Arhiv

1G

Posodo­bi­tev COVID-19 — izpit iz spe­cial­nih znanj IHK

Posodobitev COVID-19 - izpit iz specialnih znanj IHK

Aprila 2021 v pris­pev­ku na blogu “Ali se v indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci tre­nut­no izva­ja­jo kakš­ni izpi­ti zara­di Coro­ne?” o tre­nut­nem stan­ju v zve­zi z izva­jan­jem stro­kov­nih izpi­tov IHK. Nekaj časa so bili izpi­ti odpo­ve­da­ni ali prestavlje­ni. Uporablja se strog higi­en­ski režim.
Po poli­tič­nem doga­jan­ju v zve­zi z ukre­pi za zašči­to kovid in raz­lič­ni­mi pred­pi­si, od kate­rih je bilo neka­te­re tež­ko razu­me­ti, je bil velik del pre­jšn­jih zah­tev v veči­ni zvez­nih držav razveljavljen.

Če ste bili pozi­tiv­ni na SARS-CoV‑2 in se bliža datum vaše­ga pre­g­le­da, se pri pris­to­j­nem IHK poz­ani­maj­te o tre­nut­nih mož­nos­tih ukre­pan­ja. Od izpi­ta se je mogoče uma­kni­ti in ga poz­ne­je ponov­no opravlja­ti ali — odvis­no od zvez­ne drža­ve — opravlja­ti izpit z določe­n­imi zaščit­ni­mi ukrepi.

Opom­ba: Vse infor­maci­je so brez jamst­va (na dan 20.11.2022). Upoš­te­vaj­te tre­nut­ne zah­te­ve izpit­ne komi­si­je IHK ali zvez­ne države!

Odtis
sl_SISL