Cerințe de examinare

Sunt nece­sa­re cali­ficări anterioare?

Nu! Pen­tru a par­ti­ci­pa la examenul de exper­ti­ză, tre­bu­ie să nici­unul tre­bu­ie să fie înde­pli­ni­te anu­m­ite cerințe. Came­ra de Comerț și Indus­trie nu veri­fică în pre­ala­bil dacă ați par­ti­ci­pat la un curs de pre­gă­ti­re și nici dacă înde­pli­niți cerințe­le per­so­na­le (fia­bi­li­ta­te). De ase­men­ea, nu este nece­sar să fi urmat un curs pre­gă­ti­tor la Came­ra de Comerț și Indus­trie sau la o altă insti­tuție de învățământ. Pen­tru a pri­mi cer­ti­fi­ca­tul de com­pe­tență, tre­bu­ie “doar” să tre­ceți examenul scris și oral în fața unei Came­re de Comerț și Indus­trie, în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțului.
Pen­tru ace­as­ta ar tre­bui să Tre­bu­ie să stăpâ­neș­ti bine lim­ba ger­mană scrisă și vor­bi­tă. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că tre­bu­ie să înțe­le­geți între­bări­le și vari­an­te­le de răs­puns, ade­sea greu de înțe­les, din cadrul tes­tu­lui scris de veri­fi­ca­re a cun­oș­tințe­lor. Tes­tul este ofe­rit exclu­siv în lim­ba ger­mană! În cadrul examenu­lui oral, tre­bu­ie să puteți răspun­de liber în lim­ba ger­mană la între­bări­le care vi se adre­sea­ză cu pri­vi­re la subiec­te­le de examen.
În plus, toată lumea este bine sfă­tui­tă să se ocupe inten­siv de subiec­te­le examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te. Deoare­ce rate­le de eșec de 50% sau mai mari nu sunt neo­biș­nuite. Se întâm­plă ade­sea ca un număr mare de par­ti­ci­pan­ți să nu tre­acă de pri­ma par­te a examenu­lui, cea scrisă, și, prin urma­re, să nu fie admiși la cea de‑a doua par­te a examenu­lui, cea orală.

Pen­tru a asi­gu­ra o cun­o­aș­te­re sufi­ci­en­tă a lim­bii ger­ma­ne, sunt nece­sa­re pen­tru Pro­ce­du­ra de pre­da­re înt­re timp, com­pe­tențe­le ling­vi­sti­ce care sunt Nivel de lim­bă B1 din Cadrul Euro­pean Comun de Refe­rință pen­tru Lim­bi (CECR). Cu toate aces­tea, pre­zen­tul regu­la­ment se apli­că nu pen­tru examenul de cun­oș­tințe de specialitate!


Ce opți­uni de pre­gă­ti­re există?

În fun­cție de tipul de curs­ant, de timp și de posi­bi­li­tăți­le finan­cia­re, sunt dis­po­ni­bi­le urmă­to­are­le opți­uni de pregătire:

Citeș­te mai mult!


Ce fur­niz­or de edu­cație ar tre­bui să aleg?

În spe­cial în cazul cur­su­ril­or față în față, care sunt rela­tiv scum­pe, asi­gu­rați-vă că banii sunt bine chel­tuiți și că sun­teți bine pre­gă­tiți pen­tru examen. Este important să ale­geți din timp o insti­tuție de învățământ ade­cva­tă. De exemp­lu, ar tre­bui să cău­tați cer­ti­fi­ca­te core­s­pun­ză­toare, cum ar fi apro­barea con­form AZAV (Ordo­nanța de acre­di­t­are și apro­ba­re pen­tru pro­mo­varea ocup­ării forței de mun­că), manage­mentul cali­tății cer­ti­fi­cat (con­form DIN EN ISO 9001), recu­n­o­aș­te­rea de căt­re BDSW (= Aso­ciația Federală a Indus­triei de Secu­ri­ta­te) sau carac­te­risti­ci de cali­ta­te simi­la­re. Dacă sun­teți în căut­area unui loc de mun­că și doriți să pri­miți finanța­re pen­tru curs de la agenția de ocupa­re a forței de mun­că, fur­niz­orul de for­ma­re pro­fe­sio­nală tre­bu­ie să fie, de ase­men­ea, în măsură să fur­ni­ze­ze un număr de măsură core­s­pun­ză­tor! Un sfat bun și prac­tic este să luați pur și simp­lu legă­tu­ra cu alte per­so­ane și să faceți schimb de expe­ri­ență. Dacă nu cun­o­aș­teți (încă) pe nime­ni din indus­tria de secu­ri­ta­te sau dacă doriți să cău­tați rapid o reco­man­da­re online, vizi­tați pur și simp­lu site-ul Forum aici la sachkunde-34a.de

Citeș­te mai mult!


Puteți afla mai mul­te desp­re subiec­te­le și conți­nu­tul examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te 34a pe pagi­na următoare!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO