Şu anda İHK'da Korona nedeniyle uzmanlık sınavları yapılıyor mu?

Şu anda Sanayi ve Tica­ret Odası’nda Koro­na nede­ni­yle her­han­gi bir inc­ele­me var mı?

Pan­de­mi­yle ilgi­li 34a sınav­larının şu anda yapılıp yapıl­ma­dığı sıcak bir soru

Mev­cut dur­um­da, Sanayi ve Tica­ret Odaları (IHK’lar) sınav­lar için mev­cut tarih­le­re sadık kal­ma­ya çalışm­akt­a­dır. Evet! Sınav­lar gen­el­lik­le ger­çe­kleşir. Bun­un­la bir­lik­te, sap­ma­lar ola­bi­lir, çün­kü pren­sip ola­rak her dai­re bir inc­ele­me­nin yapılıp yapıl­ma­ya­cağı­na, değiş­ti­ril­me­den iptal edil­ip edil­meye­ceği­ne veya ertel­e­nip ertel­en­meye­ceği­ne ken­di­si karar ver­e­bi­lir. Mev­cut koro­na kri­zi söz konu­su olduğun­da, bu aynı zaman­da bölg­esel insidans değe­ri­ne, mev­cut yasal gere­kli­li­k­le­re ve siya­si kar­arl­a­ra da bağlıdır.

İHK’nın pan­de­mi planları/hijyen kav­ram­ları ve özellikleri

Çoğu oda, muay­enele­rin han­gi koşul­lar altın­da yapıla­bil­eceği­ni belir­ley­en hijy­en kon­sept­le­ri­ne sahiptir.
Bir­çok oda için aşağı­da­ki kurallar geçer­li­dir (garan­ti olmaksızın):

Gün­cel bilgiler!

Diğer baş­vu­ru­lar: Nele­ri göz­lem­le­me­niz gerek­tiği­ni doğru­dan muayene eden IHK’­dan öğren­me­niz en iyisi­dir — örneğin bir sağlık ser­ti­fik­asının ibraz edil­me­si gere­kip gerek­me­diği veya değişi­k­li­kle­rin kısa süre­de ger­çe­kleşip ger­çe­kleş­me­diği. İlg­ili IHK’nın web site­si (anahtar keli­me Haber­ler / Coro­na) bura­da hız­lı bir şekil­de önem­li bil­gi­ler sağlar.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR