Arhi­ve

Lim­ba străină

Port­a­lul de infor­mații privind examenul 34a este acum multilingv!

Portalul de informații privind examenul 34a este acum multilingv!

Nu vor­biți ger­ma­na, ci o altă limbă?
În pre­zent, este nevoie urgen­tă de lucră­to­ri cali­fi­cați în mul­te zone din Ger­ma­nia. Unul dint­re aces­te dome­nii este indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. Pen­tru a avea drep­tul de a lucra pen­tru un ser­viciu de secu­ri­ta­te în Ger­ma­nia, aveți nevoie de urmă­to­are­le pen­tru mul­te acti­vi­tăți de pază Exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui. Sun­teți apoi un can­di­dat cali­fi­cat cu un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență 34a și aveți un exce­lent Per­spec­ti­ve de anga­ja­re cu sala­riu core­s­pun­ză­tor!

Infor­mații privind 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Secu­ri­ta­te) în lim­ba dumneavoastră

Aici, pe port­a­lul de infor­mații desp­re cali­ficări, găsiți num­e­r­oa­se infor­mații gra­tuite desp­re examenul de cali­fi­ca­re ger­man pen­tru per­so­nalul de secu­ri­ta­te. Navi­gați prin inter­me­diul meniu­lui prin­ci­pal din par­tea de sus, prin inter­me­diul meniu­lui nostru Pagi­ni de infor­mații, răs­foiți pagi­na pos­tări curen­te pe blog sau să uti­li­ze­ze în mod spe­ci­fic Cău­t­a­re. Dacă aveți o cere­re indi­vi­duală, ne puteți cont­ac­ta în ori­ce moment. Postați între­barea dvs. în foru­mul de aju­tor.

Lim­bi­le dis­po­ni­bi­le în Info­port­a­lul Ghi­dul Subiectului

În mod nor­mal, sis­temul detec­tează auto­mat lim­ba pe care o uti­li­zați și setează port­a­lul 34a în ace­as­tă lim­bă. În pre­zent, sunt accept­ate urmă­to­are­le limbi:

Puteți oricând să ajus­tați lim­ba site-ului web prin inter­me­diul meniu­lui de sel­ecție din stân­ga sus (ste­ag și cod de lim­bă). Sau pur și simp­lu prin inter­me­diul buto­nu­lui de mai jos:

Pre­gă­ti­rea și exami­narea într‑o altă limbă?

Examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te poa­te fi sus­ți­nut numai în lim­ba ger­mană. Cu toate aces­tea, exis­tă cu sigu­ranță unele ofer­te care îi spri­jină pe cei care învață o lim­bă străină în pre­gă­ti­rea lor — de exemp­lu, lite­ra­tura, print­re alt­ele Lexi­co­ane cu 34a ter­me­ni teh­ni­ci și tra­du­ce­rea aces­to­ra.

Lim­ba dvs. nu este disponibilă?
Nu ezi­tați să scrieți un comen­ta­riu pe ace­as­tă pagină sub ace­as­tă posta­re de blog. Spu­neți-ne lim­ba în care ați dori să fie tra­du­se infor­mații­le noast­re desp­re 34a. Vom fi bucu­roși să pre­luăm ori­ce suge­stii de îmbună­tăți­re și să le punem în apli­ca­re, dacă este posibil.

Câți bani se câș­ti­gă ca angajat în ser­viciul de secu­ri­ta­te cu cer­ti­fi­cat de competență?

Câți bani se câștigă ca angajat în serviciul de securitate cu certificat de competență?

Este inu­til să vorb­im în jurul ei. Un lucru este clar: Indus­tria tra­dițio­nală a secu­ri­tății este un sec­tor cu sala­rii mici!
Cu toate aces­tea: indus­tria secu­ri­tății oferă varieta­te, locu­ri de mun­că responsa­bi­le, inte­res­an­te și, de ase­men­ea, liniș­ti­te. Și dacă ești inte­li­gent, poți să te des­cur­ci. Dar — cât câș­ti­gi ca agent de secu­ri­ta­te cu un cer­ti­fi­cat de competență?

Ce con­tează când vine vor­ba de câș­ti­gu­ri în indus­tria de securitate…

Dacă vă deci­deți să lucrați în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te sau dacă sun­teți în căut­area unui nou angaja­tor, aspec­te­le finan­cia­re joa­că cu sigu­ranță un rol important. Exis­tă mai mulți fac­to­ri care con­tri­bu­ie la un sala­riu orar bun. Cele mai importan­te aspec­te pen­tru un sala­riu mai atrac­tiv sunt enu­me­ra­te mai jos.

Nivelul de edu­cație și formare

Desi­gur, cu cât ești mai bine pre­gă­tit, cu atât mai mare este potenți­al­ul de câș­tig. În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te neca­li­fi­cat, dar cu o for­ma­re pro­fe­sio­nală în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO, de foar­te mul­te ori nu veți fi plă­tit cu mult peste sala­riul minim. Cu examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te, puteți obți­ne un sala­riu orar de bază ceva mai mare cu un efort ușor de ges­tio­nat.. Puteți mer­ge chi­ar mai depar­te cu o for­ma­re supli­men­tară pen­tru a deve­ni lucră­tor cer­ti­fi­cat în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății sau cu o for­ma­re pen­tru a deve­ni spe­cia­list în pro­tecție și secu­ri­ta­te. De alt­fel, sala­riul minim la nivel națio­nal este de 12,43 euro pe oră de la 1 ianu­ar­ie 2023. Creș­te­rea la 13 euro pe oră de la 1 apri­l­ie 2023 a fost deja decisă.

Cali­ficări suplimentare

Cali­ficări­le supli­men­ta­re, de exemp­lu, în dome­niul pri­mu­lui aju­tor sau al pro­tecți­ei împo­tri­va incen­diil­or (de exemp­lu, ca asis­tent de pro­tecție împo­tri­va incen­diil­or), sunt foar­te uti­le și cresc valo­area de pia­ță a per­so­nalu­lui de secu­ri­ta­te. Aces­tea nu au întot­deau­na un efect direct asu­pra sala­riu­lui orar, dar repre­zin­tă întot­deau­na un punct în plus în cere­ri­le de anga­ja­re. Print­re cali­ficări­le supli­men­ta­re se numără următoarele:

De ase­men­ea, nu tre­bu­ie sube­sti­ma­te com­pe­tențe­le inter­cul­tu­ra­le și cun­o­aș­te­rea lim­bil­or străi­ne, în spe­cial a lim­bii eng­le­ze, cel puțin la nivel de bază.

Acti­vi­ta­te

Indus­tria secu­ri­tății are mul­te fațe­te și, prin urma­re, acti­vi­tăți­le pe care le des­fășo­ară lucră­to­rii de secu­ri­ta­te sunt, de ase­men­ea, foar­te diver­se. În con­se­cință, exis­tă uneo­ri dife­rențe sala­ria­le importan­te. Acti­vi­tăți­le de secu­ri­ta­te, cum ar fi găr­zi­le sepa­ra­te și sim­ple­le acti­vi­tăți de pază, sunt ade­sea des­tul de prost plă­ti­te. Locu­ri­le de mun­că care nece­si­tă abili­tăți spe­cia­le sunt ade­sea bine plă­ti­te. De exemp­lu, în Secu­ri­ta­tea aviați­ei, în interva­lul Trans­portul de nume­rar și de valo­ri, în tim­pul acti­vi­tății în instalații nuclea­re, în care Paza căil­or fera­te sub­te­ra­ne și sub­ur­ba­ne sau ca spe­cia­list în LSN în Cent­re de con­trol al apel­uril­or de urgență și al ser­viciil­or câș­ti­gu­ri­le sunt ade­sea sem­ni­fi­ca­tiv mai mari decât media din indus­trie. Valo­area exac­tă a sala­riu­lui pen­tru acest loc de mun­că poa­te fi găsi­tă în Con­venții colec­ti­ve ia de la ei. În cazul în care au fost decla­ra­te gene­ral obli­ga­to­rii, ceea ce este de obicei cazul, aces­tea se apli­că tutu­r­or anga­jațil­or. (Cel mai bine este să adău­gați sta­tul fede­ral la căut­area pe Goog­le pen­tru a restrân­ge rezultatele).

Ore de lucru

Ori­ci­ne este deja activ în indus­trie și lucrea­ză în schim­bu­ri știe acest lucru: Ade­sea, bio­rit­mu­ri­le și viața pri­va­tă au de sufe­rit din cau­za schim­bării pro­gr­amu­lui de lucru. Cu toate aces­tea, lucrul în ture de noap­te, dumi­ni­ca și săr­bă­to­ri­le lega­le oferă ade­sea avan­ta­je finan­cia­re decisi­ve. În fun­cție de sta­tul federal/acordul colec­tiv, se pot obți­ne urmă­to­are­le bene­fi­cii Prime de noap­te, dumi­nică și săr­bă­to­ri lega­le care meri­tă să fie văzu­te. În plus, aces­te scu­tit de impo­zi­te! De săr­bă­to­ri lega­le în mul­te locu­ri 100% Supra­ta­xa posi­bilăAdică, pe lân­gă sala­riul zil­nic efec­tiv, pri­miți din nou acee­ași sumă, dar scu­ti­tă de impo­zit! Pri­vi­te pe par­cur­sul lunii, în fun­cție, desi­gur, de numărul de ore de noap­te, dumi­nică și săr­bă­to­ri lega­le, se pot obți­ne urmă­to­are­le rezul­ta­te Câteva sute de euro în plus câș­tig. Mai ales la tre­ce­rea dint­re ani sau de Paș­te, ace­as­ta poa­te fi o aface­re profitabilă.

Ore suplimentare/ore suplimentare

Ore­le supli­men­ta­re repre­zin­tă, desi­gur, un aspect parți­al al tim­pu­lui de lucru. Cu toate aces­tea, aș dori să dedic un punct sepa­rat aces­tui aspect aici. De ce? Pen­tru că expe­ri­ența ara­tă că în sec­torul de secu­ri­ta­te se lucrea­ză foar­te mult peste pro­gram, ade­sea mult mai mult decât este per­mis prin lege și cu prea puți­ne pau­ze înt­re misi­uni. Gân­deș­te-te bine dacă vrei să mer­gi mai depar­te și dacă ar tre­bui să lucre­zi 200, 220, 240 sau chi­ar mai mul­te ore pe lună.. Sfa­tul meu în acest moment ar fi să inves­teș­ti în con­ti­nu­ar­ea stu­diil­or și să nu schim­bi atât de mult timp pen­tru bani: Memen­to Mori — viața ta este, de ase­men­ea, limi­ta­tă. Sta­bi­liți prio­ri­tăți­le și luați o deci­zie bună pen­tru dum­nea­vo­as­tră, dar și pen­tru vii­torul dumneavoastră.

Stat

La fel ca în alte indus­trii, exis­tă un deca­laj înt­re Vest și Est în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te. În tre­cut, aces­te dife­rențe sala­ria­le erau foar­te evi­den­te. Lucră­to­rii din dome­niul secu­ri­tății din Ber­lin câș­ti­gau în unele zone nici măcar jumă­ta­te din sala­riul celor care lucrau în Bava­ria.  De regulă, cele mai bine plă­ti­te lan­du­ri fede­ra­le sunt Bava­ria, Baden-Würt­tem­berg și Ren­ania de Nord-West­fa­lia.. Print­re cele mai prost plă­ti­te se numără în con­ti­nu­are noi­le lan­du­ri fede­ra­le, de exemp­lu Bran­den­burg sau Meck­len­burg-Pome­ra­nia de Vest. Cu doar câți­va ani în urmă, în Ger­ma­nia de Est, cu un loc de mun­că ca agent de secu­ri­ta­te, abia se putea supra­viețui. Cu toate aces­tea, sala­riul minim și con­ver­gența trept­ată a con­vențiil­or colec­ti­ve pun din ce în ce mai mult în per­spec­ti­vă dife­rențe­le. În plus, nu tre­bu­ie să uităm că aco­lo unde oamen­ii câș­ti­gă mai mult, de obicei câș­ti­gă mai puțin. Cos­tul vieții (în spe­cial chi­ri­ile) sunt mai mari. Așa­dar, gân­diți-vă bine — dacă vă gân­diți la ace­as­tă idee — dacă meri­tă cu ade­vărat să vă mutați.

Indus­trie

Mulți oameni se gân­desc la job­u­ri­le din dome­niul ser­viciil­or de secu­ri­ta­te în mod cla­sic, ca la com­pa­nia de secu­ri­ta­te care în cali­ta­te de fur­niz­or de ser­vicii cli­enții exter­ni. În timp ce în tre­cut, anga­jații vete­ra­ni din fabri­ci veneau la ser­viciul de secu­ri­ta­te al fabri­cii spre sfârși­tul vieții pro­fe­sio­na­le pen­tru a‑și pet­re­ce ulti­mii ani din carieră făcând o mun­că mai puțin obo­si­toare, situația s‑a schim­bat con­side­ra­bil în pre­zent. Fur­niz­orii pro­fe­sio­niș­ti de ser­vicii de secu­ri­ta­te externă au ca și cli­enți un număr mare de com­pa­nii din mediul de aface­ri și indus­trie sau din sec­torul public. Dar ele încă exis­tă, în ciu­da ten­dinței de zeci de ani de exter­na­li­za­re. The Secu­ri­ta­tea internă a instalațiil­or. În spe­cial în indus­trie, acti­vi­tăți­le de pro­tecție a pro­prie­tății și a plan­tel­or se des­fășo­ară atun­ci când sun­teți angajat direct de căt­re com­pa­nia pro­ducă­toare, foar­te bine plă­tit. Der Grund hier­für ist, dass Sie nach dem Bran­chen­ta­rif bezahlt wer­den, dem die Mas­se der Beleg­schaft ange­hört. Wer­fen Sie einen Blick in die Tabe­le de tari­fe pen­tru indus­tria metalur­gică și elec­trică! Aces­te sala­rii luna­re sunt de o altă ligă.

Alo­cații

Indem­ni­zații regle­men­ta­te prin con­tract colec­tiv de mun­că se plă­tesc, de obicei, pen­tru șefii de gardă/șefi de tură, pen­tru con­ducă­to­rii de câi­ni sau în anu­m­ite faci­li­tăți, cum ar fi pro­prie­tăți­le mili­t­are. De ase­men­ea, exis­tă dese­ori indem­ni­zații pen­tru sar­ci­ni­le de gar­dă, de exemp­lu, pen­tru mun­ca (supli­men­tară) în cadrul bri­gă­zii de pom­pie­ri a uzin­ei. Aces­tea varia­ză de la câți­va cen­ți pe oră până la peste 10% mai mult sala­riu. De ase­men­ea, în Bava­ria se câș­ti­gă ceva mai mulți bani dacă lucrați în zona metro­po­li­tană München.
Com­pa­nii­le de secu­ri­ta­te sau cli­enții aces­to­ra plă­tesc uneo­ri și Alo­cații vol­un­t­a­re (revo­ca­bi­le). Manch­mal gibt es auch Ein­mal-Prä­mi­en für beson­ders erfolg­rei­che Ein­sät­ze oder für her­aus­ra­gen­de Arbeits­leis­tun­gen. Lei­der sind die­se Art Zula­gen aber eher die Aus­nah­me. Immer häu­fi­ger vor­zu­fin­den ist aber eine Wech­sel­prä­mie, also so eine Art „Begrü­ßungs­geld“. Das allein soll­te aber aber nicht unbe­dingt der allei­ni­ge Grund für einen Arbeit­ge­ber­wech­sel sein.

Cif­re concrete

Vreți să știți cif­re concrete?
Dacă ați citit arti­co­lul până în acest moment, vă veți da sea­ma că acest lucru este difi­cil, deoare­ce poa­te depin­de de o serie de fac­to­ri, cum ar fi sta­tul fede­ral, locul de mun­că, ore­le de lucru și cali­ficări­le (supli­men­ta­re) ale aces­to­ra. Cu toate aces­tea, un exemp­lu concret:

Rez­ul­tă un venit impo­za­bil (brut) de apro­xi­ma­tiv 2520 de euro și puțin sub 420 de euro de supli­men­te neimpozabile.Cu cla­sa 1 de impo­zi­t­are a veni­turil­or și fără copii, o per­so­ană sin­gură ar pri­mi ast­fel aprox. 2170 Euro net trans­fe­ra­te. Cu toate aces­tea, acest cal­cul are doar un scop ilus­tra­tiv. Sala­riul efec­tiv plă­tit poa­te depin­de de num­eroși factori!

Sfat: Acest arti­col a fost actua­lizat ulti­ma dată în febru­ar­ie 2023. Deoare­ce exis­tă ajus­tări peri­odi­ce atât la sala­riul minim, cât și la regle­men­tări­le privind con­trac­te­le colec­ti­ve de mun­că, este posi­bil ca înt­re timp să se fi schim­bat con­diții­le-cadru! (Toate infor­mații­le nu sunt garantate.)

Este posi­bilă sus­ți­ne­rea examenu­lui într‑o altă limbă?

Este posibilă susținerea examenului într-o altă limbă?

Nu. Exami­narea pen­tru examenul 34a este posi­bilă numai în lim­ba germană.

Tes­tul de exper­ti­ză în dome­niul secu­ri­tății va fi în curând în rusă, ara­bă sau engleză

Am fost între­bat de mul­te ori dacă examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO poa­te fi sus­ți­nut și într‑o altă lim­bă — așa cum este cazul examenu­lui pen­tru obți­ne­rea per­mi­su­lui de con­du­ce­re, care în Ger­ma­nia se des­fășo­ară, print­re alt­ele, în lim­bi­le eng­le­ză, fran­ce­ză, gre­acă, ita­liană, croa­tă, polo­ne­ză, por­tug­he­ză, română, rusă, spa­niolă și tur­că. Acest lucru nu este posi­bil în cazul examenu­lui de expertiză!
Și, în opi­nia mea, aces­ta este un lucru bun. În timp ce nor­me­le privind tra­fi­cul rutier sunt des­tul de ase­mănă­toare în UE, de exemp­lu în ceea ce pri­veș­te aspec­tul și sem­ni­fi­cația indi­ca­to­are­lor rutie­re, în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te lucr­u­ri­le sunt mai deli­ca­te. Pe de o par­te, tre­bu­ie să fiți capa­bil să navi­gați în sigu­ranță print­re nor­me­le juri­di­ce de aici, adică tre­bu­ie să cun­o­aș­teți în deta­liu legi­le și regle­men­tări­le rele­van­te ale țării. Pe de altă par­te, aveți mereu de‑a face direct cu oamen­ii, iar comu­ni­carea este un fac­tor esenți­al în relații­le cu ceil­alți, de exemp­lu în cazul dezes­cala­dării. Pe lân­gă fap­tul că text­e­le juri­di­ce ger­ma­ne sunt uneo­ri difi­cil de înțe­les din punct de vede­re ling­vi­stic, lim­ba ger­mană are și sub­ti­li­tăți­le sale în prac­tică. Prin urma­re, este foar­te util să puteți comu­ni­ca în lim­ba țării în care vă des­fășu­rați acti­vi­ta­tea. Desi­gur, cun­oș­tințe­le de lim­bi străi­ne sunt, de ase­men­ea, foar­te importan­te, dacă vă gân­diți la eve­nimen­te cu un public inter­națio­nal, de exemp­lu fes­tivalu­ri sau târ­gu­ri. Mul­ti­l­ing­vis­mul este un mare avan­taj în indus­tria securității.

 

Am nevoie de o dova­dă pen­tru IHK că vor­besc sufi­ci­ent de bine germana?

Lim­ba ger­mană, lim­bă difi­ci­lă — este o afir­mație bine cunos­cu­tă. Expe­ri­ența a ară­tat că vor­bi­to­rii non-nati­vi au difi­cul­tăți deo­se­bi­te în a tre­ce examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te con­form § 34a GewO de la pri­ma încer­ca­re. Unul dint­re moti­ve este fap­tul că, de mul­te ori, între­bări­le de examen nu sunt ușor de înțe­les. Prin urma­re, pe de o par­te, tre­bu­ie să te pre­gă­teș­ti bine pen­tru examen din punct de vede­re al conți­nu­tu­lui, iar pe de altă par­te, tre­bu­ie să ai un anu­mit nivel de cun­oș­tințe ling­vi­sti­ce din viața de zi cu zi, pre­cum și din lim­ba­jul teh­nic (ter­me­ni juri­di­ci, ter­me­ni teh­ni­ci din dome­niul secu­ri­tății etc.). Până în pre­zent, com­pe­tențe­le ling­vi­sti­ce nu repre­zin­tă o con­diție pre­ala­bilă pen­tru admi­t­e­re.. Acest lucru înse­am­nă că nu tre­bu­ie să pre­zen­tați un cer­ti­fi­cat de lim­bă sau o dova­dă simi­lară pen­tru a putea par­ti­ci­pa la examenul de cun­oș­tințe de specialitate.

 

Aju­tor pen­tru par­ti­ci­pan­ții la cur­su­ri­le de lim­bă străină

Dacă sun­teți nou venit în Ger­ma­nia și nu vor­biți încă foar­te bine ger­ma­na, este util să urmați un curs de lim­bă, inclu­siv pen­tru a vă pre­gă­ti pen­tru examenul IHK. Ade­sea, cent­re­le de edu­cație pen­tru adulți (VHS) oferă cur­su­ri de lim­bi străi­ne. Ofi­ci­ul Fede­ral pen­tru Migrație și Refu­gi­ați (BAMF) pro­mo­vea­ză, de ase­men­ea, par­ti­ci­parea la cur­su­ri de lim­bă sau de inte­grare. În plus, apli­cații­le de învăța­re și, bineînțe­les, uti­li­zarea lim­bii ger­ma­ne în viața de zi cu zi pot fi foar­te uti­le. Lexi­co­ane cu ter­me­ni teh­ni­ci pen­tru sec­torul de secu­ri­ta­te sunt dis­po­ni­bi­le în comerț.

Impri­ma­re
ro_RORO