Arhi­ve

34a

Lucrul ca agent de pază 34a: Ce tre­bu­ie să faci când șeful anu­lea­ză serviciile?

Lucrul ca agent de pază 34a: Ce trebuie să faci când șeful anulează serviciile?

În sec­torul secu­ri­tății pri­va­te, mun­ca în schim­bu­ri, mun­ca de noap­te și mun­ca în zile­le de săr­bă­toare sunt con­diții de lucru obiș­nuite. Agenții de secu­ri­ta­te des­fășo­ară ade­sea acti­vi­tăți difi­ci­le pen­tru a asi­gu­ra sigu­ranța instalațiil­or, a eve­nimen­tel­or și a per­so­an­elor. Din nefe­ri­ci­re Sala­ri­ile din acest sec­tor se încad­rea­ză ade­sea în cate­go­ria sala­ri­il­or mici de exemp­lu, în cadrul ser­viciu­lui de secu­ri­ta­te sepa­rat. În cazul în care se pierd ore în mod neaș­teptat, de exemp­lu, pen­tru că angaja­torul pier­de un con­tract important, iar din ace­as­tă cau­ză (sau din alte moti­ve) nu se ating ore­le de lucru luna­re țin­tă, acti­vi­ta­tea de agent de secu­ri­ta­te 34a poa­te deve­ni difi­ci­lă din punct de vede­re finan­ci­ar. Acest arti­col ana­li­zea­ză motiv­ele care duc la anul­area zilelor de lucru și ara­tă posi­bi­li­tăți­le pe care le are un angajat al securității.

Care sunt posi­bi­l­e­le moti­ve pen­tru care angaja­torul meu mă pro­gra­mea­ză în mai puți­ne zile de misiune?

În pri­mul rând, în acest moment ar tre­bui exami­nat pe scurt și punc­tul de vede­re al com­pa­niei de secu­ri­ta­te. Fap­tul că vă aflați mai rar în regis­trul de ser­viciu nu are în majo­ri­ta­tea cazu­ril­or (sperăm) nimic de‑a face cu dum­nea­vo­as­tră per­so­nal, ci are moti­ve ope­rațio­na­le. Dacă aces­tea sunt expli­ca­te în mod trans­pa­rent de căt­re angaja­tor și dacă le puteți înțe­le­ge, acest lucru oferă un punct de ple­ca­re mai bun pen­tru o soluție la pro­ble­mă care poa­te fi sus­ți­nu­tă de ambe­le părți. Cu toate aces­tea, este posi­bil ca acest lucru să ducă la o schim­ba­re a locu­lui de mun­că sau să înce­peți să vă cău­tați un nou loc de mun­că. Sau poa­te că “peri­oa­da de slă­bici­une” este doar scur­tă și puteți com­pen­sa ore­le de mun­că prin ore supli­men­ta­re în luna urmă­toare sau angaja­torul vă aco­mo­dea­ză în alt mod.

Iată zece posi­bi­le moti­ve pen­tru care angaja­torul dum­nea­vo­as­tră ar putea dori să vă reducă pro­gr­amul de lucru:

 1. Cere­re mai mică din par­tea cli­ențil­or: Ar putea exis­ta o cere­re mai mică de ser­vicii de secu­ri­ta­te, ceea ce ar duce la o redu­ce­re a număru­lui de ore de mun­că necesare.
 2. Înce­t­i­ni­rea eco­no­mică: Este posi­bil ca situația eco­no­mică să se fi dete­rio­rat, ceea ce a dus la con­strân­ge­ri de res­ur­se și la eco­no­mii de costuri.
 3. Modi­ficări ale stra­te­giei de aface­ri: Este posi­bil ca angaja­torul dvs. să își fi schim­bat stra­te­gia de aface­ri, ceea ce ar putea duce la o ajus­ta­re a res­ur­se­lor umane.
 4. Rotația per­so­nalu­lui: Even­tu­a­la rotație a per­so­nalu­lui pen­tru a ofe­ri tutu­r­or anga­jațil­or posi­bi­li­ta­tea de a lucra și pen­tru a dis­tri­bui mai echi­ta­bil ore­le de lucru.
 5. Noi teh­no­lo­gii sau auto­ma­tiza­re: The Intro­du­ce­rea de noi teh­no­lo­gii sau sis­te­me auto­ma­tiza­te ar putea duce la redu­ce­rea număru­lui de angajați.
 6. Fluc­tuații sezo­nie­re: Ore­le de lucru ar putea fi supuse fluc­tuațiil­or sezo­nie­re, de exemp­lu, dacă în anu­m­ite luni este nevoie de mai puțin per­so­nal de securitate.
 7. Modi­ficări ale con­trac­tel­or cu cli­enții: Este posi­bil să se fi schim­bat con­trac­te­le cu cli­enții, ceea ce duce la o redu­ce­re a volu­mu­lui de muncă.
 8. Rest­ricții lega­le: Ar putea exis­ta (noi) rest­ricții lega­le, cum ar fi limi­te maxi­me pen­tru ore­le de lucru sau peri­o­a­de­le de odih­nă înt­re schim­bu­ri. Sau cerințe­le exis­ten­te (de exemp­lu, din Legea privind tim­pul de lucru) sunt acum mai bine urmărite.
 9. Săr­bă­to­ri­le com­pa­niei sau pau­ze­le sezo­nie­re ale com­pa­nieiEste posi­bil ca angaja­torul dum­nea­vo­as­tră să fi decis să reducă ore­le de lucru în anu­m­ite peri­o­a­de, cum ar fi săr­bă­to­ri­le com­pa­niei sau pau­ze­le sezo­nie­re (de la cli­enți). De ase­men­ea, de exemp­lu, pan­de­mia Covid a pro­vo­cat o dis­lo­ca­re tem­po­r­ară în cadrul industriei. 
 10. Res­truc­turarea internă a com­pa­niei: Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră poa­te efec­tua o res­truc­tura­re internă care să con­ducă la o reeva­lua­re a ore­lor de lucru și a alocării resurselor.

Ce opți­uni am în cazul în care angaja­torul meu îmi atri­bu­ie mai puți­ne sarcini?

Desi­gur, nu meri­tă să ne cer­tăm pen­tru una sau două ore. Cu toate aces­tea, o pier­de­re de 20, 30, 40 la sută sau chi­ar mai mult din ore­le de lucru este o mare pro­ble­mă, deoare­ce tre­bu­ie să vă câș­ti­gați exis­tența. Dacă șeful dvs. vă scoa­te din regis­trul de ser­viciu, vă repar­ti­zea­ză la un număr sem­ni­fi­ca­tiv mai mic de ture decât de obicei și nu vă pri­miți ore­le — atun­ci aveți urmă­to­are­le opțiuni:

 1. Veri­fi­cați con­trac­tul de mun­că!
  Aces­ta este cel mai important aspect. De regulă, ceea ce este decisiv este ceea ce a fost con­ve­nit în con­trac­tul de mun­că. De exemp­lu, dacă în aces­ta se mențio­nea­ză “nor­mă înt­re­agă”, angaja­torul este obli­gat să vă anga­je­ze în con­se­cință. Ce se înțe­le­ge prin nor­mă înt­re­agă este regle­men­tat, de obicei, în con­trac­tul colec­tiv de mun­că respec­tiv. Ade­sea, se con­vi­ne și un anu­mit număr de ore. Dacă, de exemp­lu, în con­trac­tul de mun­că sunt sti­pu­la­te 170 de ore pe lună, acest număr de ore tre­bu­ie respec­tat (cu excepția unor fluc­tuații mino­re, de exemp­lu, din cau­za unei aco­per­i­ri pe caz de boală).
 2. Con­sul­tați regis­trul de ser­viciu!
  Pla­ni­fi­carea sar­ci­ni­l­or în ser­vicii­le de secu­ri­ta­te, de exemp­lu în dome­niul secu­ri­tății fabri­cil­or, se face ade­sea pe baza unui ritm de tură fix. În acest fel, este posi­bilă pla­ni­fi­carea cu apro­xi­mație în avans — bineînțe­les, cu un anu­mit grad de incer­ti­tu­di­ne (de exemp­lu, din cau­za pla­ni­ficării veș­nice a vacanțe­lor restan­te). Cu toate aces­tea, regis­trul de ser­viciu efec­tiv pen­tru luna urmă­toare este decisiv: dacă aces­ta mențio­nea­ză 20 de schim­bu­ri, de exemp­lu, atun­ci aveți drep­tul să lucrați acest număr de schim­bu­ri. Oda­tă ce a fost publi­cat un regis­tru de sar­ci­ni, aces­ta poa­te fi modi­fi­cat din nou doar după con­sult­area angajaților.
 3. Cău­tați dia­lo­gul și ofe­riți în mod activ per­for­manță în mun­că!
  Mul­te lucr­u­ri pot fi cla­ri­fi­ca­te prin comu­ni­ca­re. Cău­tați să dis­cu­tați cu supe­riorul dum­nea­vo­as­tră și să ajun­geți la un con­sens. Important: Comu­ni­cați că nu sun­teți de acord cu schim­bări­le și ofe­riți în mod expli­cit per­for­manța mun­cii dum­nea­vo­as­tră! Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră este obli­gat să vă dea de lucru în con­for­mi­ta­te cu con­trac­tul de mun­că exis­tent, dum­nea­vo­as­tră ofe­riți prestația dum­nea­vo­as­tră de mun­că în con­for­mi­ta­te cu contractul. 
 4. Angaja­torul dum­nea­vo­as­tră nu reacțio­nea­ză? Tri­mi­teți o atențio­na­re scrisă!
  Infor­mați-vă în scris angaja­torul cu pri­vi­re la aspec­te­le mențio­na­te mai sus. For­ma scrisă este importan­tă pen­tru a avea o dova­dă. Sta­bi­liți un ter­men limi­tă pen­tru șeful dum­nea­vo­as­tră, dar con­ti­nu­ați să fiți poli­ti­cos și coope­rant. La urma urm­ei, de obicei, doriți să con­ti­nu­ați să lucrați pen­tru angaja­torul dumneavoastră.
 5. Dacă nimic nu aju­tă: recla­mați!
  În cazul în care toate celel­al­te eșuea­ză, angaja­torul nu reacțio­nea­ză și dis­cuții­le (even­tu­al și cu comi­tetul de între­p­rin­de­re) nu au avut suc­ces, sin­gu­ra opți­une este de a acțio­na în jus­tiție în fața instanței de muncă.

Avo­ca­tul Jörg Zitz­mann a pre­zen­tat fru­mos fapt­e­le din acest caz în Canalul You­Tube al Aca­de­miei pen­tru Secu­ri­ta­te:

Exami­narea exper­ti­zei — de ce? Cumpărați doar lice­n­ța 34a…

Examinarea expertizei - de ce? Cumpărați doar licența 34a...

Nu aveți chef să dați examenul și să vă pre­gă­tiți pen­tru el, ați picat deja de mai mul­te ori examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te al Came­rei de Comerț și Indus­trie sau pur și simp­lu doriți să eco­no­mi­siți timp și bani — toate aces­tea pot fi moti­ve pen­tru care oamen­ii con­tin­uă să cau­te “cumpărați o lice­n­ță 34a”. Acest arti­col expli­că de ce acest lucru nu este o idee deo­se­bit de bună.

Poți să cum­pe­ri de fapt “nota 34a”?

Un scurt Cău­t­a­re Goog­le it shows: Da, puteți cumpăra o buca­tă de hâr­tie care pare a fi un docu­ment ofi­ci­al al unei came­re de comerț și indus­trie. Dar aveți gri­jă! Dacă folo­siți ast­fel de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re fal­se, sun­teți pasi­bil de urmăr­i­re pen­ală.
Ceea ce aveți voie să faceți este să atâr­nați o ast­fel de buca­tă de hâr­tie fan­te­zis­tă în holul pro­priu pen­tru dis­tracție sau să o folo­siți ca bri­che­tă pen­tru urmă­to­area pet­re­ce­re la gră­tar. Cu toate aces­tea, dacă folo­siți o ast­fel de buca­tă de hâr­tie în cadrul unor tran­zacții lega­le, adică în con­tex­tul unei cere­ri de anga­ja­re sau pen­tru a vă înre­gis­tra com­pa­nia de secu­ri­ta­te, comi­teți un fals în con­for­mi­ta­te cu secți­unea 267 din Codul penal:

(1) Ori­ce per­so­ană care, în sco­pul de a indu­ce în eroare în tran­zacții­le juri­di­ce, pro­du­ce un docu­ment fals, fal­si­fică un docu­ment auten­tic sau uti­li­zea­ză un docu­ment fals sau fal­si­fi­cat este pasi­bilă de o pede­apsă pri­va­ti­vă de liber­ta­te de cel mult cin­ci ani sau de o sancți­une pecu­niară.
(2) Ten­ta­ti­va se pedep­seș­te.
(3) În cazu­ri deo­se­bit de gra­ve, pede­ap­sa este înch­iso­area de la șase luni la zece ani. […]

Fur­niz­orii de ast­fel de ser­vicii dubi­o­a­se știu, de ase­men­ea, că ofer­i­rea de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re IHK, cer­ti­fi­ca­te de absol­vi­re a șco­lii și alte cer­ti­fi­ca­te, inclu­siv doc­to­ra­te, este dis­cu­ta­bilă din punct de vede­re juri­dic. Ei sunt inte­re­sați în prin­ci­pal să facă bani rapid. Fur­niz­orii își au de obicei sediul în străină­ta­te sau nu sunt dis­po­ni­bi­li, evi­tând ast­fel dis­pu­te­le juri­di­ce. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că vân­ză­to­rii pot fi, de ase­men­ea, pasi­bi­li de urmăr­i­re pen­ală, deoare­ce uti­li­zea­ză măr­ci comer­cia­le și, prin urma­re, ele­men­te de iden­ti­fi­ca­re pro­te­ja­te din punct de vede­re juri­dic (de exemp­lu, sig­la) ale orga­ni­zațiil­or emi­ten­te. În plus, unii vân­ză­to­ri chi­ar cree­ază în mod deli­be­rat impre­sia că este vor­ba de un docu­ment eli­be­rat legal și, în ace­lași timp, anunță că se pot folo­si aces­te docu­men­te fal­se în tran­zacții lega­le. Ast­fel, vân­ză­to­rii pre­tind ade­sea și fap­te fal­se și, în par­te, înde­am­nă, cel puțin indi­rect, la uti­li­zarea fal­su­lui vân­dut ca docu­ment real. În cali­ta­te de cumpără­tor, puteți fi oricând urmărit penal și puteți fi tras la răspun­de­re pen­ală dacă folo­siți în mod pro­fe­sio­nist un ast­fel de docu­ment imaginar.

De unde pot cumpăra cer­ti­fi­ca­tul de competență?

Sin­gu­ra moda­li­ta­te legală de a obți­ne “cer­ti­fi­ca­tul de absol­vi­re a unui examen de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te” (aces­ta este ter­me­nul corect) este de a absol­vi cu suc­ces examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK. Puteți găsi num­e­r­oa­se Sfa­tu­ri pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui, Între­bări de test și un Forum de aju­tor pe acest site. Apro­po, sus­ți­ne­rea examenu­lui real poa­te fi chi­ar mai ieftină decât unele dint­re ofer­te­le ile­ga­le de cer­ti­fi­ca­te fal­se.
Ones­t­i­ta­tea este cea mai bună poli­tică! Nu vă impli­cați în ofer­te fal­se cu dove­zi fal­se! Nu meri­tă, pen­tru că veți fi demas­cați. Iar pen­tru prețul pe care îl veți plă­ti atun­ci, ați fi putut să vă pre­gă­tiți core­s­pun­ză­tor pen­tru examen și să îl tre­ceți des­tul de regulat.

