Uzman­lığa ilişkin sorular

Sınav veya sına­va hazır­lık hak­kın­da daha faz­la bil­gi edin­mek ister misiniz?

Bura­da Sach­kun­de § 34a Gewo soru­larının yanıt­larını bulacaksınız!

Sık­ça soru­lan soru­lar (SSS)

Sık­ça soru­lan soru­ların kısa yanıt­larını SSS bölü­mün­de sizin için derledik.

Daha faz­lasını okuyun!

Forum

For­um­da, Sach­kun­de toplu­luğu­na ken­di soru­larını­zı sora­bi­lir, baş­kalarıy­la fikir alış­ver­işin­de bul­una­bi­lir ve diğer ziya­re­t­çi­le­rin endişe­le­ri­ni yanıtlayabilirsiniz! 

Daha faz­lasını okuyun!

Söz­lük

Söz­lük bir tür “mini ansik­lo­pe­di” nite­liğin­de­dir. Sınav bağlamın­da bazı önem­li terim­ler ve kısalt­ma­lar kısa­ca açıklanmaktadır.

Daha faz­lasını okuyun!

Nite­li­k­ler

Ger­çek­te var olma­yan “güven­lik uzmanı” gibi terim­le­ri sık sık okursunuz. Bu say­fa­da özel güven­lik sek­törün­de han­gi yeter­li­li­kle­rin ger­çek­ten tanın­dığını öğrenebilirsiniz.

Daha faz­lasını okuyun!

Ara­ma

Ara­dığını­zı bulamaz­sanız, umarım bura­da bul­ursunuz: Ara­ma terim­ler­iniz için Konu Kıla­vu­zu Bil­gi Por­talının tüm içe­riği­ne göz atmak için say­fa ara­masını kullanın.

Daha faz­lasını okuyun!

İlet­işim

Bizim­le olan bağlan­tınız! İlet­işim for­mu aracılığıy­la bize şah­sen yazm­ak­tan çekin­mey­in. Ancak: Sınav­lar veya tica­ret huku­ku hak­kın­da özel soru­larınız var­sa, lüt­fen doğru­dan Sanayi ve Tica­ret Odanız­la (IHK) veya yetki­li makam­la ile­tişi­me geçin!

Daha faz­lasını okuyun!

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR