cu ade­vărat în indus­tria secu­ri­tății private.

Citeș­te mai mult!

Cău­t­a­re

Dacă nu găsiți ceea ce cău­tați, sperăm că veți găsi aici: Folo­siți căut­area pe pagină pen­tru a navi­ga prin tot conți­nu­tul Info­port­a­lu­lui Ghi­dului tema­tic în fun­cție de ter­me­nii căutați.

Citeș­te mai mult!

Cont­ac­tați

Legă­tu­ra ta cu noi! Nu ezi­tați să ne scrieți per­so­nal prin inter­me­diul for­mu­la­ru­lui de cont­act. Dar: Dacă aveți între­bări spe­ci­fice refe­ri­toare la examene sau la legis­lația comer­cială, vă rugăm să vă adre­sați direct Came­rei de Comerț și Indus­trie (IHK) sau auto­ri­tății competente!

Citeș­te mai mult!

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO