Com­pe­tențe ling­vi­sti­ce, sus­ți­ne­rea examen­e­lor în cali­ta­te de străin

ForumCate­go­rie: Sach­kunde­prüf­ung nach § 34a GewO (all­ge­mein)Com­pe­tențe ling­vi­sti­ce, sus­ți­ne­rea examen­e­lor în cali­ta­te de străin
Nata­lia între­bat cu 3 ani în urmă

O zi bună!

Caut de lucru în Ger­ma­nia. Agenția de ocupa­re a forței de mun­că i‑a pro­pus un loc de mun­că în sec­torul secu­ri­tății. Mi-ar plăcea să fac asta.
Dar, pen­tru ace­as­ta, vii­torul meu angaja­tor doreș­te să par­ti­cip la examenul de exper­ti­ză.
Am nevoie de vreo dova­dă pen­tru a putea sus­ți­ne examenul în cali­ta­te de străin?
Tre­bu­ie să pre­zint un cer­ti­fi­cat ling­vi­stic (de exemp­lu, B2)?

Vă mulțu­mim și vă trans­mi­t­em cele mai bune salutări,

Nata­lia

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 3 ani în urmă

Bună!
Nu. În mod ofi­ci­al, nu tre­bu­ie să faceți dova­da cun­oș­tințe­lor lingvistice.
Cu toate aces­tea, tre­bu­ie să aveți cun­oș­tințe bune de lim­ba ger­mană, alt­fel nu veți tre­ce examenul.
Un curs de lim­bă în pre­ala­bil ar fi cu sigu­ranță util. De ase­men­ea, ar tre­bui să cun­o­aș­teți ter­me­ni teh­ni­ci din dome­niul pazei/securității, de exemp­lu, ter­me­ni juri­di­ci și abre­vie­ri sau ter­me­ni din dome­niul teh­no­lo­giei de securitate.
Mul­te salu­tări și toate cele bune!
Hannes

Impri­ma­re
ro_RORO