Archi­vy

34a téma­ta

Na co se při zkoušce ptáte?

Na co se při zkoušce ptáte?

Témata/obsah zkoušky

Téma­ta zkoušek odborných zna­los­tí v oboru strá­ž­nict­ví (§ 34a GewO) jsou následující

 1. Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku včet­ně obchod­ní­ho práva,
 2. Zákon o ochraně osob­ních údajů,
 3. Občan­s­ký zákoník,
 4. Trest­ní prá­vo a trest­ní řízení, zachá­zení se zbraněmi,
 5. Naří­zení o pre­ven­ci úra­zů pro strá­žní a bez­peč­nost­ní služby,
 6. Jed­ná­ní s lid­mi, zej­mé­na cho­vá­ní v nebez­pečných situ­acích, dees­ka­lační tech­niky v kon­flikt­ních situ­acích, jakož i mezi­kul­turní kom­pe­tence se zvlá­št­ním zře­te­lem k roz­ma­ni­tos­ti a sociální roz­ma­ni­tos­ti a
 7. Základ­ní prin­ci­py bez­peč­nost­ní­ho inženýrství.

Vážení

Pro pří­pra­vu je důleži­té zej­mé­na to, že něk­te­ré před­mě­ty se započí­tá­va­jí dva­krát. Zej­mé­na práv­ní obs­ah jsou s ohle­dem na bodo­vá­ní silně­jší váhakon­krét­ně Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti a pořád­ku, Občan­s­ký zákon­ík a Trest­ní prá­vo a trest­ní řízení.

Počet otá­zek a maximální počet bodů, kterých lze v přeh­le­du dosáhnout:

 • Prá­vo veře­j­né bez­peč­nos­ti: 4 otáz­ky / 8 bodů
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 otáz­ky / 4 body
 • Zákon o ochraně osob­ních úda­jů (BDSG/DSGVO): 4 otáz­ky / 4 body
 • Občan­s­ké prá­vo (BGB): 12 otá­zek / 24 bodů
 • Trest­ní prá­vo / trest­ní prá­vo pro­ces­ní: 12 otá­zek / 24 bodů
 • Zákon o zbraních (WaffG): 4 otáz­ky / 4 body
 • Před­pi­sy pro pre­ven­ci nehod: 8 otá­zek / 8 bodů
 • Jed­ná­ní s lid­mi: 16 otá­zek / 16 bodů
 • Bez­peč­nost­ní inženýrst­ví: 8 otá­zek / 8 bodů

Zkušeb­ní otázky

Při stu­diu je nej­lepší sous­tře­dit se na zkouš­ko­vé otáz­ky z práv­ních témat. Zde jsou důleži­té základ­ní zna­los­ti (základ­ní zákon, např. stát­ní zřízení/základy) a přís­luš­né para­grafy z trest­ní­ho zákon­í­ku (StGB) a občan­s­ké­ho zákon­í­ku (BGB). Kla­sické jsou otáz­ky týka­jí­cí se základ­ní struk­tu­ry, práv­ních defi­nic, trest­ných činů s jejich cha­rak­te­ris­tika­mi a přes­tup­ků. Měli bys­te také klást vel­ký důraz na tzv. prá­va kaž­dé­ho člo­vě­ka (důvo­dy pro ospra­vedlnění a omlu­vu). V oblas­ti trest­ní­ho řádu (StPO) je rele­vant­ní před­běž­né zatčení, kte­ré se nachá­zí v § 127.

Písem­né i úst­ní zkoušky se týka­jí výše uve­dených témat.
Práv­ním zák­la­dem je Naří­zení o doh­le­dua to § 9 ve spo­jení s § 7 BewachV. Sez­nam témat nebo obs­ahů zkoušek je uve­den v pří­lo­ze 2 BewachV.

 

V tom­to blogu Sach­kun­de-Info­por­tal jsou opa­ko­vaně pre­zen­to­vá­ny otáz­ky, kte­ré se mohou vys­kytn­out u zkoušky tím­to nebo pod­ob­ným způsobem.
Další zas­věce­né tipy a aktuální infor­mace zís­ká­te, pokud se zdar­ma přih­lá­sí­te k odběru news­let­te­ru: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Otisk
cs_CZCS