Jak dlouho se mám připravovat na zkoušku odborných znalostí (§ 34a GewO)?

Jak dlo­u­ho se mám při­pra­vo­vat na zkouš­ku odborných zna­los­tí (§ 34a GewO)?

Zásad­ní otáz­ka v oblas­ti pří­pra­vy na před­mět: Jak dlo­u­ho se učit, kolik procvičovat?

Otáz­ka ohled­ně doby pří­pra­vy je sku­tečně kla­sick­ou otáz­kou, na kte­rou se mě pta­jí zno­vu a zno­vu. Na tuto otáz­ku však neexis­tu­je uni­ver­zální odpověď.

Odpo­věď zní: záleží na tom!

Dél­ku pří­pra­vy ovli­vňu­je řada fak­torů. Jed­ním z hlav­ních je samot­ný žák, další­mi jsou pro­s­tře­dí a rám­co­vé pod­mín­ky učení a způ­s­ob pří­pra­vy. Zde něk­te­ré zkušen­os­tikte­ré se samo­zřej­mě mohou v jed­not­li­vých pří­pa­dech lišit:

Osvě­dčený post­up: Moje dopo­ručení pro pří­pra­vu na boku

Pokud se chce­te během jed­no­ho až dvou měsí­ců při­pra­vit na zkouš­ku z odborných zna­los­tí bokem a bez­pečně zís­kat osvě­dčení pod­le § 34a, osvě­dči­lo se vám nás­le­du­jí­cí nás­le­du­jí­cí tak­tiky učení osvědčené:
Stu­duj­te s učeb­ní­mi mate­riá­ly 1–2 hodi­ny den­ně. O víken­du se učte jeden den, cel­kem ale­s­poň 8 hodin vel­mi inten­ziv­ně — včet­ně prá­ce na tes­to­vých otáz­kách. (Pokud pra­cu­jete o víken­dech, vez­mě­te si další volný den jako týden­ní den inten­ziv­ní­ho učení). Na kon­ci kaž­dé fáze učení si udě­lej­te něko­lik zkušeb­ních tes­tů, abys­te si ověři­li úro­veň své­ho učení (kon­tro­la učeb­ních cílů). Oblas­ti, ve kterých ješ­tě nejs­te dosta­tečně zběhlí, bys­te měli v nás­le­du­jí­cích dnech stu­do­vat inten­ziv­ně­ji. Takto pos­tu­puj­te, dokud nedosáh­ne­te správ­ných řešení ve sta­bilních zkušeb­ních tes­tech 90%. Pak bys­te měli být ke zkoušce způ­so­bilí. Další tipy — i pro pří­pra­vu na úst­ní zkouš­ku — naj­de­te na adre­se www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Exklu­ziv­ní tipy, jak snad­no složit zkoušku

Nepo­sí­lá­me spam! Další infor­mace naj­de­te v naší Zása­dy ochra­ny osob­ních úda­jů.

Otisk
cs_CZCS