Tole so prednosti učenja z izpitnimi vprašanji za izpit 34a.

To so pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji za izpit 34a

Učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji je preiz­kuše­na meto­da, ki jo uporablja­jo šte­vil­ni štu­den­ti, da bi izbol­jša­li svo­je razu­me­van­je in znan­je o določe­nih temah. 

Zakaj je pri­pra­va na izpit 34a z izpit­ni­mi vprašan­ji smiselna

Ko odgo­var­ja­te na izpit­na vprašan­ja, dobi­te pov­rat­ne infor­maci­je o tem, kako dob­ro ste razu­me­li gra­di­vo, in se lah­ko pose­bej pos­ve­ti­te tež­jim delom ter tako izbol­jša­te svo­je znan­je. Ugo­to­vi­te lah­ko vrze­li v svo­jem razu­me­van­ju in jih odpra­vi­te. Z red­ni­mi pov­rat­ni­mi infor­maci­ja­mi lah­ko zago­to­vi­te, da se neneh­no izbol­jšu­jete, in spreml­ja­te svoj napre­dek.
Dru­ga pred­nost učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji je globlja vključen­ost v učno vse­bi­no. Pri odgo­var­jan­ju na izpit­na vprašan­ja se je tre­ba z vse­bi­no ukvar­ja­ti bolj inten­ziv­no in pove­zo­va­ti raz­lič­ne teme. S pog­l­abljan­jem v infor­maci­je je mogoče doseči globlje razu­me­van­je teme. S ponavljan­jem in upor­abo infor­macij se izbol­jša spo­min. Ko se inten­ziv­no uči­te določe­no temo in aktiv­no uporablja­te nauče­no, se vam ta bol­je zasi­d­ra v spo­min.
Izpit­na vprašan­ja usmer­ja­jo pozor­n­ost na naj­po­memb­ne­jše vidi­ke učne­ga gra­di­va in poma­ga­jo odpra­vi­ti nepo­memb­ne infor­maci­je. Če se osre­do­toči­mo na pomemb­ne infor­maci­je, jih mož­ga­ni bol­je absor­bi­ra­jo in obde­la­jo. To vodi k bol­jše­mu razu­me­van­ju učne­ga gra­di­va.
Ena naj­po­memb­ne­jših pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašan­ji je simu­la­ci­ja izpit­ne situ­aci­je. To lah­ko poma­ga zman­jša­ti tudi izpit­no tes­no­bo. Izpit­na tes­no­ba je lah­ko veli­ka ovi­ra pri učen­ju, saj lah­ko povz­roči sla­bše rezul­ta­te, kot bi jih dejans­ko lah­ko doseg­li. Z vaja­mi z izpit­ni­mi vprašan­ji se lah­ko bol­je pril­a­godi­te vrs­ti vprašanj in izpit­ne­mu pos­top­ku. To lah­ko poma­ga zman­jša­ti izpit­no tes­no­bo in poveča samozavest.

Dru­ge pred­nos­ti učen­ja z izpit­ni­mi vprašanji

Zaključek

Na sploš­no ima učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji šte­vil­ne pred­nos­ti. Poma­ga izbol­jša­ti razu­me­van­je učnih vse­bin, okr­e­pi­ti spo­min in zman­jša­ti strah pred izpi­ti. Z red­ni­mi pov­rat­ni­mi infor­maci­ja­mi in cil­j­no usmer­je­no vad­bo lah­ko pose­bej del­ate na tež­jih delih in spreml­ja­te svoj napre­dek. Učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji je učin­ko­vit način za pri­pra­vo na izpi­te in uspeh. Pri­pra­va na izpit z izpit­ni­mi vprašan­ji je zato pomem­ben dejav­nik za uspeš­no opravljan­je izpi­ta IHK. Zakaj samo pomnjen­je ni nuj­no dovolj za uspeš­no opravljan­je izpi­ta 34a, več infor­macij v tem pris­pev­ku na blogu.

Nas­vet: Izpit­na vprašan­ja na YouTubu

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Brez komentarjev 

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL