Arhiv

34a teme

Kaj se sprašu­je pri izpitu?

Kaj se sprašuje pri izpitu?

Teme/obseg izpi­ta

Teme pre­ver­jan­ja stro­kov­nih znanj na področ­ju varo­van­ja (§ 34a GewO) so

 1. Pra­vo jav­ne var­n­os­ti in reda, vključ­no s trgo­vin­s­kim pravom,
 2. Zakon o varst­vu podatkov,
 3. Civil­ni zakonik,
 4. Kazens­ko pra­vo in kazen­ski post­o­pek, rav­nan­je z orožjem,
 5. Pra­vil­nik o pre­preče­van­ju nes­reč za sto­rit­ve varo­van­ja in zaščite,
 6. rav­nan­je z ljud­mi, zlas­ti veden­je v nevar­nih situ­aci­jah, teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je v kon­flikt­nih situ­aci­jah ter med­kul­tur­na kom­pe­ten­ca s poseb­nim pou­dar­kom na raz­no­li­kos­ti in social­ni raz­no­li­kos­ti in
 7. Osnov­na nače­la var­nost­ne­ga inženirstva.

Pon­der­i­ran­je

Za pri­pra­vo je še pose­bej pomemb­no, da se neka­te­ra pred­met­na področ­ja šte­je­jo dva­krat. Zlas­ti prav­na vse­bi­na so v zve­zi s toč­ko­van­jem moč­ne­je obteže­niin sicer kon­kret­no Pra­vo jav­ne var­n­os­ti in reda, Civil­ni zako­nik in . Kazens­ko pra­vo in kazen­ski post­o­pek.

Šte­vilo vprašanj in naj­več­je šte­vilo točk, ki jih je tre­ba doseči v pregledu:

 • Zakon o jav­ni var­n­os­ti: 4 vprašan­ja / 8 točk
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 vprašan­ja / 4 točke
 • Zakon o varst­vu podat­kov (BDSG/DSGVO): 4 vprašan­ja / 4 točke
 • civil­no pra­vo (BGB): 12 vprašanj / 24 točk
 • Kazens­ko pra­vo / kazens­ko pro­ces­no pra­vo: 12 vprašanj / 24 točk
 • Zakon o orož­ju (WaffG): 4 vprašan­ja / 4 točke
 • Pred­pi­si o pre­preče­van­ju nes­reč: 8 vprašanj / 8 točk
 • Rav­nan­je z ljud­mi: 16 vprašanj / 16 točk
 • Var­nost­ni inže­ni­ring: 8 vprašanj / 8 točk

Izpit­na vprašanja

Pri učen­ju se je naj­bol­je osre­do­toči­ti na izpit­na vprašan­ja o prav­nih temah. Pri tem je pomemb­no osnov­no znan­je (osnov­ni zakon, npr. držav­na ureditev/principi) ter ust­rez­ni odstav­ki Kazens­ke­ga zako­ni­ka (StGB) in Civil­ne­ga zako­ni­ka (BGB). Kla­sič­na so vprašan­ja o osnov­ni struk­tu­ri, prav­nih opr­e­de­lit­vah, kaz­ni­vih dejan­jih z nji­ho­vi­mi značil­nost­mi in pre­krških. Prav tako bi mora­li dati velik pou­da­rek tako ime­no­v­anim pra­vicam vseh lju­di (raz­lo­gi za opra­viči­lo in opra­viči­lo). Na področ­ju zako­ni­ka o kazens­kem pos­top­ku (StPO) je pomem­ben začas­ni pri­por iz 127. člena.

Pis­ni in ust­ni izpi­ti zaje­ma­jo zgo­raj navede­ne teme.
Prav­na pod­la­ga je Odlok o nad­zoruin sicer § 9 v pove­za­vi s § 7 BewachV. Sez­nam izpit­nih tem ali vse­bin je na vol­jo v Pril­o­gi 2 k BewachV.

 

V tem blogu por­ta­la Sach­kun­de-Info­por­tal so ved­no zno­va predstavlje­na vprašan­ja, ki se lah­ko na izpi­tu poja­vi­jo na tak ali podo­ben način.
Za več not­ran­jih nas­ve­tov in spreml­jan­je novic se lah­ko brez­plač­no naroči­te na e‑novice: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Odtis
sl_SISL