apro­barea bzr

ForumCate­go­rie: Sons­ti­gesapro­barea bzr
Toni între­bat cu 1 an în urmă

Bună ziua, în pre­zent fac 34a GewO. Am fost con­dam­nat la eli­ber­a­re con­dițio­na­tă în urmă cu 12 ani pen­tru o spar­ge­re de locuință și câteva lucr­u­ri mino­re… Cazie­rul meu judi­ci­ar este curat și nu s‑a mai întâm­plat nimic de atun­ci… Cum rămâ­ne cu veri­fi­carea cazie­rului judi­ci­ar și s‑ar putea să nu obțin per­mi­sul? Mfg

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 1 an în urmă

Bună!
Din 2017, fur­tul din locuințe nu mai este o infracți­une, ci este con­side­rat acum o infracți­une. Acest lucru înse­am­nă că ace­as­tă infracți­une este acum cla­si­fi­ca­tă mai strict și atra­ge după sine o pede­apsă de cel puțin un an.

Cu toate aces­tea, infracți­unea pe care ați comis‑o a fost comisă cu ceva timp în urmă și nu s‑a întâm­plat nimic de atun­ci. Acest lucru înse­am­nă că — în fun­cție și de cât timp ați fost în peri­oa­da de pro­bați­une — înre­gis­trarea ar fi tre­buit să fie ște­ar­să cu mai mulți ani în urmă, dacă, împo­tri­va tutu­r­or aștep­tăril­or, nu a fost așa, dar cel puțin nu ar mai tre­bui să aibă nicio rele­vanță. Rele­vant în ace­as­tă pri­vință este § 34 BZRG.

Cu toate aces­tea, eu nu sunt avo­cat și nu pot și nu tre­bu­ie să dau sfa­tu­ri juri­di­ce în acest moment. 
Deci­zia finală este lua­tă de auto­ri­ta­tea locală responsa­bilă cu paza la locul de mun­că al angajatorului.
În prin­ci­piu, eu per­so­nal pre­su­pun — pe baza infor­mațiil­or pe care le-ați fur­nizat — că nu vor exis­ta probleme.

Impri­ma­re
ro_RORO