Apli­ka­ci­ja

Suley­man zastavlje­no pred 1 letom

Ali ima­te apli­ka­ci­jo, v kate­ri se lah­ko uči­te o znan­ju o predmetih?

1 odgo­vo­ri
Stro­kov­no znan­je 34a Staff odgo­vo­r­il 1 leto nazaj

Poz­dravlje­ni!

Nekaj brez­plač­nih test­nih vprašanj za pre­ver­jan­je znan­ja o pred­me­tih vam ponu­ja­mo nepos­red­no na sple­tu (brez names­tit­ve apli­ka­ci­je): https://www.sachkunde-34a.de/testfragen-pruefungsfragen-probepruefung-security/

Apli­ka­ci­je za pri­pra­vo so na vol­jo v trgo­vin­ah — tukaj so pove­za­ve do njih:

Goog­le Play (Android)
https://play.google.com/store/search?q=34a+sachkundepr%C3%BCfung&c=apps&hl=de&gl=DE

Trgo­vina z apli­ka­ci­ja­mi (Apple)
https://www.apple.com/de/search/34a-sachkunde?src=globalnav

Nas­vet: Pre­ve­ri­te oce­ne dru­gih upor­ab­ni­kov. Na vol­jo je nekaj brez­plač­nih apli­ka­cij (z oglaše­van­jem) in tudi plačl­jive apli­ka­ci­je za nekaj evrov. Names­to učen­ja z neko­rist­ni­mi ali celo napač­ni­mi vprašan­ji in odgo­vo­ri je bol­je pos­ve­ti­ti več pozor­n­o­s­ti kakovosti.

Odtis
sl_SISL