Specialistična informacijska stran: Vse novo!

Stro­kov­na infor­mac­ijs­ka stran: Vse novo!

Poz­dravlje­ni vsi, ki vas zani­ma stro­kov­no znanje!

Od danes je infor­mac­ijs­ka stran o tej temi na novo obli­ko­va­na. Splet­no mes­to je bilo gra­fič­no popol­no­ma pre­no­vlje­no in je zdaj enost­av­no za upor­abo tudi na pamet­nih tele­fo­nih! Poleg tega smo razši­ri­li ponud­bo sto­ri­tev. Vprašan­je post­avi­te v Forum ali uporabi­te Iskan­je stra­niče potre­bu­jete infor­maci­je o določe­ni temi.

Novice ved­no v blogu

Nov je tudi splet­ni dnev­nik, na kate­rem tre­nut­no berete to obja­vo. Tu vas bom v krat­kih član­kih obveščal, ko bodo na vol­jo novice o izpi­tu 34a ali dru­gih var­nost­nih temah!

O meni

Moje ime je Han­nes Fich­tel in sem izpraše­valec v raz­lič­nih izpit­nih komi­si­jah na področ­ju zašči­te in var­n­os­ti na IHK. V zaseb­nem varo­van­ju del­am od leta 2006. Začel sem z izobraže­van­jem po § 34a GewO in usposabljan­jem za stro­kovn­ja­ka za varo­van­je in zašči­to, nadal­je­val z izpo­poln­je­van­jem kot mojs­ter za varo­van­je in zašči­to (IHK) do dodi­plom­ske­ga in magis­trs­ke­ga štu­di­ja na področ­ju varo­van­ja. Vodim info­por­tal za stro­kov­no znan­je in z vesel­jem odgo­vor­im na vsa vaša vprašanja!

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Brez komentarjev 

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL