Sınav mek­an­ları

Muayene nere­de gerçekleşiyor?

GewO § 34a’ya göre uzman bil­gi­si sına­vı (koru­ma) bir­çok kişi tarafın­dan yapılır, ancak her­kes tarafın­dan yapıl­maz, Tica­ret ve Sanayi Odaları teklif edil­di. Sanayi ve Tica­ret Odalarını (IHK) Alman­ya’­da­ki tüm büyük şehir­ler­de veya ban­li­yö­ler­de bula­bi­lir­si­niz. Sına­vın ilgi­li IHK’­da tam ola­rak nere­de sunul­duğunu gen­el­lik­le önce­den Odaların web site­lerinden öğre­ne­bi­lir­si­niz. Sınav kay­dını­zı onayla­yan mektupta, ilgi­li Sanayi ve Tica­ret Odası size tam ola­rak ne zaman ve nere­de hazır bul­un­manız gerek­tiği­ni söy­leye­cek­tir. Çoğu dur­um­da, yazılı ve söz­lü sınav­lar odaların ken­di tesis­lerinde veya ilgi­li IHK aka­de­mi­lerinde yapılır. Bağlayıcı ve ayrın­tılı bil­gi için en iyisi doğru­dan ilgi­li Sanayi ve Tica­ret Odası ile ile­tişi­me geçmektir.


Han­gi IHK uzman­lık sına­vını sunuyor?

Araş­tır­mamı­za göre, aşağı­da­ki Sanayi ve Tica­ret Odaları şu anda Tica­ret Düzen­le­me Yasası’nın 34a mad­des­i­ne göre sınav­lar sunmaktadır:

DIHK web site­sin­de tüm odala­ra gen­el bir bakış bulabilirsiniz.
Ora­da “IHK Bulu­cu” yaza­rak en yakın odayı ara­ya­bi­lir­si­niz: www.dihk.de/ihk-finder


Sınav tarih­le­ri ne zaman? Bir son­ra­ki bölüm­de (müst­ak­bel) güven­lik per­so­neli için § 34a GewO uzman­lık sına­vı için bir son­ra­ki düzen­li tarih­le­re gen­el bir bakış bulacaksınız!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR