Cărți de memo­rie / fișe

Pre­gă­tiți-vă cu hărți pe hâr­tie sau prin inter­me­diul aplicației

Cutii­le de învăța­re cu car­to­nașe de hâr­tie au avan­ta­jul că le puteți lua cu dum­nea­vo­as­tră peste tot și nu tre­bu­ie să vă bazați pe dis­po­zi­ti­ve teh­nice (cal­cu­la­tor, smart­phone, table­tă etc.) sau pe recepția la inter­net. Cărți­le cu conți­nut de învăța­re pe care le cun­o­aș­teți deja tre­bu­ie repe­ta­te mai rar. Acest sis­tem de învăța­re face posi­bilă o învăța­re efi­ci­en­tă. Cu toate aces­tea, flash­car­du­ri­le sunt dis­po­ni­bi­le și în for­mat digi­tal, sub for­mă de apli­cație și online prin inter­me­diul brow­ser­u­lui. Acest lucru vă per­mi­te să învățați în ace­lași mod pe PC sau pe mobil, pe smartphone.


Reco­man­dări:

Sfat: Este posi­bil ca prețu­ri­le să se fi modi­fi­cat de la momen­tul cerce­tării. Vă rugăm să țineți cont de infor­mații­le de pe pagi­na magazinului!

Mai mult…

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Impri­ma­re
ro_RORO