Arhi­ve

Anu­la­re

Exis­tă în pre­zent examene la Came­ra de Comerț și Indus­trie din cau­za Coronei?

Există în prezent examene la Camera de Comerț și Industrie din cauza Coronei?

Dacă se efec­tuea­ză în pre­zent examene 34a lega­te de pan­de­mie este o între­ba­re fierbinte

În momen­tul de față, Came­r­e­le de Comerț și Indus­trie (IHK) înce­ar­că să respec­te date­le exis­ten­te pen­tru examene. Da! Examen­ele au loc de obicei. Cu toate aces­tea, pot exis­ta aba­te­ri, deoare­ce, în prin­ci­piu, fie­ca­re cameră poa­te deci­de sin­gură dacă o exami­na­re este efec­tua­tă, anu­la­tă fără înlo­cui­re sau amâ­na­tă. În cazul actu­alei cri­ze coro­na, acest lucru depin­de, de ase­men­ea, de valo­area inci­denței regio­na­le, de cerințe­le lega­le actua­le și de deci­zii­le politice.

Pla­nuri pandemice/concepte de igienă și spe­ci­fi­cații ale IHK

Majo­ri­ta­tea came­re­lor au con­cep­te de igienă care spe­ci­fică con­diții­le în care se pot efec­tua examinările.
Pen­tru mul­te came­re, se apli­că urmă­to­are­le regu­li (fără garanții):

Infor­mații la zi!

Se apli­că în con­ti­nu­are: Cel mai bine este să aflați direct de la IHK exami­na­tor ce tre­bu­ie să obser­vați. — dacă, de exemp­lu, tre­bu­ie să se pre­zin­te un cer­ti­fi­cat medi­cal sau dacă au inter­ve­nit modi­ficări în timp scurt. Site-ul web al IHK respec­tiv (cuvânt cheie News / Coro­na) oferă rapid infor­mații sub­stanția­le în acest sens.

Impri­ma­re
ro_RORO