Arşiv­ler

Muhafız

Koru­ma sici­li nedir?

Koruma sicili nedir?

2019 yılın­da, özel güven­lik sek­törü için zor­un­lu olan dev­let ve ülke çapın­da bek­çi sici­li yeni tanı­tıl­dı. Bu maka­le­de, bek­çi sici­li­nin amacının ne olduğunu, sici­le kim­le­rin giriş yap­tığını, bek­çi kim­liği­nin neyle ilgi­li olduğunu ve bir güven­lik çalışanı ola­rak — ama öze­l­lik­le güven­lik sek­törün­de bir pro­fe­syo­nel ola­rak — bil­me­niz gere­ken çok daha faz­lasını öğreneceksiniz.
Bu ara­da, koru­ma sici­li inter­net­te şu adres­te bul­una­bi­lir www.bewacherregister.de

Koru­ma kay­dı (BWR) hak­kın­da temel bilgiler

Alman Koru­ma Sici­li, koru­ma per­so­neli­nin (güven­lik per­so­neli) yanı sıra koru­ma tica­re­ti ope­ra­törü (güven­lik yük­le­ni­cisi) ve tica­ri işlet­me (güven­lik şir­ke­ti) hak­kın­da bil­gi içe­ren mer­ke­zi ve diji­tal bir sicil­dir. Tem­muz 2020’den bu yana, Fede­ral İçişl­eri ve İçişl­eri Bak­an­lığı (BMI) güven­lik görev­li­le­ri yasasın­dan ve dolayısıy­la güven­lik görev­li­le­ri sici­lin­den sor­um­lu­dur. Ekim 2022’den bu yana sici­lin operasyo­nel yöne­timin­den sor­um­lu fede­ral makam Fede­ral İstat­ist­ik Ofi­si (Desta­tis):

Koru­ma Sici­li­nin (BWR) yürür­lüğe gir­mesin­den bu yana, koru­ma sek­törün­de­ki tüm tüc­carlar şir­ket­le­ri­ni ve güven­lik per­so­neli­ni BWR’ye kay­det­tir­mek­le yüküm­lü­dür. Gele­cek­te, yal­nız­ca koru­ma yasalarını uygu­lam­ak­tan sor­um­lu makam­lar ger­çek kişi­le­rin kayıt­ların­da değişi­k­lik yapa­bi­lir. Bu ama­ç­la, tüc­carlar BWR’­de güven­lik per­so­neli­nin yeter­li­liği, güve­ni­lir­liği, kim­liği ve erişi­le­bi­lir­liği hak­kın­da bil­gi sağlar.

Yaklaşık 1.300 bel­e­di­ye asay­iş dai­re­si ve eyalet­le­rin diğer yetki­li makam­ları ver­i­len bil­gi­le­ri kon­trol eder, tica­ri işlet­mele­ri ve güven­lik per­so­neli­ni onaylar veya red­de­der. Bunu yapar­ken BWR’yi kul­la­n­a­rak Alman Sanayi ve Tica­ret Odaları Birliği’nden (DIHK) nite­li­k­le­re ilişkin ve Fede­ral Ana­ya­sayı Koru­ma Dairesi’nden (BfV) güve­ni­lir­liğe ilişkin bil­gi­le­re erişirler.

Bir kişi koru­ma işin­de çalış­mak isti­yor­sa, bir geç­miş kon­trolün­den geç­mek zor­und­a­dır. Bu kon­trolün sonu­çları bek­çi­lik sici­li­ne kay­de­di­lir. Sicil­de ayrı­ca mes­le­ki nite­li­k­le­re ilişkin bil­gi­le­rin yanı sıra kayıt­lı kişi­nin kim­liği­ne ilişkin bil­gi­ler de yer alır.

Güven­lik sek­törün­de­ki işver­en­ler, bir güven­lik çalışanını (güven­lik görev­li­si) işe alma­dan önce güven­lik görev­li­si sici­lin­de bir araş­tır­ma yap­ma­k­la yüküm­lü­dür. Bun­un amacı, güven­lik sek­törün­de yal­nız­ca uygun ve güve­ni­lir kişi­le­rin istih­dam edil­me­si­ni sağlamaktır.

Bu neden­le bek­çi sici­li, güven­lik sek­törün­de güven­lik ve kali­ten­in iyileş­ti­ril­me­si­ne yar­dımcı olmayı ve özel güven­lik sek­törü­ne yöne­lik kamu güveni­ni güç­len­dir­meyi amaçlamaktadır.

Koru­ma sici­li kim­lik numa­rası nedir?

Koru­ma kay­dı kim­lik numa­rası (kısa­ca: koru­ma kim­liği) bir ben­zer­siz kim­lik numa­rasıBu da net bir tanım­la­ma ve ilişki­len­dir­me sağlar. Güven­lik görev­li­si sici­le ilk kez kay­de­dil­diğin­de bir güven­lik görev­li­si kim­liği ata­nır. Bir güven­lik görev­li­si­nin kim­liği, işve­ren değiş­se bile geçer­li­dir, yani bir kişi için her zaman aynı kalır — en azın­dan güven­lik sek­törün­de uzun sür­eli kes­in­ti­ler olma­dan süre­kli ola­rak istih­dam edi­li­yor­sa. Güven­lik görev­li­le­ri, yani güven­lik yük­le­ni­ci­le­ri de böyle 7 haneli bir kim­lik numa­rası alırlar.

Bir çalışan ola­rak nasıl bek­çi kim­liği alabilirim?

Özel güven­lik sek­törün­de yeniy­sen­iz, bek­çi kay­dı­na ilk gir­diği­niz­de bek­çi kim­liği­ni­zi ala­caksınız. İlk kayıt (potan­si­yel) işver­eni­niz tarafın­dan yapılır. Eğer güven­lik şir­ke­t­i­ni­zi değiş­tir­ir­se­niz, güven­lik görev­li­si kim­liği­ni­zi doğru­dan önce­ki işver­eni­niz­den talep etme­li­si­niz. Bun­un avan­ta­jı, yeni işver­en­le kayıt daha hız­lı kon­trol edi­le­bil­diği için hemen ser­best bırakıla­bil­me­niz­dir. Bek­çi kim­liği­ni­zi hiz­met kar­tınız­da da bir gös­ter­ge ola­rak bulabilirsiniz.

Özel güven­lik sek­törün­de çalış­mak ister­sem bek­çi kim­liği için öde­me yap­mam gere­kir mi?

Hayır. Pren­sip ola­rak işve­ren, bek­çi­nin bek­çi sici­li­ne (ilk kez) kay­de­dil­me­sin­den kay­nakla­nan bu mas­raf­ları üst­len­mek zor­und­a­dır. Bazı işver­en­ler bu mas­raf­ları yeni çalışan­dan tah­sil etme ya da ilk maaş­tan düş­me fik­ri­ne sahiptir. Bu tür dav­ranışlar çok cid­di değil­dir. Potan­si­yel çalış­an­ların kasıt­lı ola­rak yan­lış bil­gi ver­me­si duru­mun­da (örneğin önce­ki mah­ku­mi­y­et­ler hak­kın­da) durum elbet­te far­klı­dır: her iki taraf için de adil oyun!

Bek­çi kim­liği ile özel güven­lik sek­törün­de­ki tüm faa­li­y­et­le­ri yürü­te­bi­lir miyim?

Hayır. Belir­li faa­li­y­et­ler için GewO § 34a uyarın­ca bilir­kişi­lik inc­e­le­me­si veya silah uzman­lığı gibi ek nite­li­k­ler. Buna ek ola­rak, yetki­li makam istih­dam için belir­li koşul­lar koya­bi­lir veya örneğin önce­ki mah­ku­mi­y­et­ler nede­ni­yle istih­damı tama­men yasaklayabilir.

Bek­çi kim­liğim olma­dan bir güven­lik şir­ke­tin­de çalışa­bi­lir miyim?

Pren­sip ola­rak değil, ancak belir­li faa­li­ye­te bağlı­dır: Pro­fe­syo­nel ola­rak baş­kalarının canını veya malını koruyor­sanız, bek­çi sici­li­ne giriş yap­manız gere­kir. Bek­çi kim­liği­niz ve izni­niz olma­dan bir güven­lik şir­ke­tin­de güven­lik görev­li­si ola­rak çalışamaz­sınız. Bun­un­la bir­lik­te, salt ste­war­ding faa­li­y­et­le­ri veya bilet onayl­ama gibi koru­ma kap­samı­na gir­mey­en faa­li­y­et­ler de var­dır. Bu dur­um­da, tica­ri bir güven­lik görev­li­si ola­rak çalış­maz­sınız ve bir güven­lik görev­li­si kim­liği­ne ihti­yacınız yoktur.

Bir işve­ren ola­rak, bek­çi kayıt­ların­da öze­l­lik­le nele­re dik­kat etmeliyim?

