Ali je mogoče izpit opravljati v drugem jeziku?

Ali je mogoče izpit opravlja­ti v dru­gem jeziku?

Ne. izpit 34a je mogoče opravlja­ti samo v nemškem jeziku.

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja o var­n­os­ti bo kma­lu v rušči­ni, ara­bšči­ni ali angleščini

Pogos­to me sprašu­je­jo, ali se lah­ko preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s čle­nom 34a GewO opravlja tudi v dru­gem jezi­ku — kot je to v pri­me­ru preiz­ku­sa za voz­niš­ko dovol­jen­je, ki se v Nemči­ji med drug­im opravlja tudi v ang­lešči­ni, fran­cošči­ni, gršči­ni, ita­li­janšči­ni, hrvašči­ni, pol­jšči­ni, por­tu­galšči­ni, romunšči­ni, rušči­ni, španšči­ni, turšči­ni in dru­gih jezi­kih. Pri pre­ver­jan­ju stro­kov­ne­ga znan­ja to ni mogoče!
Po mojem mnen­ju je to dob­ro. Med­tem ko so pra­vila v cest­nem pro­me­tu v EU precej pod­ob­na, na pri­mer gle­de vide­za in pome­na pro­met­nih zna­kov, so na področ­ju zaseb­ne var­n­os­ti bolj občutl­jiva. Po eni stra­ni se mora­te zna­ti zelo var­no ori­en­ti­ra­ti v tuka­jšn­jih prav­nih nor­mah, kar pome­ni, da mora­te podrob­no poz­na­ti ust­rez­ne zako­ne in pred­pi­se drža­ve. Poleg tega ima­te ved­no nepos­re­den stik z ljud­mi, komu­ni­ka­ci­ja pa je bist­ven dejav­nik pri delu z drug­i­mi, na pri­mer pri dees­ka­l­a­ci­ji. Poleg tega, da so nemš­ka prav­na bese­di­la vča­sih jezi­kov­no tež­ko raz­uml­jiva, ima ta jezik tudi v prak­si svo­je sub­til­nos­ti. Zato je vse­ka­kor smi­sel­no, da se lah­ko spo­ra­zu­me­va­te v jezi­ku drža­ve, v kate­ri del­ate. Seve­da je zelo pomemb­no tudi znan­je tujih jezi­kov, če raz­mišl­ja­te o dogod­kih z med­na­rod­nim občinst­vom, npr. fes­ti­valih ali sej­mih. Več­je­zič­nost je v var­nost­ni indus­tri­ji veli­ka prednost.

 

Ali moram za IHK doka­za­ti, da dovolj dob­ro govor­im nemško?

Nemški jezik, teža­ven jezik — je dob­ro zna­na izja­va. Izkušn­je so pok­aza­le, da tis­ti, ki jim jezik ni mate­r­ni, še pose­bej tež­ko v prvem pos­kusu opra­vi­jo preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s § 34a GewO. Eden od raz­lo­gov za to je, da izpit­na vprašan­ja pogos­to niso enost­av­na za razu­me­van­je. Zato se je tre­ba na eni stra­ni dob­ro vse­bins­ko pri­pra­vi­ti na izpit, na dru­gi stra­ni pa je tre­ba ime­ti določe­no jezi­kov­no znan­je iz vsak­dan­je­ga življen­ja in stro­kov­ne­ga jezi­ka (prav­ni izra­zi, stro­kov­ni izra­zi s področ­ja var­n­os­ti itd.). Znan­je jezi­kov še ni pogoj za spre­jem. To pome­ni, da vam ni tre­ba pred­loži­ti jezi­kov­ne­ga spriče­va­la ali pod­ob­ne­ga doka­zi­la, da bi se lah­ko ude­leži­li preiz­ku­sa stro­kov­ne­ga znanja.

 

Pomoč za ude­ležence, ki govo­r­i­jo tuje jezike

Če ste v Nemči­ji prvič in še ne govo­ri­te dob­ro nemš­ko, je tečaj jezi­ka vse­ka­kor smi­seln, tudi za pri­pra­vo na izpit IHK. Jezi­kov­ne teča­je pogos­to ponu­ja­jo izobraže­val­ni cen­tri za odras­le (VHS). Zvez­ni urad za migra­ci­je in begun­ce (BAMF) prav tako spod­bu­ja ude­lež­bo na jezi­kov­nih ali inte­gra­c­ijs­kih teča­jih. Poleg tega so vam lah­ko v veli­ko pomoč apli­ka­ci­je za učen­je in seve­da uporaba nemške­ga jezi­ka v vsak­dan­jem življen­ju. Lek­si­ko­ni s teh­nič­ni­mi izra­zi za var­nost­ni sek­tor so na vol­jo na trgu.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Brez komentarjev 

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL