Archi­vy

Závě­rečný certifikát

Zko­umá­ní odborných zna­los­tí — proč? Stačí si kou­pit licen­ci 34a…

Zkoumání odborných znalostí - proč? Stačí si koupit licenci 34a...

Nech­ce se vám sklá­dat zkouš­ku a při­pra­vo­vat se na ni, již něko­li­krát jste neu­spě­li u zkoušky z odborných zna­los­tí, kte­rou pořá­dá Hos­po­dá­řs­ká komo­ra, nebo jen chce­te uše­třit čas a pení­ze — to vše mohou být důvo­dy, proč lidé stá­le hle­da­jí “kou­pit řidičs­ký prů­kaz 34a”. Ten­to člá­nek vys­vět­lu­je, proč to není zrov­na dobrý nápad.

Lze sku­tečně kou­pit “ban­kov­ku 34a”?

Krát­ký Vyh­le­dá­vá­ní na Goo­g­lu to uka­zu­je: Ano, může­te si kou­pit kus papí­ru, který vypa­dá jako ofi­ci­ální doku­ment obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry. Ale buď­te opa­trní! Pokud tako­vé faleš­né osvě­dčení o zkoušce použi­jete, vysta­vu­jete se trest­ní­mu stí­há­ní.
Tako­vý kus papí­ru s fan­ta­zií si může­te pově­sit na chod­bu pro poba­vení nebo ho použít jako zapa­lo­vač na pří­š­tí gri­l­o­va­cí pár­ty. Pokud však tako­vý kus papí­ru použi­jete v práv­ním sty­ku, tj. v rámci žád­osti o zaměst­ná­ní nebo k regis­tra­ci bez­peč­nost­ní agen­tu­ry, dopouš­tí­te se padělá­ní pod­le § 267 trest­ní­ho zákoníku:

(1) Kdo za úče­lem oklamá­ní při práv­ním jed­ná­ní vyro­bí nepra­vou lis­tinu, padělá pra­vou lis­tinu nebo paděla­nou nebo poz­měně­nou lis­tinu použi­je, bude potres­tán odně­tím svo­bo­dy až na pět let nebo peněži­tým tres­tem.
(2) Pokus je trest­ný.
(3) Ve zvlá­šť závažných pří­pa­dech se tres­tá odně­tím svo­bo­dy na šest měsí­ců až deset let. […]

Pos­ky­to­va­telé těch­to pochyb­ných služeb také vědí, že nabí­zení osvě­dčení o zkouškách IHK, matu­rit­ních vys­vě­dčení a dalších osvě­dčení, včet­ně dok­torá­tů, je práv­ně spor­né. Jde jim pře­de­vším o rychlý výdě­lek. Pos­ky­to­va­telé obvyk­le síd­lí v zahr­a­ničí nebo jsou ned­ost­up­ní, a tak se vyhý­ba­jí práv­ním sporům. Pro­de­jci se totiž mohou vysta­vit trest­ní­mu stí­há­ní i pro­to, že použí­va­jí ochran­né znám­ky, a tedy zákonem chrá­ně­né iden­ti­fi­kační znaky (např. logo) vydá­va­jí­cích orga­ni­zací. Něk­teří pro­de­jci navíc dokon­ce záměrně vyt­vá­ře­jí dojem, že se jed­ná o prá­vo­plat­ně vydaný doku­ment a záro­veň inze­ru­jí, že tyto faleš­né doku­men­ty lze použít při práv­ních úkon­ech. Pro­de­jci tak čas­to před­s­tí­ra­jí i neprav­di­vé sku­teč­nos­ti a čás­tečně tak také vyzý­va­jí, při­nej­menším nepří­mo, k použi­tí pro­dá­va­né­ho paděl­ku jako pra­vé­ho dok­la­du. Jako kupu­jí­cí může­te být vždy stí­há­ni a vysta­vit se trest­ní­mu stí­há­ní, pokud tako­vý fan­ta­zi­jní doku­ment sku­tečně pro­fe­si­onálně použijete.

Kde lze zakou­pit osvě­dčení o způsobilosti?

Jediný legální způ­s­ob, jak zís­kat “osvě­dčení o úspěš­ném absol­vo­vá­ní zkoušky z odborných zna­los­tí” (to je správ­ný ter­mín), je úspěšně absol­vo­vat zkouš­ku z odborných zna­los­tí IHK. Může­te najít mno­ho bez­plat­ných Tipy pro pří­pra­vu na zkoušky, Tes­to­vé otáz­ky a Fórum nápo­vě­dy na těch­to webo­vých strán­kách. Mimocho­dem, složení sku­teč­né zkoušky může být dokon­ce lev­ně­jší než něk­te­ré z nele­gálních nabí­dek falešných cer­ti­fi­ká­tů.
Upřím­nost je ta nej­lepší poli­ti­ka! Nez­apo­juj­te se do falešných nabí­dek s falešný­mi důka­zy! Nes­to­jí to za to, pro­tože bude­te odha­leni. A za cenu, kte­rou pak zapla­tí­te, jste se moh­li na zkouš­ku řád­ně při­pra­vit a zce­la regulérně ji složit.

Kolik sto­jí paděla­né osvě­dčení o způsobilosti?

Ceny začí­na­jí na necelých 10 eurech za osob­ní padělaný cer­ti­fi­kát k pří­mé­mu stažení ve for­má­tu PDF.

Padělané osvědčení o způsobilosti pro řidičský průkaz 34a
Falešný cer­ti­fi­kát 34a ke stažení ve for­má­tu PDF
Ten­to “lev­ný pos­ky­to­va­tel” falešných dokla­dů zdůra­zňu­je, že zakou­pe­né dokla­dy nes­mí­te použít, ale pro svou bez­peč­nost přes­to uvedl síd­lo spo­leč­nos­ti v USA. Ví proč.

Prav­dě­po­d­ob­ně špič­kou ledov­ce je pos­ky­to­va­tel nabí­ze­jí­cí nejrůz­ně­jší osvě­dčení o zkouškách a titu­ly — včet­ně růz­ných pro­fes­ních kva­li­fi­ka­cí, matu­rit­ních vys­vě­dčení, bak­alá­řs­kých a magis­ter­s­kých titulů z vyso­kých škol, vyso­koš­kol­ských diplomů a dokon­ce i dok­torá­tů. Tako­vé tiš­tě­né doku­men­ty jsou k dis­po­zi­ci za “směš­nou cenu” něko­li­ka set eur — zřej­mě jde o výhod­ný byz­nys. Nabíd­ku kom­erčně pro­pa­gu­je také pro­s­třed­nict­vím rekla­my na Goo­g­lu, která se obje­vu­je na začát­ku strán­ky s výs­led­ky vyh­le­dá­vá­ní přís­lušných výra­zů — viz obrá­zek níže. Ten­to pod­vod­ný obchod­ník dokon­ce inze­ru­je, že se jed­ná o legální nabíd­ku a “100% pra­vé a regis­tro­va­né doku­men­ty, kte­ré může zkon­tro­lo­vat univerzita/školící spo­leč­nost, nebo dokon­ce váš zaměst­nava­tel”. napro­s­tá blbost!

34a poznámka reklama na Google (falešný důkaz)
Rekla­ma Goog­le na “ori­ginální důkaz
Prom­luv­me si o kro­ca­no­vi: Pokud si koupí­te padě­lek nebo si ho sami vyro­bí­te a vytis­kne­te, ste­jně vás chytí — a pak to bude oprav­du nepří­jem­né a oprav­du drahé. Proč je to nevyhnu­tel­né, se doz­ví­te v nás­le­du­jí­cí čás­ti.

Proč je oprav­du hlou­pé před­ložit paděla­né osvě­dčení 34a.…

Ješ­tě před něko­li­ka lety by člo­věk považ­oval za fak­tick­ou.unJediný způ­s­ob, jak mohl mít znalý bez­peč­nost­ní pra­cov­ník štěs­tí, je, že si paděla­né­ho cer­ti­fi­ká­tu nevšiml při podá­ní žád­osti, při celní nebo poli­ce­jní kon­tro­le nebo při dota­zu u zkouše­jí­cí obchod­ní a prů­mys­lo­vé komo­ry. Od 1. červ­na 2019 však exis­tu­je cen­trální registr strá­ží, kde se všech­ny úda­je sbí­ha­jí.. Zaměst­nava­tel vás tam musí nahlá­sit ješ­tě před nás­tu­pem do zaměst­ná­ní a poč­kat na povo­lení. Teprve poté obdrží­te prů­kaz strá­ž­né­ho jako pra­cov­ník ost­ra­hy a bude­te moci nas­tou­pit. Při této kon­tro­le a porov­ná­vá­ní úda­jů se rych­le zjis­tí, zda jste před­loži­li falešný doku­ment.. Nese­te veške­ré trest­něpráv­ní a občanskopráv­ní důsledky!

Radě­ji inves­tuj­te do sku­teč­né věci Zko­umá­ní odborných zna­los­tí na IHK. Infor­muj­te se zdar­ma zde na Infoportálu. 
Otisk
cs_CZCS