Arşiv­ler

Yan iş

Özel güven­lik görev­li­le­ri için baş­vu­ru ipu­çları: Nasıl başarılı bir şekil­de başvurulur!

Özel güvenlik görevlileri için başvuru ipuçları: Nasıl başarılı bir şekilde başvurulur!

Güven­lik görev­li­le­ri özel güven­lik sek­törün­de önem­li bir rol oynar ve gen­el­lik­le müşte­ri­ler ve ziya­re­t­çi­ler için ilk temas nok­tası­dır. Eğer yeni bir iş ara­yan bir güven­lik görev­li­siy­sen­iz, başarılı bir baş­vu­ru başarı ile başarısız­lık arasında­ki far­kı yara­ta­bi­lir. İşg­ücü piya­sasında­ki durum nede­ni­yle şan­sınız olduk­ça yük­sek­tir. Buna aynı zaman­da çalışan piya­sası da deni­yor — yani: mev­cut boş pozisyon­lar için nere­dey­se yeter­li say­ı­da kali­fi­ye baş­vu­ru var. Elbet­te eği­ti­mi­niz ve ist­ediği­niz iş yeri gibi bazı faktör­le­re bağlı ola­rak pren­sip­te iyi bir seçim şan­sınız var!

Bu maka­le­de, özel güven­lik sek­törün­de haya­li­niz­de­ki işe nasıl başarılı bir şekil­de baş­vu­ra­cağınız ve bula­cağınız konu­sun­da size ipu­çları ve tav­si­ye­ler vereceğiz.

Özel güven­lik sek­törün­de­ki güven­lik görev­li­le­ri için 10 baş­vu­ru ipucu

  1. Anlam­lı bir ön yazı oluşturun

Ön yazı, potan­si­yel bir işve­ren üzerinde bırak­tığınız ilk izle­nim­dir. Deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve moti­vasyo­nunu­zu vur­gu­la­yan güçlü bir ön yazı oluş­tur­mak için zaman ayır­manız önem­li­dir. Ön yazıyı şir­ke­te ve ilan edi­len güven­lik işi­ne göre uyar­la­dığınız­dan ve şir­ket ve faa­li­y­et­le­ri hak­kın­da bil­gi edin­diği­niz­den emin olun.

  1. Özge­ç­mişi­ni­zi güncelleyin

CV’niz en önem­li baş­vu­ru bel­ge­niz­dir ve iş deney­imi­ni­zi, bece­ri­ler­ini­zi ve nite­li­kler­ini­zi ser­gi­le­mel­i­dir. Baş­vu­ru yap­ma­dan önce CV’nizi gün­cel­ley­in ve anlaşılır ve kolay okunur olduğun­dan emin olun. Önem­li bil­gi­le­ri vur­gu­la­mak için mad­de işa­ret­le­ri ve net biçim­len­dir­me kul­lanın. Ayrı­ca han­gi eği­tim ve ser­ti­fi­kaları tamam­la­dığını­zı ve güven­lik sek­törün­de ne gibi deney­im­ler yaşa­dığını­zı da ekley­in. Yet­kin­lik ser­ti­fi­kalarını­zı, refer­ans­larını­zı ve tüm eği­tim ser­ti­fi­kalarını­zı sağlayın. Ekle­mey­in Sah­te bel­ge­ler ve sizi pro­fe­syo­nel bir doğru ifa­de.

  1. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi vurgulayın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, teh­li­keli dur­um­ları hız­lı bir şekil­de fark ede­bil­me­li ve bun­la­ra uygun şekil­de tep­ki ver­e­bil­me­li­si­niz. Baş­vu­ru­nuz­da, güven­lik alanında­ki bece­ri ve deney­imi­ni­zi vur­gu­layın ve ile­tişim, çatış­ma çöz­me ve geri­li­mi azalt­ma alan­larında­ki yet­kin­li­kler­ini­zi öne çık­ar­ma­ya özen gös­te­rin. Ancak, örneğin bir güven­lik çalışanı ola­rak geç­miş­te­ki başarılarını­zı eks­an­trik bir şekil­de anlata­rak abartmayın!

  1. Mül­a­kat için hazır­lıklı olun

Mül­a­kat, en iyi yön­ler­ini­zi gös­ter­me ve işver­eni bece­ri­ler­iniz konu­sun­da ikna etme şan­sınız­dır. Şir­ket hak­kın­da bil­gi edi­nerek, soru­lar hazır­la­ya­rak ve vereceği­niz ceva­pları düşü­nerek mül­a­ka­ta hazır­lanın. Mül­a­kat için zamanın­da ve iyi hazır­lan­mış olduğu­nuz­dan ve nite­li­kler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi net bir şekil­de sun­duğu­nuz­dan emin olun.

  1. Pozi­tif ve özgü­ven­li kalın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak olum­lu ve kendin­den emin görün­me­niz önem­li­dir. Bece­ri­ler­ini­ze ve deney­imi­ni­ze güven­in ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze iş için en iyi seçim olduğu­nu­zu ile­tin. Baş­vu­ru süre­ci boy­un­ca pro­fe­syo­nel ve kibar olun ve olum­lu bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Bu nokta­da, lüt­fen eski veya önce­ki işver­eni­ni­zi kötü­le­mey­in. Bu iyi bir izle­nim bırak­maz ve özel güven­lik sek­törün­de­ki yöne­tim kadro­su gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha iyi bağlan­tıla­ra sahiptir!

  1. Ağını­zı kullanın

Potan­si­yel işver­en­le­ri bul­mak ve açık pozisyon­lar hak­kın­da bil­gi edin­mek için pro­fe­syo­nel ağını­zı kul­lanın. Eski mes­lek­taşlarınız­la, amir­ler­iniz­le ve güven­lik sek­törün­de­ki diğer kişi­ler­le kon­uşun ve açık pozisyon­lar hak­kın­da tav­si­ye veya bil­gi istey­in. Lin­ke­dIn veya XING gibi çevri­mi­çi plat­form­lar da potan­si­yel işver­en­le­ri bul­manı­za ve bağlan­tılar kur­manı­za yar­dımcı ola­bi­lir. Ora­da tekli­f­le­re açık olduğu­nu­zu da belir­te­bi­lir­si­niz. Bazen iş bul­ma konu­sun­da yar­dımcı ola­bil­ecek kel­le avcıları da ile­tişi­me geçebilir.

  1. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun

Özel güven­lik sek­törün­de, far­klı bece­ri ve deney­im gerek­ti­ren çeşit­li görev­ler ve pozisyon­lar var­dır. Esnek ve yeni zor­lu­kla­ra açık olun ve diğer pozisyon­lar veya görev­ler için uygun olup olma­dığını­zı kon­trol edin. Bece­ri­ler­ini­zi ve deney­imi­ni­zi baş­ka bir pozisyon­da daha iyi kul­lana­bi­lir veya yeni bir mey­dan oku­may­la ilgilenebilirsiniz.

  1. Ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel­ce tanıtın

Bir güven­lik görev­li­si ola­rak, şir­ke­tin önde gelen kişi­sis­i­niz ve bu neden­le ken­di­ni­zi pro­fe­syo­nel bir şekil­de sun­malısınız. İş görüş­melerinde veya diğer pro­fe­syo­nel ortam­lar­da uygun kıya­fet­ler giy­diği­niz­den ve bakım­lı bir izle­nim bırak­tığınız­dan emin olun. Ayrı­ca beden dili­ni­ze ve görünüşü­nü­ze dik­kat edin ve kibar ve pro­fe­syo­nel bir şekil­de ile­tişim kur­duğu­nuz­dan emin olun.

  1. Yük­sek tale­p­ler­den çekinmeyin

En faz­la 20 yıl ve 10 yıl­lık mes­le­ki deney­im — tabii ki bu müm­kün değil. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le iş ilan­ların­da olduk­ça faz­la gere­kli­lik yazarlar. Bun­dan kork­mayın, ancak bir şar­tı (henüz) karşılamıyor­sanız dürüst olun. Yeni işi­niz­de hala deney­im kaz­ana­bi­lir, yaban­cı dil bece­ri­ler­ini­zi ek kurs­lar ala­rak (örneğin yetişkin eği­tim mer­kezin­de) geliş­ti­re­bi­lir ve kaçır­dığınız ek eği­tim­le­ri tela­fi ede­bi­lir­si­niz. İşv­ere­nl­er gen­el­lik­le düşündüğü­nüz­den daha esnek­tir, öze­l­lik­le de iyi bir (insa­ni) uyum söz konusuysa!

  1. Gözü­nü­zü top­tan ayır­mayın ve aksi­li­k­ler­den korkmayın!

İlk baş­vu­ru­nuz­da doğru­dan bir başarı elde etmek ve haya­li­niz­de­ki işe gir­mek kurald­an ziya­de istis­na­dır. İlk baş­vu­ru­nuz­da başarılı olamaz­sanız kork­mayın, baş­ka bir yer­de tekrar deney­in. Neden kısa lis­teye gire­me­diği­niz konu­sun­da açık geri bil­di­rim iste­mek veya baş­vu­ru bel­ge­ler­ini­zin de göz­den geçi­ril­ip opti­mi­ze edil­diği pro­fe­syo­nel bir baş­vu­ru eği­ti­mi almak gen­el­lik­le yar­ar­lı olur. İş por­tall­arında­ki ilgi­li iş ilan­ları­na abo­ne olun. Böyle­ce ara­ma yarı­çapınız­da yeni boş pozisyon­lar orta­ya çık­tığın­da oto­ma­tik ola­rak bilgilendirileceksiniz.

Sonuç

Özel güven­lik sek­törün­de başarılı bir baş­vu­ru zaman, çaba ve bağlılık gerek­tir­ir. Baş­vu­ru­nu­zu opti­mi­ze etmek ve haya­li­niz­de­ki işi bul­mak için yukarı­da­ki ipu­çlarını kul­lanın. Dik­ka­ti­ni­zi toplayın ve eği­ti­mi­ni­ze devam edin. İş tekli­f­le­ri­ni karşılaş­tırın ve ken­di­ni­zi müm­kün olan en iyi şekil­de sat­ma­ya çalışın. Ken­di­niz­den emin, esnek ve pro­fe­syo­nel olun ve potan­si­yel işver­eni­ni­ze bu iş için mükem­mel bir seçim olduğu­nu­zu gösterin.

Kimin bir sına­vı geç­me­si­ne gerek yoktur?

Kimin bir sınavı geçmesine gerek yoktur?

Sade­ce güven­lik per­so­neli için yeter­li­lik bel­ge­si gere­kli­dir. özel koru­ma faali̇yetleri̇ GewO § 34a’ya göre veya ken­di güven­lik işle­ri­ni kur­mak isti­yorlar. Sade­ce 34a ruh­sa­tı ile ger­çe­kleş­ti­ri­le­bil­ecek faa­li­y­et­ler arasın­da öze­l­lik­le kamu­ya açık alan­lar­da, giriş alan­ların­da veya yöne­ti­ci pozisyon­un­da çeşit­li güven­lik faa­li­y­et­lerinde bek­çi­lik yer alm­akt­a­dır: Daha faz­lası bura­da.
Ancak, bir yeter­li­lik bel­ge­si sına­vını başarıy­la geç­me­nin aslın­da zor­un­lu olduğu bir faa­li­y­et yürüt­mek isteseniz bile, bazı istis­na­lar var­dır. Düzen­len­miş koru­ma faa­li­y­et­le­ri­ni yürütse­ler veya ken­di güven­lik şir­ket­lerinde güven­lik yük­le­ni­cisi ola­rak ser­best çalış­salar bile, her­ke­sin yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur.

34a sına­vın­dan kim­ler muaftır…

Temel ola­rak geçer­li­dir: Güven­lik sek­törün­de tanın­mış (IHK) bir yeter­li­lik ile daha üst düzey bir eği­ti­mi veya ile­ri eği­ti­mi tamam­lamış olan her­ke­sin ek bir yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur!

Ama dik­kat­li olun! Bir­kaç tuzak daha var. İşte uzman bil­gi sına­vın­dan mua­fi­ye­te ilişkin detaylar:

Bir kişi, aşağı­da­ki dur­um­lar­da uzman bil­gi­si sına­vın­dan muaftır…

…ilgi­li final sına­vını başarıy­la geç­miş­tir. Bun­un kanı­tı, ilgi­li sınav ser­ti­fik­asının ibraz edil­me­si­yle sağlanabilir.

Söz­de “tesis güven­liği kurs­larını” başarıy­la tamam­la­dım. Bu, uzman bil­gi­si için yapılan sınav­la aynı mıdır?

Hayır! Hayır! Fabri­ka güven­lik kurs­ları (fabri­ka güven­lik kur­su 1–2 veya 1–4) — fabri­ka güven­lik uzmanı olmak için sına­vı başarıy­la geç­me­den — değil Eşdeğer! Uzman muay­ene­si­ne ihti­yacınız var. Buna ek ola­rak, IHK iş koru­ma uzman­lığı sına­vı artık sunulmamaktadır. 

Silahlı kuv­vet­ler­dey­dim. Yine de sına­va gir­mek zor­unda mıyım?

Temel ola­rak zaten. Bura­da dik­kat­li olun­ması tav­si­ye edi­lir: Temel asker­lik hiz­me­ti yapan bir kişi, geçi­ci asker veya pro­fe­syo­nel asker ola­rak, özel güven­lik sek­törün­de çalış­mak ve ilgi­li koru­ma görev­le­ri­ni yeri­ne getir­mek isti­yor­sanız (ek ola­rak) uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na gir­meniz gere­kir — şu anda asker olmak zor­unda olup olma­dığını­za bakıl­maksı­zın. Bun­un tek istis­nası aske­ri polis, yani Alman Silahlı Kuvvetleri’nin aske­ri polisi­dir. Aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­dan muaf­tır, çün­kü aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­da gere­kli olan bil­gi­nin büyük bir kıs­mını eği­tim­le­ri sırasın­da edin­miş­ler­dir. Örneğin, aske­ri polis mem­url­arı veya çavuşların Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sına­vı­na gir­mele­ri­ne gerek yok­tur; kanıt, Bun­des­wehr’in eği­tim veya hiz­met bel­ge­si tarafın­dan sağlanır. Diğer tüm asker­ler 34a ser­ti­fik­ası almak zorundadır.

Polis memu­ru ola­rak yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacım var mı?

Hem eyalet düzey­in­de­ki (Land Poli­ce) hem de fede­ral düzey­de­ki (Bun­des­po­li­zei) polis mem­url­arı için istis­na­lar var­dır. Bu ara­da, aynı durum ıslah hiz­me­tin­de çalış­an­lar ve güm­rük hiz­me­t­i­nin silah taşı­ma alanı için de geçer­li­dir. Sına­va gir­me zor­un­lu­luğun­dan yal­nız­ca kol­luk kuv­vet­lerinde çalışıyor­sanız ve ilgi­li kari­y­er sına­vını başarıy­la tamam­la­dıy­sanız — en azın­dan ara hiz­met için — fera­gat edil­diği­ni unut­ma­mak önem­li­dir. Emni­y­et teşki­la­tın­da dev­let memu­ru ola­rak çalışan polis mem­url­arının bu neden­le yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yok­tur. Bir­çok polis memu­ru özel ola­rak, örneğin kapıcılık yapa­rak ek gelir elde etmek­te­dir. Öze­l­lik­le Münih, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin veya Düs­sel­dorf gibi haya­tın pahalı olduğu şehir­ler­de, bir güven­lik şir­ke­tin­de yarı zaman­lı bir iş, eks­tra para kaz­an­mak için iyi bir yol­dur. Ek iş için ipu­cu: (Ana) işver­eni­ni­zi ek işi­niz hak­kın­da bil­gi­len­dir­diği­niz­den ve ide­al ola­rak bunu yazılı ola­rak onay­lat­tığınız­dan emin olun.

Hukuk oku­dum, LL.B. veya dev­let huku­ku diplom­am var. Ger­çek­ten hala uzman bil­gi­si sına­vı­na gir­mem gere­ki­yor mu?

İna­nm­ası zor ama elbet­te güven­lik sek­törün­de (yarı zaman­lı) bir iş, ister eği­tim­le­ri­ni fin­an­se etmek ister sek­tör hak­kın­da izle­nim edin­mek için olsun, avu­kat adayları için de ilgi çeki­ci ola­bi­lir. Tabii ki: Hukuk alanın­da (kamu güven­liği ve düze­ni, tica­ret huku­ku, veri koru­ma huku­ku, ceza huku­ku ve ceza muh­ak­e­me­si huku­ku, mede­ni kanun, ceza muh­ak­e­me­si kanunu vb. Bu neden­le sade­ce güven­lik sek­törün­de kaza önle­me (UVV, DGUV yönet­me­liği 23), ins­an­lar­la ilgi­len­me ve güven­lik tekno­lo­ji­si­nin temel­le­ri konu­larını öğren­me­niz yeter­li­dir. IHK eği­tim pro­se­dürü­ne katılım ser­ti­fik­ası bun­un kanı­tı­dır. Üni­ver­si­te diplo­ması­na eşdeğer bir derece veren bir üni­ver­si­te veya aka­de­mi­de hukuk diplo­masını başarıy­la tamam­la­dığı­na dair bir ser­ti­fi­ka ile bir­lik­te, §34a GewO uyarın­ca bilir­kişi bil­gi sına­vının ayrı­ca tamam­lan­ması gerekmez.

Uzun yıl­lar­dır güven­lik görev­li­si ola­rak çalışıyo­rum. İş deney­imi yeter­li tanınır­lık değil mi?

Hayır, nor­mal­de değil! Ancak, “uzun süre­dir hiz­met veren” güven­lik çalış­an­ları için bazı geçiş düzen­le­mele­ri bul­un­m­akt­a­dır. Özel güven­lik sek­törün­de 1 Nisan 1996 tari­hin­den bu yana gere­kli eği­ti­me katıl­mış olan veya 31 Mart 1996 tari­hin­den önce güven­lik sek­törün­de çalışm­ak­ta olan ve bu son tarih düzen­le­me­si nede­ni­yle daha önce eği­tim­den muaf tutu­lan çalış­an­lar, dey­im yer­in­dey­se “büyük­baba” ola­rak kabul edil­mek­te­dir. Dik­kat: Bu mua­fi­y­et­ten yar­ar­lanıla­bil­me­si için, son tarih olan 1 Ocak 2003’ten önce en az üç yıl­lık kes­in­ti­siz bir süre boy­un­ca bir koru­ma faa­li­y­e­t­i­nin var olduğu da göste­ri­le­bi­lir. Güven­lik sek­törün­de 2003 yılın­dan bu yana aktif olan diğer kişi­ler için bu tür mua­fi­y­et­ler geçer­li değil­dir.
Yani biraz karışık! Tav­si­y­em: Yeter­li­lik sına­vı­na gir­mek için yatırım yap­mak ve deney­im­li bir güven­lik çalışanı ola­rak bile “bil­gi gün­cel­le­me­sin­den” fay­d­al­an­mak daha iyidir!

Dik­kat: Özel durumlar!

Yaban­cı yeter­li­lik bel­ge­ler­inin tanın­ması gibi bazı özel dur­um­lar da söz konu­su­dur. Ger­çe­kleş­ti­ril­ecek faa­li­y­et türü­nün bir yeter­li­lik sına­vı gerek­ti­rip gerek­tirm­ediği de her zaman net değil­dir. Eğer söz konu­su olan basit bir ste­war­ding faa­li­y­e­tiy­se (örneğin oto­park görev­li­le­ri) veya sade­ce giriş bilet­le­ri­ni kon­trol edip yırt­mak­sa, gen­el­lik­le bir uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si­ne ve hat­ta bazı dur­um­lar­da § 34a GewO’ya göre bir tali­ma­ta bile gerek yok­tur. Ancak, müzel­er­de­ki göze­tim veya güven­lik hiz­met­le­ri ya da etkin­lik koru­mad­aki belir­li faa­li­y­et dizi­le­ri gibi sınır­da kal­an dur­um­lar bazen tar­tış­malı­dır. (Bu tür sınır­da kal­an vaka­lar Info­por­tal’­da ayrı maka­le­l­erde tekrar ele alın­m­akt­a­dır).
Önem­li bir not: Her iht­i­ma­le karşı, Sanayi ve Tica­ret Odası’na (IHK) ve yetki­li maka­ma yeter­li­liği­ni­zin yeter­li olup olma­dığını veya GewO § 34a uyarın­ca IHK sına­vı­na da gir­meniz gere­kip gerek­me­diği­ni sor­un. Daha son­ra yasal ola­rak güven­li, kişi­sel bil­gi­ler ala­caksınız. Özel güven­lik­te yeniy­sen­iz, güve­ni­lir­liği­niz kon­trol edil­dik­ten ve size bek­çi kim­liği ver­il­dik­ten son­ra ilgi­li faa­li­y­et­le­ri yürüt­me­ni­ze izin verilir!

Künye
tr_TRTR
Ger­çek Çerez Ban­ner’ı ile Çerez Onayı