Priprava strokovnega pregleda v skladu s § 34a Gewo kljub krizi Corona

Opravljen stro­kov­ni izpit v skla­du s § 34a Gewo kljub kri­zi Corona

V pre­te­klih mesecih so bili izpi­ti v skla­du s § 34a GewO (varo­van­je) odpo­ve­da­ni zara­di kri­ze Coro­na (COVID-19). Zdaj bodo izpi­ti ponov­no pote­ka­li na Gos­po­dar­ski zbor­ni­ci (IHK). Za vse, ki ste se pra­vočas­no pri­ja­vi­li ali pa je bil nji­hov datum prestavljen, bo pis­ni izpit pote­kal jutri, 18. juni­ja 2020. Za opravljan­je izpi­ta tre­nut­no mar­sik­je vel­ja­jo poseb­ni pred­pi­si, npr:

Kate­ri pred­pi­si natanč­no vel­ja­jo, lah­ko naj­de­te v dopi­su IHK za izpit ali na splet­ni stra­ni zadev­ne IHK.
Vsem, ki bos­te jutri opravlja­li izpit, želim veli­ko uspeha! 

PS: Če je bil izpit, ki bi moral biti na pri­mer aprila, odpo­ve­dan brez zamen­ja­ve, se mora­te pri­ja­vi­ti na nov datum!
Zara­di veli­ke­ga pov­praše­van­ja se mora­te na izpit pri­ja­vi­ti čim prej. Ker je tre­ba upoš­te­va­ti naj­man­jše raz­dal­je, so že tako red­ka mes­ta še bolj ome­je­na. Vse datu­me izpi­tov lah­ko naj­de­te na https://www.sachkunde-34a.de/wann-termine-34a/

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Brez komentarjev 

Pus­ti­te odgo­vor

Odtis
sl_SISL