Infoportal za preverjanje strokovne usposobljenosti 34a je zdaj večjezičen!

Infor­mac­ij­ski por­tal o izpi­tu 34a je zdaj večjezičen!

Ne govo­ri­te nemš­ko, ampak drug jezik?
Na šte­vil­nih področ­jih v Nemči­ji tre­nut­no nuj­no potre­bu­je­mo kva­li­fi­ci­ra­ne delav­ce. Eno od teh področij je zaseb­no varo­van­je. Da bi lah­ko delali za var­nost­no služ­bo v Nemči­ji, mora­te za šte­vil­ne dejav­nos­ti varo­van­ja izpoln­je­va­ti nas­lednje pogo­je Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja v skla­du s 34.a čle­nom Zako­na o regu­la­ci­ji trgo­vi­ne, obrti in indus­tri­je (Gewer­be­ord­nung). Nato ste kva­li­fi­ci­ra­ni kan­di­dat s potrdi­lom o uspo­s­ob­ljen­os­ti 34a in ima­te odlič­ne mož­nos­ti za zapos­li­tev z ust­rez­nim plači­lom!

Infor­maci­je o nemški 34a-Sach­kunde­prüf­ung (var­n­ost) v vašem jeziku

Veli­ko brez­plač­nih infor­macij o nemškem kva­li­fi­ka­c­ijs­kem izpi­tu za var­nost­no oseb­je naj­de­te na port­a­lu kva­li­fi­ka­c­ijs­kih infor­macij. Pre­ko glav­ne­ga meni­ja na vrhu se poma­kni­te po našem Infor­mac­ijs­ke stra­ni, pobrs­kaj­te po tre­nut­ne obja­ve na blogu ali pa cil­j­no uporabi­te Iskan­je. Če ima­te indi­vi­du­al­no zah­te­vo, se lah­ko kadar koli obrne­te na nas. Vprašan­je obja­vi­te v foru­mu za pomoč.

Jezi­ki, ki so na vol­jo v info­port­a­lu Pred­met­ni vodnik

Običa­j­no sis­tem samo­de­j­no ugo­to­vi, kate­ri jezik uporablja­te, in temu jezi­ku pril­a­godi por­tal 34a. Tre­nut­no so pod­prti nas­lednji jeziki:

Jezik splet­ne­ga mes­ta lah­ko ved­no pril­a­godi­te v meni­ju za izbi­ro v zgorn­jem levem kotu (zasta­vica in jezi­kov­na koda). Ali pre­pros­to s spodnjim gumbom:

Pri­pra­va in pre­ver­jan­je znan­ja v dru­gem jeziku?

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja je mogoče opravlja­ti samo v nemškem jezi­ku.. Vse­ka­kor pa obsta­ja nekaj ponudb, ki učencem tuje­ga jezi­ka poma­ga­jo pri nji­ho­vi pri­pra­vi — med drug­im npr. lite­ra­tura. Lek­si­ko­ni s 34a teh­nič­ni­mi izra­zi in nji­ho­vi­mi pre­vo­di.

Vaš jezik ni na voljo?
Vablje­ni, da napiše­te komen­tar na tej stra­ni pod tem bloger­s­kim zapi­som. Povej­te nam, v kate­ri jezik želi­te pre­ves­ti naše infor­maci­je o 34a. Z vesel­jem bomo spre­je­li vse pred­lo­ge za izbol­jša­ve in jih po mož­nos­ti tudi uresničili.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Brez komentarjev 

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL