İlet­işim formu

[ninja_form id=1]


İlet­işim bilgileriniz

Hannes Fichtel

Han­nes Fich­tel koru­ma ve güven­lik ustası (IHK), güven­lik mühen­di­si (B. Sc.) ve güven­lik yöne­ti­cis­i­dir (M. Sc.). Nürn­berg Sanayi ve Tica­ret Odası’nın koru­ma ve güven­lik alanında­ki çeşit­li sınav kurul­ların­da dene­t­çi ola­rak görev yap­m­akt­a­dır. Yeter­li­lik için hazır­lık, yeter­li­lik sına­vı ve özel güven­lik sek­törün­de bir kari­y­er hak­kın­da aklını­za gele­bil­ecek her tür­lü soru­da size yar­dımcı olm­ak­tan mut­lu­luk duyacaktır!

“Xing üzerinden benim­le ile­tişim kurm­ak­tan çekinmeyin!”

Xin­g’­de şim­di ağ kurun!

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR