Moti­ve pen­tru expertiză

De ce să dai examenul?

1. obli­gație legală

În con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, a comerțu­lui și a indus­triei (Gewer­be­ord­nung), fina­li­zarea cu suc­ces a examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te este o con­diție legală pre­ala­bilă pen­tru anu­m­ite acti­vi­tăți din indus­tria de secu­ri­ta­te. Numai cu dova­da unei exper­ti­ze core­s­pun­ză­toare puteți fi angajat în dome­nii din sec­torul secu­ri­tății pri­va­te pen­tru care sin­gu­ra instrui­re în con­for­mi­ta­te cu § 34a (fără examen IHK) nu este suficientă.

Citeș­te mai mult!

2. per­spec­ti­va profesională

În cali­ta­te de angajat de secu­ri­ta­te com­pe­tent, cer­ti­fi­cat de IHK, vi se per­mi­te să des­fășu­rați alte acti­vi­tăți ca angajat al ser­viciu­lui de secu­ri­ta­te. Acest lucru vă oferă noi per­spec­ti­ve de carieră și mai mul­te ofer­te de locu­ri de mun­că care ar putea fi potri­vi­te pen­tru dum­nea­vo­as­tră. În plus, oda­tă ce ați tre­cut examenul de expert, veți înde­pli­ni una dint­re cerințe­le nece­sa­re pen­tru a putea înfi­ința pro­pria com­pa­nie de secu­ri­ta­te în indus­tria de securitate.

Citeș­te mai mult!

3. dez­volt­area ulte­rio­ară privată

Pe lân­gă toate cerințe­le lega­le, veți dobân­di, bineînțe­les, și o mulți­me de cun­oș­tințe noi în cadrul cur­su­ril­or sau în tim­pul stu­diu­lui indi­vi­du­al, în vede­rea pre­gă­ti­rii pen­tru examenul Came­rei de Comerț și Indus­trie. Aces­te cun­oș­tințe con­sti­tu­ie baza pen­tru o apa­riție încre­ză­toare la locul de mun­că, cu com­pe­tența core­s­pun­ză­toare de a acțio­na, dar cel mai pro­ba­bil vă vor fi de folos și în viața pri­va­tă. În plus, după o cali­fi­ca­re supli­men­tară reuși­tă, veți bene­fi­cia, în gene­ral, și de locu­ri de mun­că mai pro­fi­ta­bi­le din punct de vede­re finan­ci­ar și mai variate.

Citeș­te mai mult!

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO