For­ma­re și cali­ficări în indus­tria de securitate

Avans­area prin for­ma­re continuă

Aveți num­e­r­oa­se opor­tu­ni­tăți de a vă dez­vol­ta în con­ti­nu­are în indus­tria secu­ri­tății prin cali­ficări sau prin spe­cia­li­za­re. Aici veți găsi o scur­tă pre­zen­ta­re gene­rală a opor­tu­ni­tățil­or de for­ma­re con­tin­uă și a cali­ficăril­or de per­fecțio­na­re recunoscute.


Cali­ficări de edu­cație și for­ma­re IHK

Cali­ficări­le pro­fe­sio­na­le și de for­ma­re con­tin­uă ale Came­re­lor de Comerț și Indus­trie sunt con­ce­pu­te pe baza unor pla­nuri-cadru uni­for­me la nivel națio­nal și garan­tează o cali­ta­te ridi­ca­tă a for­mării respective.


Alte cali­ficări recunoscute

Alte insti­tuții, aso­ciații și șco­li de secu­ri­ta­te oferă, de ase­men­ea, cur­su­ri de for­ma­re care sunt soli­ci­ta­te și recu­nos­cu­te la nivel național:


Doriți să vă con­ti­nu­ați studiile?

Simțiți-vă liber să luați Cont­ac­tați sau între­bați la Forum după o recomandare!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO