Gewer­be­ord­nung § 34a uyarın­ca bek­çi­lik mes­leğin­de uzman­lık bil­gi­si sına­vı hak­kın­da bil­gi portalı!

Bu web site­sin­de, söz­de aşağı­da­ki konu­lar hak­kın­da bil­gi bula­bi­lir­si­niz 34a ser­ti­fik­ası. Sizin için Sına­va nasıl başarılı bir şekil­de hazır­lanıla­cağı­na dair ipu­çları kita­plar, bil­gi kart­ları ve çevri­mi­çi tekli­f­ler­le. Ayrı­ca şun­ları da bula­caksınız 34a sına­vı hak­kın­da temel bil­gi­ler IHK’­da katılım koşul­ları, kayıt seçe­ne­kle­ri ve sınav tarih­le­ri gibi. Eğer hala 34a mes­le­ki yeter­li­lik sına­vı­na ilişkin soru­lar veya 34a sınav soru­ları­na yanıt arıyor­sanız, lüt­fen yar­dım foru­munu ist­ediği­niz zaman kul­lan­m­ak­tan çekin­mey­in. Ora­da tama­men ücret­siz Bek­çi­lik mes­leğin­de uzman­lık bil­gi­si sına­vı hak­kında­ki sor­u­nuz Poz ver.

Güven­lik sek­törü yeter­li­lik sına­vı hak­kın­da soru­larınız mı var?

Güven­lik sek­törü­ne nite­li­kli girişi­ni­zi nasıl yapa­cağını­zı ve sına­vını­zı nasıl başarıy­la geçe­ceği­ni­zi öğre­nin. § 34a yeter­li­liği hak­kın­da bil­me­niz gere­ken her şeyi açıkla­ya­cak ve nele­re dik­kat etme­niz gerek­tiği­ni göstereceğiz.

Şim­di daha faz­lasını öğrenin…


Uzman inc­e­le­me­s­i­nin fay­d­aları nelerdir?

Sade­ce başarılı bir sınav­la özel koru­ma faa­li­y­et­le­ri­ni yürüt­me­ni­ze izin ver­i­lir. Ayrı­ca, ile­ri eği­tim özel güven­lik sek­törün­de tanınan bir yeter­li­lik sevi­ye­si­ni tem­sil etmek­te­dir. Kişi­sel ola­rak daha faz­la bil­gi ve daha iyi iş ola­nakların­dan fay­d­al­a­na­caksınız. Ayrı­ca, güven­lik sek­törün­de ser­best mes­lek sahi­bi olmak isti­yor­sanız, § 34a GewO’ya göre uzman­lık sına­vını başarıy­la tamam­la­mak önem­li bir ön koşuldur.

Daha faz­lası…


“Uzman­lığı” nasıl elde edebilirim?

Uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na yal­nız­ca dev­let tarafın­dan tanınan bir kur­um­da gire­bi­lir­si­niz. Bu gen­el­lik­le yerel Sanayi ve Tica­ret Odası’­dır (IHK). Sına­va inter­net üzerinden giri­le­mez ve sade­ce Alman­ca dilin­de yapıla­bi­lir. Ser­ti­fi­ka almak için hem yazılı hem de söz­lü sınav­dan en az 50% puan ala­rak geç­me­niz gerek­mek­te­dir. Yazılı bölüm, ceva­pları önce­den belir­len­miş ve işa­ret­len­me­si gere­ken (çok­tan seç­me­li) soru­lar­dan oluşm­ak­ta, söz­lü bölüm ise bir sınav kuru­lu önünde yapılmaktadır.

Daha faz­lası…


Mad­de 34a’ya göre uzman­lığa kimin ihti­yacı var?

Bir sanayi ve tica­ret odasın­da uzman­lık sına­vını başarıy­la tamam­la­mak, kan­unen aşağı­daki­ler için gereklidir:

Daha faz­lası…


www.sachkun.de

Uzman­lık blogun­dan haberler

Künye
tr_TRTR