Arhiv

34a vprašan­ja

Pomnjen­je izpit­nih vprašanj in odgo­vor­ov: ali to zadostu­je za opravljan­je izpi­ta 34a?

Pomnjenje izpitnih vprašanj in odgovorov: ali to zadostuje za opravljanje izpita 34a?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja na področ­ju varo­van­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung) je pomem­ben pogoj za zače­tek opravljan­ja pokli­ca na tem področ­ju. Njegov namen je zago­to­vi­ti, da ima­jo kan­di­da­ti potreb­no znan­je za zago­tavljan­je var­n­os­ti lju­di in varo­van­je premoženja.
Pri tem se post­avlja vprašan­je, ali se je smi­sel­no nauči­ti vsa mož­na izpit­na vprašan­ja in odgo­vore na pamet, ne da bi se poglo­bi­li v vse­bi­no izpita.

Izpit­na vprašan­ja: teo­ri­ja in praksa

Brez dvo­ma — učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji 34a ima šte­vil­ne pred­nos­ti. Samo pomnjen­je izpit­nih vprašanj in odgo­vor­ov v tem kon­teks­tu ni pri­mer­na meto­da pri­pra­ve, saj lah­ko izpit vključu­je tudi situ­ac­ijs­ka vprašan­ja. To vel­ja zlas­ti za ust­ni del izpi­ta. Poleg tega je pomemb­no, da razu­me­te pove­za­ve med raz­lič­ni­mi pred­met­ni­mi področ­ji in jih zna­te uporabi­ti v kon­kret­nih prak­tič­nih pri­me­rih. Zara­di površ­ne pri­pra­ve lah­ko neka­te­ri kan­di­da­ti uspeš­no opra­vi­jo izpit, ven­dar svo­je­ga znan­ja ne more­jo uporabi­ti v prak­si. Pra­vil­o­ma pa posta­ne opravljan­je izpi­ta izziv tudi v pri­me­ru, če se posa­mez­nik uči le na pamet in ne pri­do­bi pra­ve­ga razu­me­van­ja vsebine.

Izzi­vi

Poleg tega je pomemb­no ne le pozna­van­je prav­nih osnov in ust­rez­nih predpis­ov, tem­več tudi razu­me­van­je psi­ho­loških in komu­ni­ka­c­ijs­kih vidi­kov tega pokli­ca. Zaseb­ni var­nost­ni­ki nam­reč ne sme­jo le pre­poz­na­ti in odvr­ni­ti nevar­n­os­ti, tem­več mora­jo zna­ti uporablja­ti tudi teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je in se spo­pada­ti s težav­ni­mi situ­aci­ja­mi. To vključu­je tudi učin­ko­vi­to komu­ni­ci­ran­je in reše­van­je kon­flik­tov. Seve­da pri tem ne igra­jo vlo­ge le učne vse­bi­ne, tem­več predv­sem poklic­ne izkušn­je in nji­ho­vo pos­re­do­van­je, npr. v okvi­ru pri­pravljal­ne­ga teča­ja ali izmen­ja­ve z izkuše­n­imi kole­gi. Mimogre­de, pou­da­rek je na prav­nih temah izpi­ta za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a. Teme, kot sta kazens­ko pra­vo ali civil­no pra­vo, so Dva­krat­ni pon­der pri pis­nem izpi­tu. Z razu­me­van­jem prav­ne mate­ri­je ne sme­mo pus­ti­ti nobe­ne točke na cedi­lu, da ne omen­ja­mo tve­ganj, ki jih pri­naša prav­no nez­nan­je pri kas­ne­jšem delu v var­nost­ni službi.

Razu­me­van­je vse­bi­ne izpita

Kan­di­da­ti za izpit se mora­jo inten­ziv­no ukvar­ja­ti z vse­bi­no izpi­ta in jo pos­kuša­ti bol­je razu­me­ti. Ne sme­jo se ukvar­ja­ti le z dejst­vi, tem­več tudi s kon­tek­s­tom in pome­nom nauče­ne­ga. Eden od nači­nov za to je pogo­vor z drug­i­mi oseb­a­mi, ki se prav tako pri­pravlja­jo na izpit ali že dela­jo v pano­gi. K poglo­bit­vi razu­me­van­ja in uporabi nauče­ne­ga lah­ko pri­po­mo­re­jo tudi prak­tič­ne izkušn­je. Na sploš­no se pri­po­roča Knji­ge, splet­ni teča­ji in usposabljan­je v učil­ni­ciTečaj je zas­no­van tako, da zago­tavlja kon­tekst in se ne ukvar­ja izključ­no s test­ni­mi vprašan­ji in rešit­va­mi. Raz­la­ge na pod­la­gi štu­dij pri­merov lah­ko pomemb­no pris­pe­va­jo k razu­me­van­ju, zlas­ti prav­nih tem.

Zaključek

Če povz­ame­mo, ni smi­sel­no, da si samo zapom­ni­mo vsa mož­na izpit­na vprašan­ja in odgo­vore, ne da bi se poglo­bi­li v vse­bi­no izpi­ta. Names­to tega se mora­jo kan­di­da­ti inten­ziv­no ukvar­ja­ti z vse­bi­no izpi­ta in jo pos­kuša­ti globlje razu­me­ti. To jim lah­ko poma­ga ne le pri opravljan­ju izpi­ta, tem­več tudi pri uporabi znan­ja v prak­si in uspeš­nem delu v pano­gi zaseb­ne­ga varovanja.

Koda kupo­na: 10% Popust na pri­pra­vo Sach­kun­de s Sachkun.de

Koda kupona: 10% Popust na pripravo Sachkunde s Sachkun.de

Učna plat­for­ma Sachkun.de je ena naj­bolj zna­nih splet­nih ponudb za pri­pra­vo na 34a. Plat­for­ma z e‑učenjem, test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in splet­no pomoč­jo je na vol­jo že od leta 2005, za splet­no pri­pra­vo na izpit 34a pa jo je upora­bi­lo že več kot 10.000 ljudi.

Novo: Sachkun.de 2.0

Nedav­no je bilo e‑učenje na splet­ni stra­ni www.sachkun.de popol­no­ma pre­no­vlje­no. Na teča­j­ni­ke zdaj čaka več kot 1 000 test­nih vprašanj, pove­za­nih z izpi­ti, cil­j­no usmer­je­na učna bese­di­la, video­pos­net­ki z navo­di­li in celo teden­ski splet­ni semi­nar­ji v živo. Pri­pra­va na izpit 34a je na vol­jo v treh raz­lič­nih raz­liči­cah: Clas­sic, Pro in VIP. Tis­ti, ki rezer­vi­ra­jo VIP, ima­jo dostop tudi do sku­pi­ne Whats­App, v kate­ri lah­ko post­avlja­jo vprašan­ja in izmen­ju­je­jo infor­maci­je z drug­i­mi učen­ci Sach­kun­de. Novost je, da pri­pra­va zdaj v celo­ti pote­ka prek pri­roč­ne apli­ka­ci­je za mobil­ne tele­fo­ne, v kate­ri se lah­ko z vprašan­ji 34a uči­te 24 ur na dan, tj. 24/7 — odvis­no od tari­fe 30, 60 ali celo 100 dni. 

Koda kupo­na za www.sachkun.de

S kodo kupo­na SK10YT tre­nut­no pre­je­ma­te 10% Popust za vse tari­fe.
Kli­kni­te tukaj za nepos­re­den dostop do Ponud­ba na www.sachkun.de.

O pri­pra­vi stro­kov­ne­ga znan­ja Sachkun.de

Sachkun.de zago­to­vo ni najce­n­ejši ponud­nik na trgu, ven­dar se že leta dob­ro obne­se. Pozi­tiv­ni pre­g­le­di na sple­tu govo­r­i­jo o kako­vos­ti plat­for­me. To zago­tavlja­jo tudi kva­li­fi­ka­ci­je upravljav­cev učne plat­for­me 34a oko­li Jör­ga Zitz­man­na. Pou­da­ri­ti je tre­ba tudi, da izpit­na vprašan­ja in zgošče­na učna bese­di­la omo­goča­jo zelo učin­ko­vi­to pri­pra­vo na izpit IHK, tj. na način, ki še pose­bej prih­ra­ni čas. Če vprašan­ja za razu­me­van­je ost­ane­jo neodgo­vor­je­na, je pre­dava­telj na vol­jo — odvis­no od tari­fe — v tedens­kem video­pos­net­ku ali dodat­no tudi v učni sku­pi­ni Whats­App 34a. To zago­tavlja, da so vprašan­ja ude­ležencev ved­no odgo­vor­je­na — tako kot pri oseb­nem teča­ju — in da je vsa vse­bi­na raz­uml­je­na. S cen­a­mi, ki se giblje­jo pri­bliž­no med 1,80 in 3,00 EUR na dan (od 5. mar­ca 2023), je raz­mer­je med ceno in zmo­gl­jivost­jo zelo ugod­no. K var­n­os­ti pris­pe­va tudi jamst­vo za vrači­lo den­ar­ja, ki zač­ne vel­ja­ti, če izpi­ta 34a kljub pri­pra­vam več­krat ne opravite.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Odtis
sl_SISL