Cât cos­tă un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență fals?

Prețu­ri­le încep de la puțin sub 10 euro pen­tru un cer­ti­fi­cat fals per­so­na­lizat care poa­te fi descăr­cat direct în for­mat PDF.

Certificat de competență fals pentru permisul 34a
Cer­ti­fi­cat fals 34a ca descăr­ca­re PDF
Acest “fur­niz­or low-cost” de dove­zi fal­se sub­li­nia­ză că nu aveți voie să folo­siți docu­men­te­le cumpăra­te, dar, pen­tru pro­pria secu­ri­ta­te, a indi­cat totuși un sediu de fir­mă în SUA. El știe de ce.

Pro­ba­bil că vârful ais­ber­gu­lui este un fur­niz­or care oferă toate tipu­ri­le de cer­ti­fi­ca­te de exami­na­re și diplo­me — inclu­siv diver­se cali­ficări pro­fe­sio­na­le, cer­ti­fi­ca­te de absol­vi­re a șco­lii, diplo­me de lice­n­ță și de mas­te­rat de la cole­gii, diplo­me uni­ver­si­t­are și chi­ar doc­to­ra­te. Ast­fel de docu­men­te tipări­te sunt dis­po­ni­bi­le la un “preț rid­icol” de câteva sute de euro — apa­rent o aface­re pro­fi­ta­bilă. De ase­men­ea, el își pro­mo­vea­ză ofer­ta în scop comer­cial printr‑o reclamă pe Goog­le, care apa­re în par­tea de sus a pagi­nii de rezul­ta­te pen­tru ter­me­nii de cău­t­a­re rele­vanți — a se vedea ilus­trația de mai jos. Acest comer­ci­ant frau­du­los anunță chi­ar că este o ofer­tă legală și că “100% docu­men­te auten­ti­ce și înre­gis­tra­te, care pot fi veri­fi­ca­te de universitate/societatea de for­ma­re pro­fe­sio­nală sau chi­ar de angaja­torul dum­nea­vo­as­tră”. Pro­s­tii complete!

34a nota de publicitate pe Google (dovadă falsă)
Publi­ci­ta­te Goog­le pen­tru o “dova­dă originală
Să vorb­im desp­re cur­can: dacă cumpărați un fals sau faceți unul sin­gur și îl tipăriți, veți fi prins ori­cum — și atun­ci va fi foar­te neplă­cut și foar­te scump. Veți afla de ce acest lucru este ine­vi­ta­bil în secți­unea urmă­toare.

De ce este foar­te pros­tesc să pre­zinți un cer­ti­fi­cat 34a falsificat.…

Cu doar câți­va ani în urmă, cine­va ar fi con­side­rat un faptunSin­gu­rul mod în care un agent de secu­ri­ta­te avi­zat ar fi putut fi noro­cos ar fi fost dacă cer­ti­fi­ca­tul fal­si­fi­cat nu ar fi fost obser­vat în tim­pul pro­ce­su­lui de soli­ci­t­are, în tim­pul unui con­trol vamal sau al poliți­ei, sau în tim­pul unei inte­ro­gări la came­ra de comerț și indus­trie exami­na­toare. Dar, de la 1 iunie 2019, exis­tă regis­trul cen­tral de gar­dă, unde con­verg toate date­le. Angaja­torul tre­bu­ie să vă rapor­te­ze aco­lo înain­te de a înce­pe să lucrați și să aștep­te auto­ri­zația. Numai atun­ci veți pri­mi un legi­ti­mație de agent de pază și vi se va per­mi­te să înce­peți. În cur­sul aces­tei veri­ficări și al com­parării datel­or, devi­ne rapid evi­dent dacă ați pre­zen­tat un docu­ment fals.. Supor­tați toate con­se­cințe­le în drep­tul penal și civil!

Mai bine să inves­teș­ti în lucr­u­ri rea­le Exami­narea cun­oș­tințe­lor experțil­or la IHK. Infor­mați-vă gra­tuit aici, în Infoportal. 

Port­a­lul de infor­mații privind examenul 34a este acum multilingv!

Portalul de informații privind examenul 34a este acum multilingv!

Nu vor­biți ger­ma­na, ci o altă limbă?
În pre­zent, este nevoie urgen­tă de lucră­to­ri cali­fi­cați în mul­te zone din Ger­ma­nia. Unul dint­re aces­te dome­nii este indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. Pen­tru a avea drep­tul de a lucra pen­tru un ser­viciu de secu­ri­ta­te în Ger­ma­nia, aveți nevoie de urmă­to­are­le pen­tru mul­te acti­vi­tăți de pază Exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui. Sun­teți apoi un can­di­dat cali­fi­cat cu un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență 34a și aveți un exce­lent Per­spec­ti­ve de anga­ja­re cu sala­riu core­s­pun­ză­tor!

Infor­mații privind 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Secu­ri­ta­te) în lim­ba dumneavoastră

Aici, pe port­a­lul de infor­mații desp­re cali­ficări, găsiți num­e­r­oa­se infor­mații gra­tuite desp­re examenul de cali­fi­ca­re ger­man pen­tru per­so­nalul de secu­ri­ta­te. Navi­gați prin inter­me­diul meniu­lui prin­ci­pal din par­tea de sus, prin inter­me­diul meniu­lui nostru Pagi­ni de infor­mații, răs­foiți pagi­na pos­tări curen­te pe blog sau să uti­li­ze­ze în mod spe­ci­fic Cău­t­a­re. Dacă aveți o cere­re indi­vi­duală, ne puteți cont­ac­ta în ori­ce moment. Postați între­barea dvs. în foru­mul de aju­tor.

Lim­bi­le dis­po­ni­bi­le în Info­port­a­lul Ghi­dul Subiectului

În mod nor­mal, sis­temul detec­tează auto­mat lim­ba pe care o uti­li­zați și setează port­a­lul 34a în ace­as­tă lim­bă. În pre­zent, sunt accept­ate urmă­to­are­le limbi:

Puteți oricând să ajus­tați lim­ba site-ului web prin inter­me­diul meniu­lui de sel­ecție din stân­ga sus (ste­ag și cod de lim­bă). Sau pur și simp­lu prin inter­me­diul buto­nu­lui de mai jos:

Pre­gă­ti­rea și exami­narea într‑o altă limbă?

Examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te poa­te fi sus­ți­nut numai în lim­ba ger­mană. Cu toate aces­tea, exis­tă cu sigu­ranță unele ofer­te care îi spri­jină pe cei care învață o lim­bă străină în pre­gă­ti­rea lor — de exemp­lu, lite­ra­tura, print­re alt­ele Lexi­co­ane cu 34a ter­me­ni teh­ni­ci și tra­du­ce­rea aces­to­ra.

Lim­ba dvs. nu este disponibilă?
Nu ezi­tați să scrieți un comen­ta­riu pe ace­as­tă pagină sub ace­as­tă posta­re de blog. Spu­neți-ne lim­ba în care ați dori să fie tra­du­se infor­mații­le noast­re desp­re 34a. Vom fi bucu­roși să pre­luăm ori­ce suge­stii de îmbună­tăți­re și să le punem în apli­ca­re, dacă este posibil.

Înțe­leg­e­rea între­băril­or de examen și răs­punsul corect la aces­tea: 10 sfa­tu­ri tac­ti­ce simp­le pen­tru a tre­ce examenul scris IHK (cer­ti­fi­cat 34a)

Înțelegerea întrebărilor de examen și răspunsul corect la acestea: 10 sfaturi tactice simple pentru a trece examenul scris IHK (certificat 34a)

Teste­le gra­tuite și între­bări­le de examen pen­tru pre­gă­ti­rea pen­tru examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te (§ 34a GewO) sunt foar­te uti­le pen­tru a exer­sa. Cu toate aces­tea, sfa­turi­le tac­ti­ce sunt apro­a­pe la fel de importan­te. Pen­tru că, chi­ar dacă nu știți ime­di­at răs­punsul la o între­ba­re de examen din cadrul tes­tu­lui 34a, puteți tre­ce examenul 34a cu aju­to­rul câtor­va sfa­tu­ri și trucuri.

Nicio idee, nici­un răs­puns? Vă rog să nu o faceți!

Nu poți să știi totul. Chi­ar dacă v‑ați pre­gă­tit bine pen­tru tes­tul 34a cu între­bări de test, simulări de examene și alte mate­ria­le de stu­diu, este posi­bil să nu știți ce să faceți cu unele între­bări. Ba da, știți: Chi­ar dacă nu știi răs­punsul la o între­ba­re de examen, tot poți tre­ce de obsta­co­lul examenu­lui de cun­oș­tințe de specialitate!

10 sfa­tu­ri simp­le desp­re cum să tre­ci examenul de com­pe­tență profesională

Dacă țineți cont de urmă­to­are­le sfa­tu­ri pen­tru examenul scris IHK pen­tru exper­tiza § 34a GewO, puteți obți­ne punc­te și pen­tru lacu­nele de cunoștințe:

 1. Aces­ta poa­te a soluția să fie corec­tă, sau se poa­te două soluții să fie corec­te. Prin urma­re, nu dați nicio­da­tă trei sau mai mul­te soluții ca fiind corecte!
 2. Sin­gu­lar sau plu­ral? Fiți atenți dacă în Inte­ro­ga­re după unul sau mai mul­te răs­punsu­ri corec­te este între­bat! Exemp­lu: În cazul unei între­bări care înce­pe cu “Ce con­diție pre­ala­bilăro, un agent de pază tre­bu­ie să respec­te,…”, exis­tă mai mul­te soluții corecte.
 3. Reți­neți că Con­tex­tul între­bării (dome­niul de stu­diu)! Dacă, de exemp­lu, o între­ba­re se referă la un fapt de drept penal (StGB), un răs­puns care se referă la drep­tul civil (BGB) nu poa­te fi corect. 
 4. Fiți atenți la For­mulări nega­ti­veDacă între­barea conți­ne o negație, atun­ci poa­te că între­barea vă cere să bifați ceea ce doriți să bifați exact. nu se apli­că? Atun­ci tre­bu­ie să vă regân­diți și să ale­geți exact opți­uni­le de răs­puns opuse!
 5. Ter­me­ni cheie pre­cum “nicio­da­tă” sau “nicio­da­tă sau “întot­deau­na” sau “întot­deau­na ar tre­bui să fie sem­ne de aver­tiza­re! Este des­tul de rar ca, de exemp­lu, inter­dicții­le sau per­mi­si­uni­le să se apli­ce întot­deau­na sau nicio­da­tă, adică să fie abso­lu­te. Pen­tru mul­te lucr­u­ri exis­tă excepții sau anu­m­ite con­diții-cadru și nu exis­tă un alb și negru strict. Ast­fel de ter­me­ni-cheie într-un răs­puns indică fap­tul că aces­ta este mai degra­bă greșit. 
 6. Alți ter­me­ni care ar tre­bui să tra­gă un sem­nal de alar­mă sunt cei pre­cum “exclu­siv” sau “fără excepție”. Ace­lași lucru se apli­că aici ca și în cazul sfa­tu­lui ante­rior. Nu se întâm­plă prea des ca ceva să se apli­ce fără nicio excepție.
 7. La pro­ba scrisă aveți sufi­ci­ent timp. Nu vă gră­biți și citiți între­bări­le în deta­liu și, dacă este nece­sar, de mai mul­te ori. Dacă nu vă puteți gân­di la răs­puns, puneți între­barea îna­poi. Mar­cați între­barea pen­tru a nu uita să vă uitați la ea mai târziu.
 8. Nu sun­teți sigur de răs­punsul corect la o între­ba­re. Lucrați în con­for­mi­ta­te cu Prin­ci­piul exclude­rii și să eli­mi­ni posi­bi­li­tăți­le care nu pot fi ade­văra­te. Acest lucru aju­tă adesea.
 9. Dacă nu aveți nicio idee desp­re o între­ba­re, nu o lăsați fără răs­puns. Ghi­ce­ș­te dacă tre­bu­ie! Dacă nu răspun­deți la o între­ba­re, veți pri­mi 0 punc­te. Chi­ar dacă instinc­tul vă spu­ne una sau două soluții, noro­cul poa­te fi de par­tea dumneavoastră.
 10. În cele din urmă, cel mai important lucru: chi­ar dacă acest arti­col este desp­re “sfa­tu­ri tac­ti­ce” în sens restrâns — nu este vor­ba desp­re tac­ti­ci. pre­gă­teș­te-te! Învățarea în timp util și cu un scop pre­cis este fac­torul esenți­al pen­tru pro­mo­varea examenului.

Sfa­tu­ri din interior

Puteți obți­ne mul­te alte sfa­tu­ri desp­re cum să stăpâ­niți cu suc­ces examenul de cali­fi­ca­re pro­fe­sio­nală 34a dacă citiți pagi­na noas­tră news­let­ter gra­tuit abo­nați-vă. Ime­di­at după aceea, vă vom tri­mi­te PDF-ul nostru 34a cu un total de 25 de sfa­tu­ri pen­tru examenul de exper­ti­ză către.

Sfa­tu­ri de exper­ti­ză și între­bări de examen pe YouTube

Aș dori să vă reco­mand două video­clipu­ri uti­le pen­tru pre­gă­ti­rea pen­tru per­mi­sul 34a, pe care le puteți găsi în secți­unea Canalul You­Tube al Aca­de­miei pen­tru Secu­ri­ta­te găsi:


Câți bani se câș­ti­gă ca angajat în ser­viciul de secu­ri­ta­te cu cer­ti­fi­cat de competență?

Câți bani se câștigă ca angajat în serviciul de securitate cu certificat de competență?

Este inu­til să vorb­im în jurul ei. Un lucru este clar: Indus­tria tra­dițio­nală a secu­ri­tății este un sec­tor cu sala­rii mici!
Cu toate aces­tea: indus­tria secu­ri­tății oferă varieta­te, locu­ri de mun­că responsa­bi­le, inte­res­an­te și, de ase­men­ea, liniș­ti­te. Și dacă ești inte­li­gent, poți să te des­cur­ci. Dar — cât câș­ti­gi ca agent de secu­ri­ta­te cu un cer­ti­fi­cat de competență?

Ce con­tează când vine vor­ba de câș­ti­gu­ri în indus­tria de securitate…

Dacă vă deci­deți să lucrați în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te sau dacă sun­teți în căut­area unui nou angaja­tor, aspec­te­le finan­cia­re joa­că cu sigu­ranță un rol important. Exis­tă mai mulți fac­to­ri care con­tri­bu­ie la un sala­riu orar bun. Cele mai importan­te aspec­te pen­tru un sala­riu mai atrac­tiv sunt enu­me­ra­te mai jos.

Nivelul de edu­cație și formare

Desi­gur, cu cât ești mai bine pre­gă­tit, cu atât mai mare este potenți­al­ul de câș­tig. În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te neca­li­fi­cat, dar cu o for­ma­re pro­fe­sio­nală în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO, de foar­te mul­te ori nu veți fi plă­tit cu mult peste sala­riul minim. Cu examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te, puteți obți­ne un sala­riu orar de bază ceva mai mare cu un efort ușor de ges­tio­nat.. Puteți mer­ge chi­ar mai depar­te cu o for­ma­re supli­men­tară pen­tru a deve­ni lucră­tor cer­ti­fi­cat în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății sau cu o for­ma­re pen­tru a deve­ni spe­cia­list în pro­tecție și secu­ri­ta­te. De alt­fel, sala­riul minim la nivel națio­nal este de 12,43 euro pe oră de la 1 ianu­ar­ie 2023. Creș­te­rea la 13 euro pe oră de la 1 apri­l­ie 2023 a fost deja decisă.

