Arhiv

§ 34a GewO

Pomnjen­je izpit­nih vprašanj in odgo­vor­ov: ali to zadostu­je za opravljan­je izpi­ta 34a?

Pomnjenje izpitnih vprašanj in odgovorov: ali to zadostuje za opravljanje izpita 34a?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja na področ­ju varo­van­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung) je pomem­ben pogoj za zače­tek opravljan­ja pokli­ca na tem področ­ju. Njegov namen je zago­to­vi­ti, da ima­jo kan­di­da­ti potreb­no znan­je za zago­tavljan­je var­n­os­ti lju­di in varo­van­je premoženja.
Pri tem se post­avlja vprašan­je, ali se je smi­sel­no nauči­ti vsa mož­na izpit­na vprašan­ja in odgo­vore na pamet, ne da bi se poglo­bi­li v vse­bi­no izpita.

Izpit­na vprašan­ja: teo­ri­ja in praksa

Brez dvo­ma — učen­je z izpit­ni­mi vprašan­ji 34a ima šte­vil­ne pred­nos­ti. Samo pomnjen­je izpit­nih vprašanj in odgo­vor­ov v tem kon­teks­tu ni pri­mer­na meto­da pri­pra­ve, saj lah­ko izpit vključu­je tudi situ­ac­ijs­ka vprašan­ja. To vel­ja zlas­ti za ust­ni del izpi­ta. Poleg tega je pomemb­no, da razu­me­te pove­za­ve med raz­lič­ni­mi pred­met­ni­mi področ­ji in jih zna­te uporabi­ti v kon­kret­nih prak­tič­nih pri­me­rih. Zara­di površ­ne pri­pra­ve lah­ko neka­te­ri kan­di­da­ti uspeš­no opra­vi­jo izpit, ven­dar svo­je­ga znan­ja ne more­jo uporabi­ti v prak­si. Pra­vil­o­ma pa posta­ne opravljan­je izpi­ta izziv tudi v pri­me­ru, če se posa­mez­nik uči le na pamet in ne pri­do­bi pra­ve­ga razu­me­van­ja vsebine.

Izzi­vi

Poleg tega je pomemb­no ne le pozna­van­je prav­nih osnov in ust­rez­nih predpis­ov, tem­več tudi razu­me­van­je psi­ho­loških in komu­ni­ka­c­ijs­kih vidi­kov tega pokli­ca. Zaseb­ni var­nost­ni­ki nam­reč ne sme­jo le pre­poz­na­ti in odvr­ni­ti nevar­n­os­ti, tem­več mora­jo zna­ti uporablja­ti tudi teh­ni­ke dees­ka­l­a­ci­je in se spo­pada­ti s težav­ni­mi situ­aci­ja­mi. To vključu­je tudi učin­ko­vi­to komu­ni­ci­ran­je in reše­van­je kon­flik­tov. Seve­da pri tem ne igra­jo vlo­ge le učne vse­bi­ne, tem­več predv­sem poklic­ne izkušn­je in nji­ho­vo pos­re­do­van­je, npr. v okvi­ru pri­pravljal­ne­ga teča­ja ali izmen­ja­ve z izkuše­n­imi kole­gi. Mimogre­de, pou­da­rek je na prav­nih temah izpi­ta za poklic­no kva­li­fi­ka­ci­jo 34a. Teme, kot sta kazens­ko pra­vo ali civil­no pra­vo, so Dva­krat­ni pon­der pri pis­nem izpi­tu. Z razu­me­van­jem prav­ne mate­ri­je ne sme­mo pus­ti­ti nobe­ne točke na cedi­lu, da ne omen­ja­mo tve­ganj, ki jih pri­naša prav­no nez­nan­je pri kas­ne­jšem delu v var­nost­ni službi.

Razu­me­van­je vse­bi­ne izpita

Kan­di­da­ti za izpit se mora­jo inten­ziv­no ukvar­ja­ti z vse­bi­no izpi­ta in jo pos­kuša­ti bol­je razu­me­ti. Ne sme­jo se ukvar­ja­ti le z dejst­vi, tem­več tudi s kon­tek­s­tom in pome­nom nauče­ne­ga. Eden od nači­nov za to je pogo­vor z drug­i­mi oseb­a­mi, ki se prav tako pri­pravlja­jo na izpit ali že dela­jo v pano­gi. K poglo­bit­vi razu­me­van­ja in uporabi nauče­ne­ga lah­ko pri­po­mo­re­jo tudi prak­tič­ne izkušn­je. Na sploš­no se pri­po­roča Knji­ge, splet­ni teča­ji in usposabljan­je v učil­ni­ciTečaj je zas­no­van tako, da zago­tavlja kon­tekst in se ne ukvar­ja izključ­no s test­ni­mi vprašan­ji in rešit­va­mi. Raz­la­ge na pod­la­gi štu­dij pri­merov lah­ko pomemb­no pris­pe­va­jo k razu­me­van­ju, zlas­ti prav­nih tem.

Zaključek

Če povz­ame­mo, ni smi­sel­no, da si samo zapom­ni­mo vsa mož­na izpit­na vprašan­ja in odgo­vore, ne da bi se poglo­bi­li v vse­bi­no izpi­ta. Names­to tega se mora­jo kan­di­da­ti inten­ziv­no ukvar­ja­ti z vse­bi­no izpi­ta in jo pos­kuša­ti globlje razu­me­ti. To jim lah­ko poma­ga ne le pri opravljan­ju izpi­ta, tem­več tudi pri uporabi znan­ja v prak­si in uspeš­nem delu v pano­gi zaseb­ne­ga varovanja.

Koli­ko den­ar­ja zas­luži­te kot zapos­le­ni v var­nost­ni služ­bi s potrdi­lom o usposobljenosti?

Koliko denarja zaslužite kot zaposleni v varnostni službi s potrdilom o usposobljenosti?

Govo­ri­ti o tem je nes­mi­sel­no. Nekaj je jas­no: Tra­di­cio­nal­na var­nost­na indus­tri­ja je sek­tor z niz­ki­mi plača­mi!
Kljub temu pa var­nost­na indus­tri­ja ponu­ja raz­no­li­ko, odgo­vor­no, vzn­emirl­jivo in tudi mir­no delo. In če ste pamet­ni, lah­ko preži­vi­te. Toda — koli­ko zas­luži­te kot var­nost­nik s potrdi­lom o usposobljenosti?

Kaj je pomemb­no za zas­lužek v var­nost­ni industriji…

Če se odloči­te za delo v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju ali išče­te nove­ga delo­da­jal­ca, ima­jo finanč­ni vidi­ki zago­to­vo pomemb­no vlo­go. K dobri urni post­av­ki pris­pe­va več dejav­ni­kov. Naj­po­memb­ne­jši vidi­ki za priv­lač­ne­jšo plačo so navede­ni spodaj.

Stopn­ja izobraz­be in usposabljanja

Seve­da vel­ja, da bolj kot ste uspo­s­ob­lje­ni, več­je so mož­nos­ti za zas­lužek. Kot nek­va­li­fi­ci­ra­ni var­nost­nik, ki se usposablja le v skla­du s čle­nom 34a GewO, pogos­to ne bos­te pre­je­li veli­ko več kot mini­mal­no plačo. Z izpi­tom iz stro­kov­ne­ga znan­ja lah­ko z obvl­adl­jiv­im napo­rom doseže­te še nekaj več osnov­ne urne post­av­ke.. Z nadal­jn­jim usposabljan­jem lah­ko posta­ne­te cer­ti­fi­ci­ra­ni dela­vec za zašči­to in varo­van­je ali spe­cia­list za zašči­to in varo­van­je. Mimogre­de, od 1. janu­ar­ja 2023 je mini­mal­na plača na nacio­nal­ni rav­ni 12,43 evra na uro. Povečan­je na 13 evrov na uro od 1. aprila 2023 je bilo že odločeno.

Dodat­ne kvalifikacije

Dodat­ne kva­li­fi­ka­ci­je, na pri­mer s področ­ja prve pomoči ali požar­ne var­n­os­ti (npr. pomoč­nik za požar­no var­n­ost), so zelo korist­ne in poveču­je­jo trž­no vred­nost var­nost­ne­ga oseb­ja. Ti podat­ki nima­jo ved­no nepos­red­ne­ga vpli­va na urno post­av­ko, ven­dar so ved­no plus v prošn­jah za zapos­li­tev. Dodat­ne kva­li­fi­ka­ci­je vključu­je­jo naslednje:

Prav tako ne sme­te podcen­je­va­ti med­kul­tur­ne­ga znan­ja in znan­ja tujih jezi­kov, zlas­ti vsaj osnov­ne­ga znan­ja angleščine.

