Kişi­sel nedenler

Güven­lik sek­törün­de bir gele­cek için argümanlar

Güven­lik sek­törün­de pat­la­ma yaşanıyor! Güven­lik sek­törün­de doğru eği­tim­le iş bul­mak zor değil­dir. Öze­l­lik­le büyük şehir­ler­de nite­li­kli güven­lik per­so­neli­ne süre­kli bir talep var­dır. Buna ek ola­rak, gide­rek daha faz­la say­ı­da kamu kuru­mu güven­lik ya da güven­lik ve kon­trol faa­li­y­et­le­ri­ni özel güven­lik şir­ket­le­ri­ne iha­le etmek­te­dir. Örneğin “şehir devri­ye­le­ri”, “oto­park göze­timi” veya ada­let sek­törün­de­ki “yerel ve böl­ge mah­ke­meler­inin kor­un­ması” gibi işler­de durum gen­el­lik­le böy­le­dir. Tanın­mış bir eği­tim­le kari­y­er fırs­at­larını­zı önem­li ölçü­de artırır ve gide­rek daha iyi ücret­li işler elde edersiniz.
Buna ek ola­rak, güven­lik sek­törü, müdaha­le hiz­met­lerinde alarm taki­bi için A’dan mülk koru­mada erişim kon­trolü için Z’ye kadar son derece far­klı faa­li­y­et alan­ları sunar, çeşit­li­lik garan­til­idir. Böyle­ce far­klı alan­lar­da çalışa­bi­lir ve özel güven­lik sek­törün­de haya­li­niz­de­ki işi bula­bi­lir­si­niz. Bun­lar arasın­da eskort/kişisel koru­ma, para ve değer­li eşya taşı­ma veya üst düzey tesis güven­liği gibi gen­el­lik­le iyi ücret­li işler var­dır — muh­te­melen var­di­ya lide­ri veya mülk yöne­ti­cisi ola­rak da. Tabii ki, bazen daha faz­la veya ek nite­li­k­ler ve gere­kli mes­le­ki deney­im gere­kli­dir. Yeter­li­lik sına­vı ile ilk önem­li adımı atmış olursunuz!


Nasıl fay­d­alanır­sınız…

Mad­di teş­vi­kle­rin yanı sıra, güven­lik sek­törün­de­ki eği­tim ve ile­ri eği­tim­den her şey­den önce “daha faz­la bil­gi” yoluy­la fay­d­alanır­sınız. Gün­lük işler­iniz­de ve özel haya­tınız­da güven kazanır­sınız. Sağlam temel­le­re daya­nan bil­gi­ler mes­le­ki yet­kin­liği­ni­zi artırır ve güven­lik sek­törün­de gide­rek daha faz­la sor­um­lu­luk gerek­ti­ren faa­li­y­et­ler­de istih­dam edi­le­bi­lir­si­niz. Ceza huku­ku, ceza muh­ak­e­me­si kanunu ve mede­ni hukuk hak­kın­da der­in­le­me­si­ne bil­gi sahi­bi olmanın yanı sıra, güven­lik tekno­lo­ji­si ve kaza önle­me alanın­da da bir­çok ayrın­tılı bil­gi edi­ne­cek, ins­an­lar­la başa çık­ma ve özel dur­um­lar­da doğru dav­ranış biçim­le­ri hak­kın­da say­ısız ipu­cu elde ede­cek­siniz. Bu bil­gi­ler özel haya­tınız­da da size çok yar­dımcı olabilir.


Uzman­lık­tan son­ra yol­cu­luk devam ediyor!

Sına­vı geçe­rek gele­ceğe ilk ve başarılı adımı atmış oldunuz. Ancak “yolun sonuna” çok uzun bir süre­de ulaş­mak zor­unda değil­si­niz. Yöne­tim ve lider­lik pozisyon­larını da üst­len­mek isti­yor­sanız, ken­di­ni­zi “Koru­ma ve Güven­lik Ustası (IHK)” ola­rak nite­len­di­re­bi­lir­si­niz. Buna ek ola­rak, tanın­mış baş­ka uzman­lık seçe­ne­kle­ri de var­dır. Örneğin, “acil çağrı ve ser­vis kon­trol mer­kez­le­ri (NSL)”, “yangın koru­ma asist­an­ları”, “şir­ket sağlık görev­li­le­ri” veya “güven­lik görev­li­le­ri (iş güven­liği)” için nite­li­kli çalış­an­lar piyasa­da talep gör­mek­te­dir. Sizin için diğer­le­ri­ne gen­el bir bakışımız var, Güven­lik sek­törün­de tanın­mış nite­li­k­ler yaratıldı.

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR