Arhiv

Odpo­ved

Ali se na indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci tre­nut­no izva­ja­jo kakš­ni izpi­ti zara­di Corone?

Ali se na industrijski in trgovinski zbornici trenutno izvajajo kakšni izpiti zaradi Corone?

Aktu­al­no vprašan­je je, ali se tre­nut­no izva­ja­jo izpi­ti 34a, pove­za­ni s pandemijo.

Indus­trijs­ke in trgo­vins­ke zbor­nice (IHK) si priz­ade­va­jo, da bi se drža­le obs­to­ječih datu­mov izpi­tov. Da! Izpi­ti običa­j­no pote­ka­jo. Ven­dar so mož­na odsto­pan­ja, saj lah­ko nače­lo­ma vsak senat sam odloči, ali se pre­g­led opra­vi, pre­kliče brez zamen­ja­ve ali pre­loži. V pri­me­ru tre­nut­ne kri­ze na področ­ju koro­ne je to odvis­no tudi od regio­nal­ne vred­nos­ti inci­dence, tre­nut­nih zakon­skih zah­tev in poli­tič­nih odločitev.

Pan­dem­ski načrti/higienski kon­cep­ti in spe­ci­fi­ka­ci­je IHK

Veči­na zbor­nic ima higi­en­ske kon­cep­te, ki določa­jo pogo­je, pod kate­ri­mi se lah­ko opravlja­jo pregledi.
Za šte­vil­ne zbor­nice vel­ja­jo nas­lednja pra­vila (brez jamstva):

Naj­no­ve­jše informacije!

Nadal­jn­je pri­ja­ve: Naj­bol­je je, da se o tem, kaj je tre­ba upoš­te­va­ti, poz­ani­ma­te nepos­red­no pri pre­g­led­ni IHK. — ali je na pri­mer tre­ba pred­loži­ti zdrav­niš­ko spriče­va­lo ali pa so se spre­mem­be zgo­di­le v krat­kem času. Na splet­ni stra­ni zadev­ne­ga IHK (ključ­na bese­da News / Coro­na) je na vol­jo veli­ko informacij.

Odtis
sl_SISL