Koda kupona: 10% Popust na pripravo strokovnega znanja s Sachkun.de

Koda kupo­na: 10% Popust na pri­pra­vo Sach­kun­de s Sachkun.de

Učna plat­for­ma Sachkun.de je ena naj­bolj zna­nih splet­nih ponudb za pri­pra­vo na 34a. Plat­for­ma z e‑učenjem, test­ni­mi vprašan­ji, pos­kus­ni­mi izpi­ti in splet­no pomoč­jo je na vol­jo že od leta 2005, za splet­no pri­pra­vo na izpit 34a pa jo je upora­bi­lo že več kot 10.000 ljudi.

Novo: Sachkun.de 2.0

Nedav­no je bilo e‑učenje na splet­ni stra­ni www.sachkun.de popol­no­ma pre­no­vlje­no. Na teča­j­ni­ke zdaj čaka več kot 1 000 test­nih vprašanj, pove­za­nih z izpi­ti, cil­j­no usmer­je­na učna bese­di­la, video­pos­net­ki z navo­di­li in celo teden­ski splet­ni semi­nar­ji v živo. Pri­pra­va na izpit 34a je na vol­jo v treh raz­lič­nih raz­liči­cah: Clas­sic, Pro in VIP. Tis­ti, ki rezer­vi­ra­jo VIP, ima­jo dostop tudi do sku­pi­ne Whats­App, v kate­ri lah­ko post­avlja­jo vprašan­ja in izmen­ju­je­jo infor­maci­je z drug­i­mi učen­ci Sach­kun­de. Novost je, da pri­pra­va zdaj v celo­ti pote­ka prek pri­roč­ne apli­ka­ci­je za mobil­ne tele­fo­ne, v kate­ri se lah­ko z vprašan­ji 34a uči­te 24 ur na dan, tj. 24/7 — odvis­no od tari­fe 30, 60 ali celo 100 dni. 

Koda kupo­na za www.sachkun.de

S kodo kupo­na SK10YT tre­nut­no pre­je­ma­te 10% Popust za vse tari­fe.
Kli­kni­te tukaj za nepos­re­den dostop do Ponud­ba na www.sachkun.de.

O pri­pra­vi stro­kov­ne­ga znan­ja Sachkun.de

Sachkun.de zago­to­vo ni najce­n­ejši ponud­nik na trgu, ven­dar se že leta dob­ro obne­se. Pozi­tiv­ni pre­g­le­di na sple­tu govo­r­i­jo o kako­vos­ti plat­for­me. To zago­tavlja­jo tudi kva­li­fi­ka­ci­je upravljav­cev učne plat­for­me 34a oko­li Jör­ga Zitz­man­na. Pou­da­ri­ti je tre­ba tudi, da izpit­na vprašan­ja in zgošče­na učna bese­di­la omo­goča­jo zelo učin­ko­vi­to pri­pra­vo na izpit IHK, tj. na način, ki še pose­bej prih­ra­ni čas. Če vprašan­ja za razu­me­van­je ost­ane­jo neodgo­vor­je­na, je pre­dava­telj na vol­jo — odvis­no od tari­fe — v tedens­kem video­pos­net­ku ali dodat­no tudi v učni sku­pi­ni Whats­App 34a. To zago­tavlja, da so vprašan­ja ude­ležencev ved­no odgo­vor­je­na — tako kot pri oseb­nem teča­ju — in da je vsa vse­bi­na raz­uml­je­na. S cen­a­mi, ki se giblje­jo pri­bliž­no med 1,80 in 3,00 EUR na dan (od 5. mar­ca 2023), je raz­mer­je med ceno in zmo­gl­jivost­jo zelo ugod­no. K var­n­os­ti pris­pe­va tudi jamst­vo za vrači­lo den­ar­ja, ki zač­ne vel­ja­ti, če izpi­ta 34a kljub pri­pra­vam več­krat ne opravite.

Wir wer­den hier im Blog nach und nach wei­te­re Anbie­ter vor­stel­len. Wir freu­en uns über Ihre Mei­nun­gen und Erfah­run­gen zur 34a-Prü­fungs­vor­be­rei­tung! Hin­ter­las­sen Sie ger­ne einen Kommentar 🙂

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Brez komentarjev 

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL