exper­ti­ză-para­gr-34a-gewo

Karl-Heinz Wein­aug între­bat cu 3 ani în urmă

Atun­ci când răspun­deți la între­bări­le cu ale­ge­re mul­ti­plă în cur­sul dum­nea­vo­as­tră online (Para­gr 34a GewO), sunt indi­ca­te și răs­punsu­ri­le (ca de exemp­lu în cata­lo­gul de exper­ti­ză al BVA con­form Para­gr 7 WaffG, care este dis­po­ni­bil cu și fără răs­punsu­ri) sau sunt mar­ca­te doar căsuțe­le bifa­te ca fiind corec­te sau incorecte?

1 Răs­punsu­ri
Exper­tiza 34a Echipa a răs­puns cu 3 ani în urmă

Pro­ba­bil că vă refe­riți la eLear­ning pe http://www.sachkun.de?
Exis­tă dife­ri­te modu­ri de învăța­re și de testa­re. În cadrul simulării examenu­lui, pri­miți o eva­lua­re chi­ar la final. Pen­tru a învăța între­bări­le tes­tu­lui, se afișea­ză ime­di­at care răs­puns a fost corect și care a fost inco­rect. Dacă aveți între­bări lega­te de conți­nu­tul testel­or (de exemp­lu, subiec­te juri­di­ce, exemp­le prac­ti­ce etc.), le puteți pune în aju­to­rul online, fără cos­tu­ri supli­men­ta­re. La aces­te între­bări indi­vi­dua­le răspun­de o echipă com­pe­ten­tă (jurist, spe­cia­list în secu­ri­ta­tea mun­cii, ofițer de pro­tecție împo­tri­va incen­diil­or, ingi­ner de secu­ri­ta­te etc.). 

Impri­ma­re
ro_RORO