Dejav­nost

Var­nost­na indus­tri­ja ima veli­ko vidi­kov, zato so tudi dejav­nos­ti, ki jih opravlja­jo var­nost­ni delav­ci, zelo raz­no­li­ke. Zato se vča­sih poja­vi­jo veli­ke raz­li­ke v plačah. Var­nost­ne dejav­nos­ti, kot so loče­ni stražar­ji in pre­pros­to varo­van­je, so pogos­to precej slabo plača­ne. Dela, ki zaht­e­va­jo poseb­na znan­ja, so pogos­to dob­ro plača­na. Na pri­mer v Var­n­ost v letalst­vu, v raz­po­nu Pre­voz goto­vi­ne in dra­go­cen­os­ti, med dejav­nost­jo v jedr­ski objek­ti, v kate­rem Varo­van­je pod­zem­ne in pri­mest­ne želez­nice ali kot stro­kovn­jak za NSL v Nad­zor­ni cen­tri za klic v sili in sto­rit­ve zas­lužki so pogos­to bist­ve­no viš­ji od pov­preč­ja v pano­gi. Natančen zne­sek plače za to del­ov­no mes­to je na vol­jo v Kolek­tiv­ne pogod­be od njih. Če so bili raz­glaše­ni za sploš­no zave­zu­joče, kar je običa­j­no, vel­ja­jo za vse zapos­le­ne. (Naj­bol­je je, da v iskal­nik Goog­le doda­te zvez­no drža­vo, da zoži­te rezultate).

Del­ov­ni čas

Vsi, ki so že dejav­ni v indus­tri­ji in dela­jo v izme­nah, to vedo: Zara­di spre­men­je­ne­ga del­ov­ne­ga časa pogos­to trpi­jo bio­rit­mi in zaseb­no življen­je. Ven­dar je delo v noč­nih izme­nah, ob nedel­jah in praz­ni­kih pogos­to odločil­no finanč­no ugod­ne­jše. Odvis­no od zvez­ne države/kolektivne pogod­be lah­ko pri­do­bi­te nas­lednje ugod­nos­ti Noč­ni, nedel­j­ski in praz­nič­ni pri­bit­ki ki so vred­ni ogle­da. Poleg tega so ti neob­da­včen! Na držav­ne praz­ni­ke v šte­vil­nih kra­jih 100% Mož­no doplači­loTo pome­ni, da poleg dejans­ke dnev­ne plače ponov­no prej­me­te enak zne­sek, ven­dar neob­da­včen! V mesecu dni, seve­da odvis­no od šte­vila noč­nih, nedel­js­kih in praz­nič­nih ur, je mogoče doseči nas­lednje Nekaj sto evrov na vrhu zas­luži­ti. Še pose­bej ob pre­lo­mu leta ali ob veli­ki noči je to lah­ko donosna zadeva.

Nad­ur­no delo/nadurno delo

Nad­ur­no delo je seve­da le en vidik del­ov­ne­ga časa. Kljub temu bi temu vidi­ku rad pos­ve­til poseb­no toč­ko. Zakaj? Izkušn­je nam­reč kaže­jo, da se v var­nost­nem sek­tor­ju dela veli­ko nadur, pogos­to več, kot je zakon­sko dovol­je­no, in s pre­ma­lo odmo­ri med nalog­ami. Dob­ro pre­mis­li­te, ali se želi­te str­in­ja­ti s tem in bi mora­li dejans­ko delati 200, 220, 240 ali celo več ur na mesec.. Moj nas­vet na tej točki bi bil, da vloži­te v nadal­jn­je izobraže­van­je in ne zamen­juj­te toli­ko časa za denar: Memen­to Mori — tudi vaše življen­je je ome­je­no. Določi­te pred­nost­ne nalo­ge in sprej­mi­te dob­ro odloči­tev za vas, tudi za vašo prihodnost.

Drža­va

Tako kot v dru­gih pano­gah je tudi v zaseb­nem var­nost­nem sek­tor­ju raz­li­ka med zaho­dom in vzho­dom. V pre­te­klos­ti so bile te raz­li­ke v plačah zelo očit­ne. Var­nost­ni delav­ci v Ber­linu na neka­te­rih območ­jih niso zas­luži­li niti polo­vice tis­tih, ki so delali na Bavar­s­kem.  Med naj­bol­je plač­ani­mi zvez­ni­mi deže­la­mi so pra­vil­o­ma Bavars­ka, Baden-Würt­tem­berg in Sever­no Poren­je-Ves­t­fa­li­ja.. Med najs­la­bše plač­ani­mi so še ved­no nove zvez­ne deže­le, na pri­mer Bran­den­burg ali Meck­len­burg-Pred­po­mor­jans­ka. Še pred nekaj leti se je bilo v Vzhod­ni Nemči­ji mogoče komaj obdrža­ti nad vodo z delom var­nost­ni­ka. Ven­dar pa mini­mal­na plača in pos­top­no pri­bliže­van­je kolek­tiv­nih pogodb vse bolj zman­jšu­jeta raz­li­ke. Poleg tega ne sme­mo poza­bi­ti, da tam, kjer ljud­je zas­luži­jo več, običa­j­no zas­luži­jo manj. Življen­j­ski stroški (zlas­ti najem­ni­ne) so viš­je. Če se poi­grava­te s to ide­jo, dob­ro pre­mis­li­te, ali se vam seli­tev res splača.

Indus­tri­ja

Mno­gi ljud­je o del­ov­nih mes­tih v var­nost­nih služ­bah raz­mišl­ja­jo na kla­sičen način, kot o var­nost­nem pod­jet­ju, ki kot ponud­nik sto­ri­tev zun­an­je stran­ke. Med­tem ko so v pre­te­klos­ti zapos­le­ni vete­ra­ni v tovar­nah pri­ha­ja­li v var­nost­no služ­bo ob kon­cu del­ov­ne dobe, da bi zadnja leta svo­je karie­re preži­veli z manj napor­nim delom, se je stan­je danes precej spre­meni­lo. Pro­fe­sio­nal­ni zun­an­ji ponud­ni­ki var­nost­nih sto­ri­tev skrbi­jo za veli­ko šte­vilo pod­je­tij iz pos­lov­ne­ga in indus­trijs­ke­ga ali jav­ne­ga sek­tor­ja. Kljub deset­let­ja tra­ja­joče­mu tren­du zun­an­je­ga izva­jan­ja pa še ved­no obsta­ja­jo. Splet­na stran Not­ran­ja var­n­ost obra­tov. Predv­sem v indus­tri­ji so dejav­nos­ti varo­van­ja pre­možen­ja in rast­lin, kadar ste nepos­red­no zapos­le­ni v proiz­vod­nem pod­jet­ju, zelo dob­ro plača­ni. Raz­log za to je, da ste plača­ni v skla­du s plačil­no les­t­vico pano­ge, ki jo uporablja veči­na zapos­le­nih. Oglej­te si Tarif­ne tabe­le za kovins­ko in elek­tro­in­dus­tri­jo! Te meseč­ne plače so v dru­gi ligi.

Nado­me­stila

Nado­me­stila, ki jih ure­ja kolek­tiv­na pogod­ba se običa­j­no izplaču­je­jo za vod­je straže/izmene, vod­ni­ke psov ali v neka­te­rih objek­tih, kot so vojaški objek­ti. Prav tako pogos­to obsta­ja­jo dodat­ki za dežurst­va, npr. za (dodat­no) delo v gasil­ski bri­ga­di v obra­tu. Ti zne­ski znaša­jo od nekaj cen­tov na uro do več kot 10% več plače. Na Bavar­s­kem je tudi neko­li­ko več den­ar­ja, če del­ate na širšem območ­ju Münchna.
Var­nost­na pod­jet­ja ali nji­ho­ve stran­ke vča­sih plača­jo tudi Pro­s­to­vol­j­na (pre­klic­na) nado­me­stila. Vča­sih so na vol­jo tudi enkrat­ne nagra­de za pose­bej uspeš­ne nalo­ge ali izjem­ne del­ov­ne rezul­ta­te. Na žalost so tovrst­ni bonusi pra­vil­o­ma izje­ma. Vse pogo­s­te­jša pa je Pre­klo­pi­te pre­mi­jo ali, če želi­te, nekakšen “denar za dobro­doš­li­co”. Ven­dar to ne sme biti edi­ni raz­log za zamen­ja­vo delodajalca.

Kon­kret­ne številke

Želi­te vede­ti kon­kret­ne številke?
Če ste čla­nek pre­bra­li do te točke, bos­te ugo­to­vi­li, da je to tež­ko, saj je lah­ko odvis­no od šte­vil­nih dejav­ni­kov, kot so zvez­na drža­va, del­ov­no mes­to, del­ov­ni čas in nji­ho­ve (dodat­ne) kva­li­fi­ka­ci­je. Kljub temu je tre­ba naves­ti kon­kre­ten primer:

To pome­ni pri­bliž­no 2520 evrov obda­včl­jive­ga dohod­ka (bruto) in nekaj manj kot 420 evrov neob­da­vče­nih dodatkov.Pri dohodn­ins­kem raz­re­du 1 in brez otrok bi tako sams­ka ose­ba pre­je­la pri­bliž­no 2170 evrov neto pre­ne­se­ne. Ven­dar je ta izračun le za pona­zo­ri­tev. Dejans­ko izplača­na plača je lah­ko odvis­na od šte­vil­nih dejavnikov!

Namig: Ta čla­nek je bil nazadnje posod­o­bljen febru­ar­ja 2023. Ker se mini­mal­na plača in kolek­tiv­na pogod­ba red­no pril­ag­aja­ta, so se okvir­ni pogo­ji v tem času lah­ko spre­meni­li! (Vse infor­maci­je so brez jamstva.)

Kaj je pre­g­led 34a?

Kaj je pregled 34a?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji obrti, trgo­vi­ne in indus­tri­je je vstop­na kva­li­fi­ka­ci­ja za zapos­le­ne v pano­gi zaseb­ne­ga varo­van­ja. Služi kot doka­zi­lo o osnov­nem znan­ju, zlas­ti gle­de temel­j­nih prav­nih vidi­kov, ki so pomembni za delo v služ­bi varo­van­ja in zašči­te. Poleg tega je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja z doka­zi­lom gos­po­dar­s­ke zbor­nice pogoj za opravljan­je poseb­nih nalog varo­van­ja in dovol­jen­je za samo­z­apos­li­tev kot izva­ja­lec varovanja.

Potrdi­lo o uspo­s­ob­ljen­os­ti je potreb­no za nas­lednje dejavnosti

Kot var­nost­nik (zapos­le­ni) potre­bu­jete doka­zi­lo o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu uspo­s­ob­ljen­os­ti pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK) (v skla­du s čle­nom 34a GewO), če opravlja­te varo­van­je na vho­du v dis­ko­te­ke v gost­inst­vu (izska­k­oval­ci), patrul­je na območ­jih jav­ne­ga pro­me­ta (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih z dejan­s­kim jav­nim pro­me­tom, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v vele­b­la­gov­ni­cah ali trgo­vin­ah). (npr. mest­ne patrul­je), patrul­je na območ­jih pro­s­to­rov, kjer se dejans­ko odvi­ja jav­ni pro­met, dejav­nos­ti za zašči­to pred tato­vi v trgo­vin­ah (detek­ti­vi v trgo­vin­ah), varo­van­je nasta­nit­ve za azil in begun­ce (samo v vodstve­ni vlo­gi) ter varo­van­je več­jih prire­di­tev z zašči­ten­im dos­to­pom (samo v vodstve­ni vlogi).

Namen pre­ver­jan­ja stro­kov­ne­ga znanja

Zakaj je pre­g­led stro­kov­ne­ga znan­ja več raz­lo­gov. Kadar posa­mez­ni­ki — vključ­no z zapos­le­n­imi v var­nost­nih pod­jet­jih — varu­je­jo življen­ja ali pre­možen­je dru­gih lju­di, to pome­ni poseb­ne dolž­nos­ti in veli­ko odgo­vor­n­ost. Kot var­nost­nik mora­te poz­na­ti svo­je pra­vice in zakon­ske ome­jit­ve, tj. kaj je dovol­je­no in kaj pre­po­ved­a­no. Po dru­gi stra­ni pa so zara­di svo­je­ga položa­ja por­o­ka dolž­ni pre­preči­ti ško­do stran­ki. V nas­prot­ju s poli­ci­jo nima­te poseb­nih poobla­s­til, zato mora­te zna­ti natanč­no preteh­ta­ti, v koli­kš­ni meri lah­ko v določe­nem pri­me­ru pose­ga­te v pra­vice tret­jih oseb. Če bos­te šli pre­da­leč, vam gro­zi obtož­ba za kaz­ni­va dejan­ja, kot sta odv­zem pro­stos­ti ali teles­na poš­kod­ba. Če v služ­bi spi­te in ne izpoln­ju­jete svo­je dolž­nos­ti varo­van­ja, se lah­ko zara­di povz­ročit­ve ško­de znaj­de­te tudi na sodišču, ker ste sto­ri­li kaz­ni­vo dejan­je zara­di opus­tit­ve. Zara­di teh raz­lo­gov, ki so med drug­im navede­ni kot pri­me­ri, je pomemb­no pri­do­bi­ti spe­cia­li­zi­ra­no znan­je, da bi poz­ne­je pri­do­bi­li potreb­no samo­za­vest za del­o­van­je v dejav­nos­ti varovanja.

Zakaj toli­ko ude­ležencev ne opra­vi preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja? (§ 34a GewO)

Zakaj toliko udeležencev ne opravi preizkusa strokovnega znanja? (§ 34a GewO)

Kate­ri so raz­lo­gi, da toli­ko kan­di­da­tov ne opra­vi izpi­ta na Indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK) na področ­ju varovanja?

To vprašan­je post­avlja­ta tudi Jörg Zitz­mann in Kai Delio­mi­ni v pri­po­ročl­jivi knji­gi Pod­cast za zašči­to in var­n­ost (Video­pos­ne­tek spodaj!).

Obe splet­ni stra­ni Jörg Zitz­mann kot tudi Kai Delio­mi­ni so zelo dob­ro zna­ni v zaseb­ni var­nost­ni industriji.
Oba sta med drug­im zas­to­pa­na v izpit­nih komi­si­jah IHK na področ­ju zašči­te in var­n­os­ti, sta dejav­na kot avtor­ja knjig za pri­pra­vo na izpit iz stro­kov­ne­ga znan­ja in se predstavlja­ta s šte­vil­ni­mi upor­ab­ni­mi video­pos­net­ki na You­Tubu in v podcastih.

Vsa­ka dru­ga ali tret­ja ose­ba ne opra­vi tes­ta 34a!

Ob nere­d­kih odpo­ve­dih med 30 in 50% se seve­da post­avlja vprašan­je: Kaj je razlog?
Neka­te­ri dejav­ni­ki uspe­ha ali neu­s­pe­ha so očit­ni. Neka­te­re teža­ve je mogoče reši­ti hit­ro in enost­av­no, za neka­te­re pa je potreb­no inten­ziv­no učen­je, prak­sa in vzt­ra­j­nost. Pre­den zač­nem izpost­avlja­ti glav­ne dejav­ni­ke (ne)uspeha, si oglej­te zelo zani­miv pogo­vor med Jör­gom Zitz­man­nom in Kai­em Delio­mi­ni­jem na YouTubu:

Mojih pet glav­nih raz­lo­gov, zakaj veli­ko lju­di ne opra­vi pis­ne­ga in ust­ne­ga preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znan­ja IHK

Po mojih izkušn­jah so nas­lednji dejav­ni­ki glav­ni raz­lo­gi za neu­s­peh z “dovol­jen­jem 34a”:

 1. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je / nezainteresiranost
  Šte­vil­ni ude­ležen­ci v izpi­tu ne vidi­jo nobe­ne doda­ne vred­nos­ti. Vse­bi­na jih ne zani­ma, zato se sploh ne želi­jo uči­ti. To je še pose­bej izra­zito pri ose­bah, ki jih “pošl­je” delo­da­ja­lec ali agen­ci­ja za zapos­lo­van­je in jih zaseb­ni var­nost­ni sek­tor v res­ni­ci sploh ne zani­ma. Toda tudi če je sodel­o­van­je samo po svo­ji vol­ji: Preiz­ku­sa pogos­to ne razu­me­mo kot pril­ož­nost, tem­več kot nuj­no zlo. Poman­j­kan­je moti­va­ci­je in zani­man­ja pa sta dia­me­tral­no nas­prot­na uspe­hu pri izpitu.
 2. Ni zado­st­ne pri­pra­ve vsebine
  Neka­te­ri izpit jeml­je­jo zlah­ka. Vprašan­ja izbir­ne­ga tipa z vnaprej določe­n­imi odgo­vo­ri, ki jih lah­ko odkljuka­te, in samo 50% potreb­nimi pra­vil­ni­mi odgo­vo­ri za pre­hod — kaj bi lah­ko šlo naro­be, se sprašu­jete. A daleč od tega. Zlas­ti prav­ne teme so težke. Poleg tega vas čaka­jo raz­bur­jen­je, zlas­ti pri ust­nem izpi­tu, in vprašan­ja, pri kate­rih bos­te morda mora­li raz­mišl­ja­ti neko­li­ko dru­gače. Če nima­te potreb­ne­ga znan­ja in s tem samo­za­ves­ti za ukre­pan­je, bos­te hit­ro izloče­ni. Celo­vi­ta pri­pra­va je vse, kar je potreb­no za uspeh na izpitu!
 3. nez­ado­st­no znan­je nemške­ga jezika
  O znan­ju nemške­ga jezi­ka je bilo že veli­ko pove­da­ne­ga in vpraša­ne­ga. Nekaj je goto­vo: veli­ko lju­di, ki dela­jo v var­nost­nem sek­tor­ju, ne govo­ri nemške­ga jezi­ka. Več­je­zič­nost je pogos­to pomemb­na za delo, ven­dar je pomemb­no tudi zado­st­no znan­je nemške­ga jezi­ka. Izpit se nam­reč opravlja izključ­no v nemškem jezi­ku, poleg tega pa se mora­te zna­ti suve­r­e­no spo­ra­zu­me­va­ti v nemškem jezi­ku tudi pri vsak­dan­jem delu var­nost­ni­ka. Prav­na bese­di­la so napi­sa­na v težkem jezi­ku, “urad­ni jezik” je običa­j­no prav tako tež­ko razu­me­ti, izpit­na vprašan­ja pa so vča­sih odvis­na od posa­mez­nih besed, ki lah­ko spre­me­ni­jo pomen v eno ali dru­go smer ali pa daje­jo nami­ge za rešitve.
 4. Struk­tu­ra in način pre­ver­jan­ja sta nejasna.
  Mno­gim ni pov­sem jas­no, kakš­ni so okvir­ni pogo­ji izpi­ta. Ven­dar se lah­ko nanj pri­pra­vi­te pose­bej in učin­ko­vi­to le, če ves­te, kate­re teme so pomemb­ne in kako ter kakš­na je struk­tu­ra izpi­ta. Na pri­mer, obsta­ja­jo teme, ki jih lah­ko hit­ro pre­mosti­te in na kate­re je običa­j­no mogoče odgo­vo­ri­ti z zdra­vo pamet­jo. Neka­te­re teme se šte­je­jo dva­krat, neka­te­re pa zaht­e­va­jo inten­ziv­ne­jši štu­dij. Poleg tega obsta­ja­jo empi­rič­ne vred­nos­ti za ust­ni izpit in tak­tič­ni nas­ve­ti za delo s test­ni­mi vprašan­ji, ki jih mora pos­re­do­va­ti na pri­mer uspo­s­ob­ljen pre­dava­telj ali avtor.
 5. Težki indi­vi­du­al­ni pogoji
  Ljud­je so seve­da raz­lič­ni. Vsak­do ima raz­lič­ne oseb­ne pred­post­av­ke, pri uspe­hu in neu­s­pe­hu pa ima­jo pomemb­no vlo­go tudi sploš­ni pogo­ji (npr. družins­ke obvez­nos­ti, pro­s­ti čas za učen­je, učno okol­je itd.). Morda poz­na­te tudi lju­di, ki si lah­ko zapom­ni­jo stva­ri s hitrim pog­le­dom in se tega znan­ja spom­ni­jo z enim samim kli­kom prs­ta. Za dru­ge pa je to bist­ve­no tež­je. Neka­te­rim lju­dem govor­jen­je pred drug­i­mi na izpi­tu sploh ne povz­roča težav, veči­na je narav­no nape­ta, neka­te­ri ude­ležen­ci pa trpi­jo zara­di izpit­ne anksioznosti.

Vprašaj­te se, v koli­kš­ni meri zgorn­je točke vel­ja­jo za vas, kako se lah­ko izo­gne­te napa­kam pri pri­pra­vi in nado­mes­ti­te more­bit­ne poman­jkljivos­ti. Več infor­macij o tem naj­de­te tukaj, na infor­mac­ijs­kem port­a­lu o znan­ju o pred­me­tu. šte­vil­ni nas­ve­ti in . Pove­za­ve do dru­gih splet­nih mest ali medi­jev, kot je You­Tube..


Naj­no­ve­jši knjiž­ni nas­ve­ti za izpit 34a:

Kako dol­go se moram pri­pravlja­ti na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO)?

Kako dolgo se moram pripravljati na preizkus strokovnega znanja (§ 34a GewO)?

Ključ­no vprašan­je na področ­ju pri­pra­ve na pred­met: Kako dol­go se uči­ti, koli­ko vaditi?

Vprašan­je o času za pri­pra­vo je res kla­sič­no vprašan­je, ki mi ga ved­no zno­va zastavlja­jo. Ven­dar na to ni enot­ne­ga odgo­vo­ra, ki bi ust­re­zal vsem.

Odgo­vor je: odvis­no od tega!

Na dolži­no pri­pra­ve vpli­va­jo šte­vil­ni dejav­ni­ki. Eden glav­nih je učenec sam, dru­gi so učno okol­je in pogo­ji ter način pri­pra­ve. Tukaj nekaj izkušenjki se lah­ko v posa­mez­nih pri­me­rih seve­da razlikujejo:

Naj­bol­jša prak­sa: Moje pri­po­roči­lo za strans­ko pripravo

Če bi se radi v enem ali dveh mesecih pri­pra­vi­li na stran­ski izpit iz stro­kov­ne­ga znan­ja in var­no pri­do­bi­li cer­ti­fi­kat po § 34a, se je izk­aza­lo nas­lednje nas­lednje učne tak­ti­ke. dokazano:
Vsak dan se 1–2 uri uči­te z učnim gra­di­vom. Ob kon­cih ted­na se uči­te en dan, sku­paj vsaj 8 ur zelo inten­ziv­no — vključ­no z reše­van­jem test­nih vprašanj. (Če del­ate ob kon­cih ted­na, si vze­mi­te še en pro­s­ti dan kot teden­ski dan inten­ziv­ne­ga učen­ja). Ob kon­cu vsa­ke faze učen­ja opra­vi­te nekaj pos­kus­nih izpi­tov, da pre­ve­ri­te svo­jo raven učen­ja (pre­ver­jan­je učnih cil­jev). Področ­ja, ki jih še ne obv­l­a­da­te dovolj dob­ro, je tre­ba inten­ziv­ne­je preuče­va­ti nas­lednje dni. To poč­ni­te, dok­ler ne doseže­te pra­vil­nih reši­tev v sta­bil­nih pos­kus­nih izpi­tih 90%. Potem bos­te lah­ko opra­vi­li izpit. Več nas­ve­tov — tudi za pri­pra­vo na ust­ni izpit — naj­de­te na www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Ali je mogoče izpit opravlja­ti v dru­gem jeziku?

Ali je mogoče izpit opravljati v drugem jeziku?

Ne. izpit 34a je mogoče opravlja­ti samo v nemškem jeziku.

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja o var­n­os­ti bo kma­lu v rušči­ni, ara­bšči­ni ali angleščini

Pogos­to me sprašu­je­jo, ali se lah­ko preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s čle­nom 34a GewO opravlja tudi v dru­gem jezi­ku — kot je to v pri­me­ru preiz­ku­sa za voz­niš­ko dovol­jen­je, ki se v Nemči­ji med drug­im opravlja tudi v ang­lešči­ni, fran­cošči­ni, gršči­ni, ita­li­janšči­ni, hrvašči­ni, pol­jšči­ni, por­tu­galšči­ni, romunšči­ni, rušči­ni, španšči­ni, turšči­ni in dru­gih jezi­kih. Pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja to ni mogoče!
Po mojem mnen­ju je to dob­ro. Med­tem ko so pra­vila v cest­nem pro­me­tu v EU precej pod­ob­na, na pri­mer gle­de vide­za in pome­na pro­met­nih zna­kov, so na področ­ju zaseb­ne var­n­os­ti bolj občutl­jiva. Po eni stra­ni se mora­te zna­ti zelo var­no ori­en­ti­ra­ti v tuka­jšn­jih prav­nih nor­mah, kar pome­ni, da mora­te podrob­no poz­na­ti ust­rez­ne zako­ne in pred­pi­se drža­ve. Poleg tega ima­te ved­no nepos­re­den stik z ljud­mi, komu­ni­ka­ci­ja pa je bist­ven dejav­nik pri delu z drug­i­mi, na pri­mer pri dees­ka­l­a­ci­ji. Poleg tega, da so nemš­ka prav­na bese­di­la vča­sih jezi­kov­no tež­ko raz­uml­jiva, ima ta jezik tudi v prak­si svo­je sub­til­nos­ti. Zato je vse­ka­kor smi­sel­no, da se lah­ko spo­ra­zu­me­va­te v jezi­ku drža­ve, v kate­ri del­ate. Seve­da je zelo pomemb­no tudi znan­je tujih jezi­kov, če raz­mišl­ja­te o dogod­kih z med­na­rod­nim občinst­vom, npr. fes­ti­valih ali sej­mih. Več­je­zič­nost je v var­nost­ni indus­tri­ji veli­ka prednost.

 

Ali moram za IHK doka­za­ti, da dovolj dob­ro govor­im nemško?

Nemški jezik, teža­ven jezik — je dob­ro zna­na izja­va. Izkušn­je so pok­aza­le, da tis­ti, ki jim jezik ni mate­r­ni, še pose­bej tež­ko v prvem pos­kusu opra­vi­jo preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO. Eden od raz­lo­gov za to je, da izpit­na vprašan­ja pogos­to niso enost­av­na za razu­me­van­je. Zato se je tre­ba na eni stra­ni dob­ro vse­bins­ko pri­pra­vi­ti na izpit, na dru­gi stra­ni pa je tre­ba ime­ti določe­no jezi­kov­no znan­je iz vsak­dan­je­ga življen­ja in stro­kov­ne­ga jezi­ka (prav­ni izra­zi, stro­kov­ni izra­zi s področ­ja var­n­os­ti itd.). Znan­je jezi­kov še ni pogoj za spre­jem. To pome­ni, da vam ni tre­ba pred­loži­ti jezi­kov­ne­ga spriče­va­la ali pod­ob­ne­ga doka­zi­la, da bi se lah­ko ude­leži­li preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znanja.

 

Pomoč za ude­ležence, ki govo­r­i­jo tuje jezike

Če ste v Nemči­ji prvič in še ne govo­ri­te dob­ro nemš­ko, je tečaj jezi­ka vse­ka­kor smi­seln, tudi za pri­pra­vo na izpit IHK. Jezi­kov­ne teča­je pogos­to ponu­ja­jo izobraže­val­ni cen­tri za odras­le (VHS). Zvez­ni urad za migra­ci­je in begun­ce (BAMF) prav tako spod­bu­ja ude­lež­bo na jezi­kov­nih ali inte­gra­c­ijs­kih teča­jih. Poleg tega so vam lah­ko v veli­ko pomoč apli­ka­ci­je za učen­je in seve­da uporaba nemške­ga jezi­ka v vsak­dan­jem življen­ju. Lek­si­ko­ni s teh­nič­ni­mi izra­zi za var­nost­ni sek­tor so na vol­jo na trgu.

Odtis
sl_SISL