Infoportalul pentru examenul de competență profesională 34a este acum multilingv! .

Port­a­lul de infor­mații privind examenul 34a este acum multilingv!

Nu vor­biți ger­ma­na, ci o altă limbă?
În pre­zent, este nevoie urgen­tă de lucră­to­ri cali­fi­cați în mul­te zone din Ger­ma­nia. Unul dint­re aces­te dome­nii este indus­tria de secu­ri­ta­te pri­va­tă. Pen­tru a avea drep­tul de a lucra pen­tru un ser­viciu de secu­ri­ta­te în Ger­ma­nia, aveți nevoie de urmă­to­are­le pen­tru mul­te acti­vi­tăți de pază Exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu arti­co­lul 34a din Legea privind regle­ment­area comerțu­lui. Sun­teți apoi un can­di­dat cali­fi­cat cu un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență 34a și aveți un exce­lent Per­spec­ti­ve de anga­ja­re cu sala­riu core­s­pun­ză­tor!

Infor­mații privind 34a-Sach­kunde­prüf­ung (Secu­ri­ta­te) în lim­ba dumneavoastră

Aici, pe port­a­lul de infor­mații desp­re cali­ficări, găsiți num­e­r­oa­se infor­mații gra­tuite desp­re examenul de cali­fi­ca­re ger­man pen­tru per­so­nalul de secu­ri­ta­te. Navi­gați prin inter­me­diul meniu­lui prin­ci­pal din par­tea de sus, prin inter­me­diul meniu­lui nostru Pagi­ni de infor­mații, răs­foiți pagi­na pos­tări curen­te pe blog sau să uti­li­ze­ze în mod spe­ci­fic Cău­t­a­re. Dacă aveți o cere­re indi­vi­duală, ne puteți cont­ac­ta în ori­ce moment. Postați între­barea dvs. în foru­mul de aju­tor.

Lim­bi­le dis­po­ni­bi­le în Info­port­a­lul Ghi­dul Subiectului

În mod nor­mal, sis­temul detec­tează auto­mat lim­ba pe care o uti­li­zați și setează port­a­lul 34a în ace­as­tă lim­bă. În pre­zent, sunt accept­ate urmă­to­are­le limbi:

Puteți oricând să ajus­tați lim­ba site-ului web prin inter­me­diul meniu­lui de sel­ecție din stân­ga sus (ste­ag și cod de lim­bă). Sau pur și simp­lu prin inter­me­diul buto­nu­lui de mai jos:

Pre­gă­ti­rea și exami­narea într‑o altă limbă?

Examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te poa­te fi sus­ți­nut numai în lim­ba ger­mană. Cu toate aces­tea, exis­tă cu sigu­ranță unele ofer­te care îi spri­jină pe cei care învață o lim­bă străină în pre­gă­ti­rea lor — de exemp­lu, lite­ra­tura, print­re alt­ele Lexi­co­ane cu 34a ter­me­ni teh­ni­ci și tra­du­ce­rea aces­to­ra.

Lim­ba dvs. nu este disponibilă?
Nu ezi­tați să scrieți un comen­ta­riu pe ace­as­tă pagină sub ace­as­tă posta­re de blog. Spu­neți-ne lim­ba în care ați dori să fie tra­du­se infor­mații­le noast­re desp­re 34a. Vom fi bucu­roși să pre­luăm ori­ce suge­stii de îmbună­tăți­re și să le punem în apli­ca­re, dacă este posibil.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Nici­un comentariu 

Lasă un răs­puns

Impri­ma­re
ro_RORO