Cali­ficări suplimentare

Cali­ficări­le supli­men­ta­re, de exemp­lu, în dome­niul pri­mu­lui aju­tor sau al pro­tecți­ei împo­tri­va incen­diil­or (de exemp­lu, ca asis­tent de pro­tecție împo­tri­va incen­diil­or), sunt foar­te uti­le și cresc valo­area de pia­ță a per­so­nalu­lui de secu­ri­ta­te. Aces­tea nu au întot­deau­na un efect direct asu­pra sala­riu­lui orar, dar repre­zin­tă întot­deau­na un punct în plus în cere­ri­le de anga­ja­re. Print­re cali­ficări­le supli­men­ta­re se numără următoarele:

De ase­men­ea, nu tre­bu­ie sube­sti­ma­te com­pe­tențe­le inter­cul­tu­ra­le și cun­o­aș­te­rea lim­bil­or străi­ne, în spe­cial a lim­bii eng­le­ze, cel puțin la nivel de bază.

Acti­vi­ta­te

Indus­tria secu­ri­tății are mul­te fațe­te și, prin urma­re, acti­vi­tăți­le pe care le des­fășo­ară lucră­to­rii de secu­ri­ta­te sunt, de ase­men­ea, foar­te diver­se. În con­se­cință, exis­tă uneo­ri dife­rențe sala­ria­le importan­te. Acti­vi­tăți­le de secu­ri­ta­te, cum ar fi găr­zi­le sepa­ra­te și sim­ple­le acti­vi­tăți de pază, sunt ade­sea des­tul de prost plă­ti­te. Locu­ri­le de mun­că care nece­si­tă abili­tăți spe­cia­le sunt ade­sea bine plă­ti­te. De exemp­lu, în Secu­ri­ta­tea aviați­ei, în interva­lul Trans­portul de nume­rar și de valo­ri, în tim­pul acti­vi­tății în instalații nuclea­re, în care Paza căil­or fera­te sub­te­ra­ne și sub­ur­ba­ne sau ca spe­cia­list în LSN în Cent­re de con­trol al apel­uril­or de urgență și al ser­viciil­or câș­ti­gu­ri­le sunt ade­sea sem­ni­fi­ca­tiv mai mari decât media din indus­trie. Valo­area exac­tă a sala­riu­lui pen­tru acest loc de mun­că poa­te fi găsi­tă în Con­venții colec­ti­ve ia de la ei. În cazul în care au fost decla­ra­te gene­ral obli­ga­to­rii, ceea ce este de obicei cazul, aces­tea se apli­că tutu­r­or anga­jațil­or. (Cel mai bine este să adău­gați sta­tul fede­ral la căut­area pe Goog­le pen­tru a restrân­ge numărul de rezultate).

Ore de lucru

Ori­ci­ne este deja activ în indus­trie și lucrea­ză în schim­bu­ri știe acest lucru: Ade­sea, bio­rit­mu­ri­le și viața pri­va­tă au de sufe­rit din cau­za schim­bării pro­gr­amu­lui de lucru. Cu toate aces­tea, lucrul în ture de noap­te, dumi­ni­ca și săr­bă­to­ri­le lega­le oferă ade­sea avan­ta­je finan­cia­re decisi­ve. În fun­cție de sta­tul federal/acordul colec­tiv, se pot obți­ne urmă­to­are­le bene­fi­cii Prime de noap­te, dumi­nică și săr­bă­to­ri lega­le care meri­tă să fie văzu­te. În plus, aces­te scu­tit de impo­zi­te! De săr­bă­to­ri lega­le în mul­te locu­ri 100% Supra­ta­xa posi­bilăAdică, pe lân­gă sala­riul zil­nic efec­tiv, pri­miți din nou acee­ași sumă, dar scu­ti­tă de impo­zit! Pri­vi­te pe par­cur­sul lunii, în fun­cție, desi­gur, de numărul de ore de noap­te, dumi­nică și săr­bă­to­ri lega­le, se pot obți­ne urmă­to­are­le rezul­ta­te Câteva sute de euro în plus câș­tig. Mai ales la tre­ce­rea dint­re ani sau de Paș­te, ace­as­ta poa­te fi o aface­re profitabilă.

Ore suplimentare/ore suplimentare

Ore­le supli­men­ta­re repre­zin­tă, desi­gur, un aspect parți­al al tim­pu­lui de lucru. Cu toate aces­tea, aș dori să dedic un punct sepa­rat aces­tui aspect aici. De ce? Pen­tru că expe­ri­ența ara­tă că în sec­torul de secu­ri­ta­te se lucrea­ză foar­te mult peste pro­gram, ade­sea mult mai mult decât este per­mis prin lege și cu prea puți­ne pau­ze înt­re misi­uni. Gân­deș­te-te bine dacă vrei să mer­gi mai depar­te și dacă ar tre­bui să lucre­zi 200, 220, 240 sau chi­ar mai mul­te ore pe lună.. Sfa­tul meu în acest moment ar fi să inves­teș­ti în con­ti­nu­ar­ea stu­diil­or și să nu schim­bi atât de mult timp pen­tru bani: Memen­to Mori — viața ta este, de ase­men­ea, limi­ta­tă. Sta­bi­liți prio­ri­tăți­le și luați o deci­zie bună pen­tru dum­nea­vo­as­tră, dar și pen­tru vii­torul dumneavoastră.

Stat

La fel ca în alte indus­trii, exis­tă un deca­laj înt­re Vest și Est în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te. În tre­cut, aces­te dife­rențe sala­ria­le erau foar­te evi­den­te. Lucră­to­rii din dome­niul secu­ri­tății din Ber­lin câș­ti­gau în unele zone nici măcar jumă­ta­te din sala­riul celor care lucrau în Bava­ria.  De regulă, cele mai bine plă­ti­te lan­du­ri fede­ra­le sunt Bava­ria, Baden-Würt­tem­berg și Ren­ania de Nord-West­fa­lia.. Print­re cele mai prost plă­ti­te se numără în con­ti­nu­are noi­le lan­du­ri fede­ra­le, de exemp­lu Bran­den­burg sau Meck­len­burg-Pome­ra­nia de Vest. Cu doar câți­va ani în urmă, în Ger­ma­nia de Est, cu un loc de mun­că ca agent de secu­ri­ta­te, abia se putea supra­viețui. Cu toate aces­tea, sala­riul minim și con­ver­gența trept­ată a con­vențiil­or colec­ti­ve pun din ce în ce mai mult în per­spec­ti­vă dife­rențe­le. În plus, nu tre­bu­ie să uităm că aco­lo unde oamen­ii câș­ti­gă mai mult, de obicei câș­ti­gă mai puțin. Cos­tul vieții (în spe­cial chi­ri­ile) sunt mai mari. Așa­dar, gân­diți-vă bine — dacă vă gân­diți la ace­as­tă idee — dacă meri­tă cu ade­vărat să vă mutați.

Indus­trie

Mulți oameni se gân­desc la job­u­ri­le din dome­niul ser­viciil­or de secu­ri­ta­te în mod cla­sic, ca la com­pa­nia de secu­ri­ta­te care în cali­ta­te de fur­niz­or de ser­vicii cli­enții exter­ni. În timp ce în tre­cut, anga­jații vete­ra­ni din fabri­ci veneau la ser­viciul de secu­ri­ta­te al fabri­cii spre sfârși­tul vieții pro­fe­sio­na­le pen­tru a‑și pet­re­ce ulti­mii ani din carieră făcând o mun­că mai puțin obo­si­toare, situația s‑a schim­bat con­side­ra­bil în pre­zent. Fur­niz­orii pro­fe­sio­niș­ti de ser­vicii de secu­ri­ta­te externă au ca și cli­enți un număr mare de com­pa­nii din mediul de aface­ri și indus­trie sau din sec­torul public. Dar ele încă exis­tă, în ciu­da ten­dinței de zeci de ani de exter­na­li­za­re. The Secu­ri­ta­tea internă a instalațiil­or. În spe­cial în indus­trie, acti­vi­tăți­le de pro­tecție a pro­prie­tății și a plan­tel­or se des­fășo­ară atun­ci când sun­teți angajat direct de căt­re com­pa­nia pro­ducă­toare, foar­te bine plă­tit. Moti­vul este că sun­teți plă­tiți în fun­cție de gri­la de sala­ri­za­re a indus­triei din care face par­te cea mai mare par­te a forței de mun­că. Arun­cați o pri­vi­re la Tabe­le de tari­fe pen­tru indus­tria metalur­gică și elec­trică! Aces­te sala­rii luna­re sunt de o altă ligă.

Alo­cații

Indem­ni­zații regle­men­ta­te prin con­tract colec­tiv de mun­că se plă­tesc, de obicei, pen­tru șefii de gardă/șefi de tură, pen­tru con­ducă­to­rii de câi­ni sau în anu­m­ite faci­li­tăți, cum ar fi pro­prie­tăți­le mili­t­are. De ase­men­ea, exis­tă dese­ori indem­ni­zații pen­tru sar­ci­ni­le de gar­dă, de exemp­lu, pen­tru mun­ca (supli­men­tară) în cadrul bri­gă­zii de pom­pie­ri a uzin­ei. Aces­tea varia­ză de la câți­va cen­ți pe oră până la peste 10% mai mult sala­riu. De ase­men­ea, în Bava­ria se câș­ti­gă ceva mai mulți bani dacă lucrați în zona metro­po­li­tană München.
Com­pa­nii­le de secu­ri­ta­te sau cli­enții aces­to­ra plă­tesc uneo­ri și Alo­cații vol­un­t­a­re (revo­ca­bi­le). Uneo­ri, exis­tă și bonu­su­ri unice pen­tru misi­uni deo­se­bit de reuși­te sau pen­tru per­for­manțe pro­fe­sio­na­le deo­se­bi­te. Din păca­te, aces­te tipu­ri de bonu­su­ri sunt mai degra­bă excepția decât regu­la. Din ce în ce mai des întâl­ni­tă, însă, este o Comu­tați pri­ma sau, dacă doriți, un fel de “bani de bun venit”. Cu toate aces­tea, acest lucru nu ar tre­bui să fie neapărat sin­gu­rul motiv pen­tru a schim­ba angajatorul.

Cif­re concrete

Vreți să știți cif­re concrete?
Dacă ați citit arti­co­lul până în acest moment, vă veți da sea­ma că acest lucru este difi­cil, deoare­ce poa­te depin­de de o serie de fac­to­ri, cum ar fi sta­tul fede­ral, locul de mun­că, ore­le de lucru și cali­ficări­le (supli­men­ta­re) ale aces­to­ra. Cu toate aces­tea, un exemp­lu concret:

Rez­ul­tă un venit impo­za­bil (brut) de apro­xi­ma­tiv 2520 de euro și puțin sub 420 de euro de supli­men­te neimpozabile.Cu cla­sa 1 de impo­zi­t­are a veni­turil­or și fără copii, o per­so­ană sin­gură ar pri­mi ast­fel aprox. 2170 Euro net trans­fe­ra­te. Cu toate aces­tea, acest cal­cul are doar un scop ilus­tra­tiv. Sala­riul efec­tiv plă­tit poa­te depin­de de num­eroși factori!

Sfat: Acest arti­col a fost actua­lizat ulti­ma dată în febru­ar­ie 2023. Deoare­ce exis­tă ajus­tări peri­odi­ce atât la sala­riul minim, cât și la regle­men­tări­le privind con­trac­te­le colec­ti­ve de mun­că, este posi­bil ca înt­re timp să se fi schim­bat con­diții­le-cadru! (Toate infor­mații­le nu sunt garantate.)

Ce se cere la examen?

Ce se cere la examen?

Subiecte/conținuturi ale examenului

Subiec­te­le examinării cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în dome­niul mese­riei de paz­nic (§ 34a GewO) sunt următoarele

 1. Drep­tul sigu­ranței și ordi­nii publi­ce, inclu­siv drep­tul comercial,
 2. Legea privind pro­tecția datelor,
 3. Codul civil,
 4. Drept penal și pro­ce­dură pen­ală, mani­pul­area armelor,
 5. Regu­la­men­tul de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or pen­tru ser­vicii­le de pază și securitate,
 6. Relația cu oamen­ii, în spe­cial com­por­ta­men­tul în situații peri­cu­l­oa­se, teh­ni­ci de de-escal­a­da­re în situații de con­flict, pre­cum și com­pe­tențe inter­cul­tu­ra­le, cu o atenție spe­cială la diver­si­ta­te și diver­si­ta­te socială și
 7. Prin­ci­pii­le de bază ale ingi­ne­riei siguranței.

Pon­der­a­re

Este deo­se­bit de important pen­tru pre­gă­ti­re ca unele mate­rii să con­te­ze de două ori. În spe­cial conți­nut juri­dic sunt în ceea ce pri­veș­te punc­ta­jul mai puter­nic pon­de­ratși anu­me, în mod con­cret Legea privind sigu­ranța și ordi­nea publică, Codul civil și Drept penal și pro­ce­dură pen­ală.

Numărul de între­bări și punc­ta­jul maxim care tre­bu­ie obți­nut în cadrul recapitulației:

 • Legea secu­ri­tății publi­ce: 4 între­bări / 8 puncte
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 între­bări / 4 puncte
 • Legea privind pro­tecția datel­or (BDSG/DSGVO): 4 între­bări / 4 puncte
 • Drept civil (BGB): 12 între­bări / 24 puncte
 • Drept penal / drept pro­ce­su­al penal: 12 între­bări / 24 puncte
 • Legea privind arme­le (WaffG): 4 între­bări / 4 puncte
 • Regle­men­tări privind pre­ve­ni­rea acci­den­tel­or: 8 între­bări / 8 puncte
 • Relația cu oamen­ii: 16 între­bări / 16 puncte
 • Ingi­ne­ria sigu­ranței: 8 între­bări / 8 puncte

Între­bări de examen

Atun­ci când stu­diați, cel mai bine este să vă con­cen­trați pe între­bări­le de examen pe teme juri­di­ce. Aici sunt rele­van­te cun­oș­tințe­le de bază (Legea fun­da­men­tală, de exemp­lu, structura/principiile sta­tu­lui), pre­cum și para­gra­fele rele­van­te din Codul penal (StGB) și Codul civil (BGB). Cele cla­sice sunt între­bări privind struc­tu­ra de bază, defi­niții­le juri­di­ce, infracți­uni­le cu carac­te­risti­ci­le lor și infracți­uni­le. De ase­men­ea, ar tre­bui să puneți un accent deo­se­bit pe așa-num­ite­le drep­tu­ri ale tutu­r­or (moti­ve de jus­ti­fi­ca­re și scu­ză). În dome­niul Codului de pro­ce­dură pen­ală (StPO), are­st­area pro­vi­z­orie care se regă­seș­te în secți­unea 127 este relevantă.

Atât examenul scris, cât și cel oral se referă la subiec­te­le enu­me­ra­te mai sus.
Tem­eiul juri­dic este Ordo­nanța privind supra­veghe­reași anu­me § 9 în com­bi­nație cu § 7 BewachV. Lis­ta subiec­tel­or sau a conți­nu­tu­lui examenu­lui poa­te fi găsi­tă în ane­xa 2 la BewachV.

 

În acest blog al Info­port­a­lu­lui Sach­kun­de, sunt pre­zen­ta­te din nou și din nou între­bări care pot apă­rea la examen în acest mod sau într-un mod similar.
Pen­tru mai mul­te sfa­tu­ri din inte­ri­or și pen­tru a fi la curent cu nou­tăți­le, vă puteți abo­na gra­tuit la news­let­ter: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Ce este o exami­na­re 34a?

Ce este o examinare 34a?

Examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui, a comerțu­lui și a indus­triei repre­zin­tă o cali­fi­ca­re de bază pen­tru anga­jații din indus­tria secu­ri­tății pri­va­te. Aces­ta ser­veș­te drept dova­dă a cun­oș­tințe­lor de bază, în spe­cial în ceea ce pri­veș­te aspec­te­le juri­di­ce fun­da­men­ta­le rele­van­te pen­tru mun­ca în ser­vicii­le de pază și secu­ri­ta­te. În plus, examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te, tre­cut cu suc­ces, cu dova­dă de la Came­ra de Comerț și Indus­trie, este o con­diție pre­ala­bilă pen­tru a înde­pli­ni sar­ci­ni spe­cia­le de pază și pen­tru a putea deve­ni lucră­tor inde­pen­dent ca agent de securitate.

Este nece­sar un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență pen­tru urmă­to­are­le activități

În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te (angajat), tre­bu­ie să dove­diți că ați tre­cut cu suc­ces un examen de com­pe­tență la Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK) (în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO) dacă asi­gu­rați secu­ri­ta­tea în zona de intra­re a dis­cote­cil­or din indus­tria ospi­ta­li­tății (boun­ce­ri), patru­lea­ză în zon­ele de tra­fic public (de exemp­lu, patru­le urba­ne), patru­lea­ză în zon­ele cu tra­fic public real, acti­vi­tăți de pro­tecție împo­tri­va hoțil­or din maga­zi­ne (detec­ti­vi de maga­zi­ne sau de maga­zi­ne). (de exemp­lu, patru­le urba­ne), patru­le în zon­ele din inc­in­tă cu tra­fic public efec­tiv, acti­vi­tăți de pro­tecție împo­tri­va hoțil­or din maga­zi­ne (detec­ti­vi de maga­zi­ne), paza spațiil­or de caza­re pen­tru azi­lanți și refu­gi­ați (numai în cali­ta­te de mana­ger), pre­cum și paza eve­nimen­tel­or de amploare cu acces pro­te­jat (numai în cali­ta­te de manager).

Sco­pul examinării cun­oș­tințe­lor de specialitate

De ce exis­tă examenul de exper­ti­ză are din mai mul­te moti­ve. Atun­ci când per­so­an­ele pri­va­te — inclu­siv anga­jații com­pa­niil­or de secu­ri­ta­te — păzesc vieți­le sau bun­uri­le altor per­so­ane, acest lucru impli­că înda­tor­i­ri spe­cia­le și o mare responsa­bi­li­ta­te. În cali­ta­te de agent de secu­ri­ta­te, tre­bu­ie să vă cun­o­aș­teți drep­turi­le și limi­te­le lega­le, adică ce este per­mis și ce este inter­zis. Pe de altă par­te, dato­ri­tă poziți­ei lor de garanți, aceș­tia sunt obli­gați să pre­vină dau­nele adu­se cli­entu­lui. Spre deo­se­bi­re de poliție, nu aveți pute­ri spe­cia­le și, prin urma­re, tre­bu­ie să fiți în măsură să eva­luați exact în ce măsură vă este per­mis să inter­ve­niți asu­pra drep­turil­or terțil­or într‑o anu­mită situație. Dacă mer­geți prea depar­te, ris­cați să fiți acu­zat de infracți­uni pre­cum pri­varea de liber­ta­te sau vătăm­area cor­po­rală. Dacă dor­miți în tim­pul ser­viciu­lui și nu vă înde­pli­niți obli­gația de a pro­te­ja, puteți ajun­ge în fața instanței pen­tru comi­t­erea unei infracți­uni prin omi­si­une dacă pro­vo­cați vătămări. Din aces­te moti­ve, print­re alt­ele — enu­me­ra­te aici ca exemp­le — este important să dobân­deș­ti cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te pen­tru a avea mai târ­ziu încre­de­rea nece­s­ară pen­tru a acțio­na în dome­niul pazei.

Actua­li­za­re COVID-19 — Examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK

Actualizare COVID-19 - Examenul de cunoștințe de specialitate IHK

În apri­l­ie 2021, în post­area de pe blog “Exis­tă în pre­zent examene la Came­ra de Comerț și Indus­trie din cau­za Coron­ei?” desp­re starea actuală a lucr­u­ril­or la acel moment în ceea ce pri­veș­te pune­rea în apli­ca­re a examen­e­lor pro­fe­sio­na­le IHK. Pen­tru o vre­me, examen­ele au fost anu­la­te sau amâ­na­te. Se apli­că un regim de igienă strict.
După un șir de schim­bări poli­ti­ce lega­te de măsu­ri­le de pro­tecție a covo­are­lor și de dife­ri­te regu­li, dint­re care unele erau difi­cil de înțe­les din punct de vede­re fap­tic, o mare par­te din cerințe­le ante­rio­are au fost abro­ga­te în majo­ri­ta­tea sta­tel­or federale.

Dacă ați fost tes­tat pozi­tiv pen­tru SARS-CoV‑2 și se apro­pie data examenu­lui, cel mai bine este să vă infor­mați la IHK responsa­bil cu pri­vi­re la măsu­ri­le pe care le puteți lua în pre­zent. Este posi­bil să vă retra­geți din examen și să îl sus­ți­neți din nou la o dată ulte­rio­ară sau — în fun­cție de sta­tul fede­ral — să îl sus­ți­neți în cadrul anu­mi­tor măsu­ri de protecție.

Notă: Toate infor­mații­le sunt fără garanție (la data de 20.11.2022). Vă rugăm să țineți cont de cerințe­le actua­le ale IHK exami­na­tor sau ale sta­tu­lui federal!

De ce eșuea­ză atât de mulți par­ti­ci­pan­ți la examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te? (§ 34a GewO)

De ce eșuează atât de mulți participanți la examenul de cunoștințe de specialitate? (§ 34a GewO)

Care sunt motiv­ele pen­tru care atât de mulți can­di­dați nu reușesc să pro­mo­ve­ze examenul Came­rei de Comerț și Indus­trie (IHK) în dome­niul securității?

Ace­as­tă între­ba­re este pusă și de Jörg Zitz­mann și Kai Delio­mi­ni în reco­man­da­bila car­te Pod­cast pen­tru pro­tecție și secu­ri­ta­te (Video mai jos!).

Atât Jörg Zitz­mann pre­cum și Kai Delio­mi­ni sunt foar­te bine cunos­cu­te în indus­tria de secu­ri­ta­te privată.
Print­re alt­ele, ambii sunt repre­zen­tați în comi­sii­le de exami­na­re IHK în dome­niul pro­tecți­ei și secu­ri­tății, sunt acti­vi în cali­ta­te de auto­ri de cărți pen­tru pre­gă­ti­rea examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te și sunt repre­zen­tați cu num­e­r­oa­se video­clipu­ri uti­le pe You­Tube și în podcast-uri.

Fie­ca­re a doua sau a treia per­so­ană nu tre­ce tes­tul 34a!

Cu rate de eșe­cu­ri nu rare înt­re 30 și 50%, se pune între­barea fire­ască: Care este motivul?
Unii fac­to­ri de suc­ces sau de eșec sunt evi­denți. Unele pro­ble­me pot fi rezol­va­te rapid și ușor, alt­ele nece­si­tă pur și simp­lu învăța­re inten­si­vă, prac­tică și per­se­ver­ență. Înain­te de a tre­ce la evi­denție­rea a ceea ce eu con­sider a fi prin­ci­pa­lii fac­to­ri de (ne)succes, iată con­ver­sația foar­te inte­res­an­tă dint­re Jörg Zitz­mann și Kai Delio­mi­ni pe YouTube:

Top 5 moti­ve pen­tru care atât de mulți oameni nu reușesc la examenul scris și oral de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te IHK

Din expe­ri­ența mea, urmă­to­rii fac­to­ri sunt prin­ci­pa­l­e­le moti­ve de eșec în cazul “lice­n­ței 34a”:

 1. Lip­sa de moti­vație / lip­sa de interes
  Mulți par­ti­ci­pan­ți nu văd nicio valoare adău­ga­tă în acest examen. Nu au nici­un inte­res real pen­tru conți­nut, așa că nu vor să învețe deloc. Acest lucru este deo­se­bit de pro­nunțat în rân­dul per­so­an­elor care sunt “tri­mi­se” de angaja­tor sau de agenția de ocupa­re a forței de mun­că și care, de fapt, nu sunt deloc inte­re­sa­te de sec­torul secu­ri­tății pri­va­te. Dar chi­ar dacă par­ti­ci­parea în sine este din pro­prie iniția­ti­vă: Ade­sea, exami­narea nu este văzu­tă ca o opor­tu­ni­ta­te, ci ca un rău nece­sar. Cu toate aces­tea, lip­sa de moti­vație și de inte­res sunt dia­me­tral opuse suc­ce­su­lui la examene.
 2. Lip­sa unei pre­gă­ti­ri sufi­ci­en­te a conținutului
  Unii oameni iau examenul cu ușu­rință. Între­bări cu ale­ge­re mul­ti­plă, cu răs­punsu­ri pre­sta­bi­li­te pen­tru a bifa și doar 50% răs­punsu­ri corec­te nece­sa­re pen­tru a tre­ce — ce ar putea mer­ge prost, te între­bi. Dar nici pe depar­te. Subiec­te­le juri­di­ce, în spe­cial, sunt difi­ci­le. În plus, exis­tă emoții, mai ales la examenul oral, și între­bări la care poa­te că va tre­bui să gân­diți puțin în afa­ra cuti­ei. Dacă nu aveți cun­oș­tințe­le nece­sa­re și, prin urma­re, încre­de­rea de a acțio­na, veți fi rapid eli­mi­nat. Pre­gă­ti­rea com­ple­tă este cea mai importan­tă pen­tru suc­ce­sul la examen!
 3. Cun­o­aș­te­rea insu­fi­ci­en­tă a lim­bii germane
  S‑au pus deja mul­te între­bări și s‑au spus mul­te desp­re cun­oș­tințe­le de lim­bă ger­mană. Un lucru este cert: mul­te per­so­ane care lucrea­ză în sec­torul secu­ri­tății nu sunt vor­bi­to­ri nati­vi de lim­ba ger­mană. Mul­ti­l­ing­vis­mul este ade­sea important pen­tru acest loc de mun­că, dar și cun­oș­tințe­le sufi­ci­en­te de lim­ba ger­mană. Acest lucru se dato­rea­ză fap­tu­lui că examenul este ofe­rit exclu­siv în lim­ba ger­mană și tre­bu­ie să puteți comu­ni­ca cu încre­de­re în lim­ba ger­mană și în acti­vi­ta­tea de zi cu zi ca agent de secu­ri­ta­te. Text­e­le juri­di­ce sunt redac­ta­te într-un lim­baj difi­cil, “lim­ba ofi­ci­ală” este de obicei la fel de greu de înțe­les, iar între­bări­le de examen depind uneo­ri de cuvin­te indi­vi­dua­le care pot schim­ba sen­sul într‑o direcție sau alta sau pot ofe­ri indi­cii pen­tru soluții.
 4. Struc­tu­ra și modul de des­fășura­re a examenu­lui sunt neclare
  Mulți oameni nu sunt com­plet lămu­riți cu pri­vi­re la con­diții­le-cadru ale examenu­lui. Dar numai dacă știi ce subiec­te sunt importan­te și cum și cum este struc­tu­rat examenul, te poți pre­gă­ti în mod spe­ci­fic și efi­ci­ent pen­tru el. De exemp­lu, exis­tă subiec­te peste care poți tre­ce rapid, la care se poa­te răspun­de, de obicei, cu bun simț. Pe de altă par­te, unele subiec­te con­tează de două ori, iar alt­ele nece­si­tă un stu­diu mai inten­siv. În plus, exis­tă valo­ri empi­ri­ce pen­tru examenul oral și sfa­tu­ri tac­ti­ce pen­tru rezol­varea între­băril­or de test, care ar tre­bui să fie trans­mi­se, de exemp­lu, de căt­re un lec­tor sau un autor competent.
 5. Con­diții indi­vi­dua­le dificile
  Bineînțe­les, oamen­ii sunt dife­riți. Fie­ca­re per­so­ană are con­diții per­so­na­le dife­ri­te, iar con­diții­le gene­ra­le (de exemp­lu, obli­gații­le fami­lia­le, tim­pul liber pen­tru învăța­re, mediul de învăța­re etc.) joa­că, de ase­men­ea, un rol important în suc­ce­sul și eșe­cul. De ase­men­ea, este posi­bil să cun­o­aș­teți per­so­ane care pot memo­ra lucr­u­ri cu o “pri­vi­re rapi­dă” și își pot rea­min­ti aces­te cun­oș­tințe printr‑o sim­plă poc­ni­tură de dege­te. Alții, pe de altă par­te, con­sideră că acest lucru este mult mai difi­cil. De ase­men­ea, unii oameni nu au nicio pro­ble­mă în a vor­bi în fața celorlalți într‑o situație de examen, cei mai mulți sunt în mod natu­ral ten­sio­nați, unii par­ti­ci­pan­ți suferă de‑a drep­tul de anxieta­te de examen.

Între­bați-vă în ce măsură punc­te­le de mai sus se apli­că în cazul dum­nea­vo­as­tră, cum puteți evi­ta greșe­li­le în pre­gă­ti­rea dum­nea­vo­as­tră și cum puteți com­pen­sa even­tua­l­ele defi­ci­ențe. Puteți găsi mai mul­te infor­mații în acest sens chi­ar aici, pe port­a­lul de infor­mații privind cun­oș­tințe­le în dome­niu. num­e­r­oa­se sfa­tu­ri și Legă­tu­ri căt­re alte site-uri sau medii, cum ar fi You­Tube.


Cele mai recen­te sfa­tu­ri de car­te pen­tru examenul 34a:

Exis­tă în pre­zent examene la Came­ra de Comerț și Indus­trie din cau­za Coronei?

Există în prezent examene la Camera de Comerț și Industrie din cauza Coronei?

Dacă se efec­tuea­ză în pre­zent examene 34a lega­te de pan­de­mie este o între­ba­re fierbinte

În momen­tul de față, Came­r­e­le de Comerț și Indus­trie (IHK) înce­ar­că să respec­te date­le exis­ten­te pen­tru examene. Da! Examen­ele au loc de obicei. Cu toate aces­tea, pot exis­ta aba­te­ri, deoare­ce, în prin­ci­piu, fie­ca­re cameră poa­te deci­de sin­gură dacă o exami­na­re este efec­tua­tă, anu­la­tă fără înlo­cui­re sau amâ­na­tă. În cazul actu­alei cri­ze coro­na, acest lucru depin­de, de ase­men­ea, de valo­area inci­denței regio­na­le, de cerințe­le lega­le actua­le și de deci­zii­le politice.

Pla­nuri pandemice/concepte de igienă și spe­ci­fi­cații ale IHK

Majo­ri­ta­tea came­re­lor au con­cep­te de igienă care spe­ci­fică con­diții­le în care se pot efec­tua examinările.
Pen­tru mul­te came­re, se apli­că urmă­to­are­le regu­li (fără garanții):

Infor­mații la zi!

Se apli­că în con­ti­nu­are: Cel mai bine este să aflați direct de la IHK exami­na­tor ce tre­bu­ie să obser­vați. — dacă, de exemp­lu, tre­bu­ie să se pre­zin­te un cer­ti­fi­cat medi­cal sau dacă au inter­ve­nit modi­ficări în timp scurt. Site-ul web al IHK respec­tiv (cuvânt cheie News / Coro­na) oferă rapid infor­mații sub­stanția­le în acest sens.

Impri­ma­re
ro_RORO
Con­simțămân­tul pen­tru coo­kie-uri cu un ban­ner real pen­tru cookie-uri