În aface­rea de secu­ri­ta­te în ciu­da unui cazier judiciar?

ForumÎn aface­rea de secu­ri­ta­te în ciu­da unui cazier judiciar?
Erdo­gan Mugan între­bat cu 4 luni în urmă

Dacă am cazier judi­ci­ar, mai pot obți­ne lice­n­ța 34a?

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Anga­jați a răs­puns cu 4 luni în urmă

Dacă vi se apli­că o amen­dă de 90 de rate zil­nice sau mai mult, se con­sideră că aveți cazier judi­ci­ar. De ase­men­ea, ace­as­ta poa­te depin­de de tipul de con­dam­na­re ante­rio­ară și de peri­oa­da de timp în care a fost comisă. Infracți­uni­le comi­se în tem­eiul drep­tu­lui penal al mino­ril­or nu mai sunt, de obicei, rele­van­te mai târ­ziu. Dacă ați fost con­dam­nat pen­tru o infracți­une, acest lucru vă poa­te împie­di­ca în mod clar să lucrați, în fun­cție de tipul de infracțiune.
Deci­zia finală aparți­ne auto­ri­tății com­pe­ten­te. Deci­zia nu se bazea­ză doar pe date­le din cer­ti­fi­ca­tul (extins) de bună con­dui­tă, ci și pe infor­mații desp­re posi­bi­l­e­le anche­te în curs și con­sta­tări ale auto­ri­tățil­or poliți­e­neș­ti, ale Ofi­ci­u­lui pen­tru Pro­tecția Con­sti­tuți­ei sau pe infor­mații­le dis­po­ni­bi­le de la auto­ri­ta­tea dum­nea­vo­as­tră de reșe­dință. Ace­as­tă veri­fi­ca­re cup­rin­ză­toare este efec­tua­tă ca par­te a noti­ficării în regis­trul de pază, pe care com­pa­nia de secu­ri­ta­te este obli­ga­tă să o facă.
V‑aș reco­man­da să dis­cu­tați în mod proac­tiv și în pre­ala­bil cu auto­ri­ta­tea locală responsabilă.
Exis­tă num­e­r­oa­se exemp­le din tre­cut în care chi­ar și con­dam­nări­le ante­rio­are rele­van­te nu au împie­di­cat o per­so­ană să lucre­ze ca agent de secu­ri­ta­te. Cu toate aces­tea, în cazul în care exis­tă îndoie­li, ace­as­ta este o deci­zie indi­vi­duală a auto­ri­tății, care dis­pu­ne de pro­pri­ile pute­ri dis­crețio­na­re într‑o anu­mită măsură.

Impri­ma­re
ro_RORO
Con­simțămân­tul pen­tru coo­kie-uri cu un ban­ner real pen­tru cookie-uri