Por­tal de infor­mații privind exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în dome­niul pazei con­form § 34a Gewerbeordnung!

Pe acest site veți găsi infor­mații desp­re așa-num­ite­le Cer­ti­fi­cat 34a. Avem pen­tru dum­nea­vo­as­tră Sfa­tu­ri desp­re cum să vă pre­gă­tiți cu suc­ces pen­tru examen cu cărți, fișe și ofer­te online. De ase­men­ea, veți găsi Infor­mații de bază privind examenul 34a la IHK, cum ar fi cerințe­le de par­ti­cipa­re, opți­uni­le de înscrie­re și date­le examen­e­lor. Dacă atun­ci încă Între­bări privind examenul de cali­fi­ca­re pro­fe­sio­nală 34a sau cău­tați răs­punsu­ri la între­bări lega­te de examenul 34a, vă rugăm să nu ezi­tați să uti­li­zați foru­mul de aju­tor în ori­ce moment. Aco­lo puteți să vă gra­tuit Între­barea dvs. desp­re examenul de exper­ti­ză în dome­niul pazei poza.

Aveți între­bări desp­re examenul de cali­fi­ca­re în indus­tria de securitate?

Aflați cum să vă stăpâ­niți intrarea cali­fi­ca­tă în indus­tria de secu­ri­ta­te și cum să tre­ceți cu suc­ces examenul. Vă vom expli­ca tot ceea ce tre­bu­ie să știți desp­re cali­fi­carea în tem­eiul arti­co­lu­lui 34a și vă vom ară­ta la ce tre­bu­ie să fiți atenți.

Aflați mai mul­te acum…


Care sunt avan­ta­je­le expertizei?

Numai cu un examen pro­mo­vat cu suc­ces puteți des­fășu­ra acti­vi­tăți spe­cia­le de pază. În plus, form­area con­tin­uă repre­zin­tă un nivel de cali­fi­ca­re recu­nos­cut în indus­tria secu­ri­tății pri­va­te. Per­so­nal, veți bene­fi­cia de mai mul­te cun­oș­tințe și de per­spec­ti­ve mai bune de anga­ja­re. În plus, absol­vi­rea cu suc­ces a examenu­lui de expert în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO este o con­diție pre­ala­bilă importan­tă dacă doriți să deve­niți lucră­tor inde­pen­dent în indus­tria securității.

Mai mult…


Cum pot obți­ne “exper­tiza”?

Puteți sus­ți­ne examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te numai la un orga­nism recu­nos­cut de stat. Ace­as­ta este, de obicei, Came­ra de Comerț și Indus­trie locală (IHK). Examenul nu poa­te fi sus­ți­nut online și poa­te fi sus­ți­nut numai în lim­ba ger­mană. Pen­tru a pri­mi cer­ti­fi­ca­tul, tre­bu­ie să tre­ceți atât un examen scris, cât și unul oral, cu cel puțin 50% din punc­taj. Par­tea scrisă con­s­tă în între­bări cu răs­punsu­ri pre­sta­bi­li­te care tre­bu­ie bifa­te (ale­ge­re mul­ti­plă), iar par­tea orală este sus­ți­nu­tă în fața unei comi­sii de examinare.

Mai mult…


Cine are nevoie de exper­ti­ză în con­for­mi­ta­te cu § 34a?

Sus­ți­ne­rea cu suc­ces a examenu­lui de exper­ti­ză la o cameră de comerț și indus­trie este obli­ga­to­rie prin lege pentru:

Mai mult…


www.sachkun.de

Nou­tăți de pe blogul de expertiză

Impri­ma­re
ro_RORO