Uzak­tan Eği­tim & Online Kurslar

Uzak­tan eğitim

Mobil ve evden öğrenme

Akıl­lı tele­fon­lar, tablet­ler ve ben­zer­ler­inin yanı sıra evde­ki bil­gi­sayar gibi modern ile­tişim ara­çları, raha­t­ça ve büyük ölçü­de kon­umd­an bağım­sız ola­rak hazır­lan­mayı müm­kün kılm­akt­a­dır. Diji­tal kurs­lar, iş veya özel sor­um­lu­lu­kları olan ya da yüz yüze kurs­ların yük­sek mali­y­et­lerinden kaçınan kişi­ler için ide­al bir alter­na­tif­tir. Kurs mate­ryal­le­ri­ni e‑posta veya pos­ta yoluy­la aldığınız gel­en­ek­sel uzak­tan eği­tim kurs­ları yal­nız­ca bir­kaç dur­um­da sunulm­akt­a­dır. Çevri­mi­çi öğren­me plat­form­ları (veya çevri­mi­çi kurs­lar), etki­leşim­li ola­rak (örneğin sınav soru­ları teme­lin­de) eği­tim ala­bil­eceği­niz ve bil­gi düzey­iniz hak­kın­da anın­da geri bil­di­rim ala­bil­eceği­niz için çok daha uygun­dur. Bu plat­form­lar çok çeşit­li sis­tem­ler­de ve son cihaz­lar­da kul­lanıla­bi­lir. Kural ola­rak, ihti­yacınız olan tek şey bir inter­net bağlan­tısı ve yay­gın bir tarayıcı­dır (örneğin Safa­ri, Chro­me, Fire­fox, Inter­net Explo­rer, Edge). Uygun bir teklif kul­lan­mak isti­yor­sanız yetki­li bir sağlayıcı seç­tiği­niz­den emin olun: Seçim için temel kri­ter­ler, sağlayıcının deney­imi ve mes­le­ki nite­li­kle­ri ile bilir­kişi inc­e­le­me­s­i­nin içe­riği­ne ilişkin birey­sel soru­ların yanıt­lanıp yanıtlanmadığıdır.


Tav­si­ye­ler:

İpucu:Araş­tır­ma zamanın­dan bu yana fiyat­lar değiş­miş ola­bi­lir. Lüt­fen bağlan­tılı mağa­za say­fasında­ki bil­gi­le­re dik­kat edin!

Daha faz­lası…

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Künye
tr_TRTR