Arşiv­ler

34a konu­la­ri

Sınav­da neler soruluyor?

Sınavda neler soruluyor?

Sınav konuları/içerikleri

Bek­çi­lik mes­leğin­de uzman bil­gi­si inc­e­le­me­s­i­nin konu­ları (GewO § 34a) şunlardır

 1. Tica­ret huku­ku da dahil olmak üze­re kamu güven­liği ve düze­ni hukuku,
 2. Veri koru­ma kanunu,
 3. Mede­ni Kanun,
 4. Ceza huku­ku ve ceza usulü, silah kullanımı,
 5. Koru­ma ve güven­lik hiz­met­le­ri için kaza önle­me yönetmeliği,
 6. İnsa­nl­arla başa çık­ma, öze­l­lik­le teh­li­keli dur­um­lar­da dav­ranış, çatış­ma dur­um­ların­da geri­li­mi azalt­ma tekni­kler­inin yanı sıra çeşit­li­lik ve sosy­al çeşit­li­liğe özel dik­kat gös­ter­erek kül­tür­lera­rası yet­kin­lik ve
 7. Güven­lik mühen­dis­liği­nin temel ilkeleri.

Ağır­lık­lan­dır­ma

Bazı konu alan­larının iki kez say­ıl­ması hazır­lık için öze­l­lik­le önem­li­dir. Öze­l­lik­le de yasal i̇çeri̇kler puan­la­ma ile ilgi­li ola­rak daha güçlü ağır­lıklıyani somut ola­rak Kamu güven­liği ve düze­ni kanunu, Mede­ni Kanun ve Ceza huku­ku ve ceza muh­ak­e­me­si.

Soru say­ısı ve gen­el bakış­ta elde edil­ecek mak­si­mum puan:

 • Kamu güven­liği kanunu: 4 soru / 8 puan
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 soru / 4 puan
 • Veri koru­ma kanunu (BDSG/DSGVO): 4 soru / 4 puan
 • Mede­ni Hukuk (BGB): 12 soru / 24 puan
 • Ceza huku­ku / ceza muh­ak­e­me­si huku­ku: 12 soru / 24 puan
 • Silah Yasası (WaffG): 4 soru / 4 puan
 • Kaza önle­me yönet­me­li­kle­ri: 8 soru / 8 puan
 • İnsa­nl­arla uğraş­mak: 16 soru / 16 puan
 • Güven­lik mühen­dis­liği: 8 soru / 8 puan

Sınav soru­ları

Çalışır­ken, yasal konu­lard­a­ki sınav soru­ları­na odaklan­mak en iyisi­dir. Bura­da temel bil­gi­ler (Temel Hukuk, örneğin dev­let yapısı/ilkeleri) ile Ceza Kanunu (StGB) ve Mede­ni Kanun’un (BGB) ilgi­li para­graf­ları önem­li­dir. Klas­ik­ler, temel yapı, yasal tanım­lar, öze­l­li­kle­ri ile suçlar ve suçlar üze­ri­ne soru­lar­dır. Ayrı­ca söz­de her­ke­sin hakları­na (gerek­çe ve maze­ret gerek­çe­le­ri) da güçlü bir şekil­de odaklan­malısınız. Ceza Muh­ak­e­mele­ri Usulü Kanunu (CMUK) alanın­da, 127. mad­de­de yer alan geçi­ci tutu­kla­ma söz konusudur.

Hem yazılı hem de söz­lü sınav­lar yukarı­da lis­te­l­e­n­en konu­ları kapsamaktadır.
Yasal daya­nak Göze­tim Yönet­me­liğiyani § 7 ile bağlan­tılı ola­rak § 9 BewachV. Sınav konu­larının veya içe­rikler­inin lis­tesi BewachV’nin Ek 2’sinde bulunabilir.

 

Sach­kun­de-Info­por­tal’ın bu blogun­da, sınav­da bu veya ben­zer şekil­de çıka­bil­ecek soru­lar tekrar tekrar sunulmaktadır.
Daha faz­la içe­ri­den ipu­cu almak ve gün­cel kal­mak için haber bül­ten­i­ne ücret­siz abo­ne ola­bi­lir­si­niz: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Künye
tr_TRTR