Önce­lik­le ve en önem­li­si, istih­dam edi­len tüm muhafız­ların rapor edil­miş olması ve Ser­best Bırak güven­lik hiz­me­tin­de ilk daki­ka bile çalış­ma­dan önce ger­çe­kleş­ti­ril­miş­tir. Buna ek ola­rak, somut Uygu­la­ma aralığı belir­len­me­li ve düzen­li ola­rak gün­cel­len­mel­i­dir, örneğin bir güven­lik görev­li­si daha önce­ki basit koru­ma görev­le­ri (örneğin mülk koru­mada) yeri­ne daha zor­lu görev­ler (örneğin mağa­za dedek­tif­liği veya belir­li yöne­tim görev­le­ri) üst­le­nir­se, öze­l­lik­le bun­un için Gewo Mad­de 34a uyarın­ca uzman­lık inc­e­le­me­si gere­kli­dir öyle.
A Bir çalışanın işten çıkarıl­ması Örneğin, çalışanın kay­dının sili­ne­bil­me­si için, iş ilişki­si­nin sona erme­sin­den son­ra en geç 7 hafta için­de bek­çi sici­li aracılığıy­la yetki­li maka­ma bil­di­ril­me­si gerekir.
Ayrı­ca Ana ver­il­erde­ki değişi­k­li­k­ler Bu bil­gi­le­rin gün­cel tut­ul­ması için çalış­an­ların, girişimci­le­rin ve şir­ket­le­rin adres değişi­k­li­kle­ri, yeni tele­fon mev­cu­di­y­e­ti vb. elbet­te bildirilmelidir.

Ayrı­ca — yerel oto­ri­teye bağlı ola­rak — yeni güven­lik per­so­neli­nin kay­dının bazen aşağı­daki­le­ri içe­re­bil­eceği de unut­ul­m­amalı­dır kay­da değer bekle­me sürele­ri kayıt inc­e­le­me­si sırasın­da nihai ser­best bırak­ma­ya kadar. Ayrı­ca, muhafız­lar için her yeni kuru­lum bir Ücret öde­mek için. Bu mik­tar şu anda gen­el­lik­le en az 50 avro olma­k­la bir­lik­te bazı böl­ge­l­er­de çok daha yük­sek olabilmektedir.
Bir bek­çi zaten kayıt­lıy­sa, yani bir kim­lik mev­cut­sa, bun­un yal­nız­ca yen­i­den bağlan­ması gere­kir — bu dur­um­da girişimci için her­han­gi bir ücret alınmaz.

Bu ara­da, güven­lik görev­li­ler­inin kayıt­larının silin­me­s­i­nin ardın­dan 12 ay son­ra kayıt­lar oto­ma­tik ola­rak silin­mek­te­dir. Bu da, bir baş­vu­ru sahib­i­nin güven­lik görev­li­si kim­liği ile kayıt yap­tır­ması ve bir yıld­an uzun bir süre­dir sek­tör­de çalış­ma­ması halin­de, kon­trolün tama­men yen­i­den yapıl­ması gerek­e­ceği anlamı­na gelmektedir.

Nöbe­t­çi def­terin­de ne var?

Sici­le kay­de­di­le­bil­ecek ve sicil yetki­li­si tarafın­dan işlen­ebil­ecek ver­i­ler aşağı­da belir­til­miş­tir § Tica­ret, Tica­ret ve Sanayi Düzen­le­me Yasası (GewO) Mad­de 11b para­graf 2 Ayarla.

 • için Tüc­carlar kay­de­di­lir: Soya­dı, doğum­da­ki soya­dı, adı; cin­si­y­et; doğum tarihi, doğum yeri, ülke; uyru­klar; tele­fon numa­rası, e‑posta adre­si; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, şehir, ek, ülke, eyalet ve bölg­esel anah­t­ar­dan oluşan kayıt adre­si; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, ülke ve eyalet­ten oluşan son beş yıld­a­ki ika­met yer­le­ri; düzen­ley­en makam, düzen­ley­en dev­let, düzen­le­me tarihi, kim­lik bel­ge­si numa­rası, son kul­lan­ma tarihi, var­sa maki­ne­de okuna­bi­lir ad ve maki­ne­de okuna­bi­lir böl­gen­in içe­riği ile kim­lik bel­ge­s­i­nin türü; var­sa. Tüzel kişi­ler için diğer ver­i­ler (örneğin yasal yapı, kayıt numa­rası ve kayıt mah­ke­me­si, iş adre­si, ile­tişim bilgileri).
 • için Tica­ri işlet­me (güven­lik şir­ke­ti), işlet­me adı, yasal şekli, kayıt türü ve kayıt­ta­ki girişe ilişkin diğer ver­i­le­rin yanı sıra ana şuben­in ve var­sa diğer iş yer­ler­inin iş adre­si gibi bil­gi­ler ve ayrı­ca tele­fon numa­rası ve e‑posta adre­si gibi erişi­le­bi­lir­liğe ilişkin ek ver­i­ler saklanır.
 • Şura­ya Güven­lik görev­li­le­ri (korumalar/güvenlik per­so­neli), aşağı­da­ki kişi­sel ver­i­ler saklanır: Aile adı, doğum­da­ki soya­dı, ilk adlar; cin­si­y­et; doğum tarihi, doğum yeri, doğum ülke­si; uyru­klar; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, şehir, ek, ülke, eyalet ve bölg­esel anah­t­ar­dan oluşan kayıt adre­si; sokak, ev numa­rası, pos­ta kodu, ülke ve eyalet­ten oluşan son beş yıld­a­ki ika­met yer­le­ri; düzen­ley­en makam, düzen­ley­en dev­let, düzen­le­me tarihi, kim­lik bel­ge­si numa­rası, son kul­lan­ma tarihi, var­sa maki­ne­de okuna­bi­lir ad ve maki­ne­de okuna­bi­lir böl­gen­in içe­riği ile kim­lik bel­ge­s­i­nin türü.

Ayrı­ca, diğer şey­le­rin yanı sıra, aşağı­daki­ler de saklanır:

 • İzn­in ver­il­diği tarih
 • İzin kap­samı
 • Var­sa, izin süres­i­nin sona ermesi
 • Muhafı­zın faa­li­y­e­t­i­nin göstergesi
 • Var­sa istih­dam yasağı
 • Güve­ni­lir­lik doğru­la­ma ver­i­le­ri (tarih, doğru­la­ma türü ve sonu­cu, vb.)
 • Yetki­li ruhs­at­lan­dır­ma makamının ile­tişim bil­gi­ler­inin belirtilmesi
 • İzin pro­se­dürü­nün durumu
 • Fede­ral Ana­ya­sayı Koru­ma Dairesi’nin koru­ma sici­li arayü­zün­den alınan veriler
 • Bek­çi ve esna­fların tica­ret ve sanayi odaların­dan aldıkları yeter­li­lik ve eği­tim ser­ti­fi­kaları­na ilişkin veriler
 • Yerel yetki­li makamın ile­tişim bilgileri

Nöbe­t­çi def­ter­inin avan­ta­jları ve deza­van­ta­jları nelerdir?

Elbet­te koru­ma sici­li­nin bakımı zaman alıcı­dır. Bun­un­la bir­lik­te, elek­tro­nik bir kayıt ola­rak, daha önce ana­log (kağıt) süre­ç­le­rin diji­tal­leş­ti­ril­me­si ve uyum­laş­tırıl­masın­da yatan avan­ta­jlar da sunmaktadır.

Bun­lar koru­ma kay­dının önem­li avantajlarıdır:

 1. Nite­li­kle­rin kon­trolü: Güven­lik görev­li­si sici­li, güven­lik görev­li­ler­inin nite­li­kler­inin sis­te­ma­tik bir şekil­de kon­trol edil­me­si­ni sağlar, çün­kü güven­lik görev­li­ler­inin kayıt altı­na alına­bil­mele­ri için en azın­dan GewO § 34a’ya göre bir yeter­li­lik kanıt­la­maları gerekir.
 2. Müş­te­ri güven­liğiGüven­lik görev­li­si sici­li­ne kayıt, müşte­ri­le­re daha yük­sek bir güven­lik sevi­ye­si sağlar, çün­kü istih­dam edi­len güven­lik görev­li­ler­inin ince­len­diği­ni ve kali­fi­ye olduğunu bilirler.
 3. Hal­kın kor­un­ması: Bek­çi sici­li, gere­kli uzman­lığa ve kişi­sel güve­ni­lir­liğe sahip olma­yan kişi­le­rin güven­lik faa­li­y­et­le­ri­ni yürüt­me­si­ni engel­leye­rek kamu güven­liği­nin artırıl­ması­na yar­dımcı olur.
 4. Şef­faflıkGüven­lik görev­li­si sici­li, güven­lik görev­li­ler­inin nite­li­kle­ri ve güve­ni­lir­li­kle­ri hak­kın­da şef­faflık yara­tır ve böyle­ce sek­tö­re daha faz­la güven duyul­masını sağlar.
 5. İst­ism­arın en aza indi­ril­me­si: Bek­çi sici­li­ne kayıt, güven­lik hiz­met­ler­inin nite­lik­siz veya güve­ni­lir olma­yan kişi­ler (örneğin ilgi­li sabı­ka kay­dı olan kişi­ler) tarafın­dan kötüye kul­lanıl­masını azaltır.
 6. Yasal daya­nak ve bağlayıcı güç: Güven­lik görev­li­si sici­li, güven­lik görev­li­ler­inin eği­tim ve nite­li­kle­ri­ni stand­art­laş­tıran ve düzen­ley­en yasal düzen­le­mele­ri ele alır.
 7. Ver­im­li kon­trol­ler: Güven­lik görev­li­si sici­li, yetki­li makam­ların güven­lik şir­ket­ler­inin ve çalış­an­larının yasal gere­kli­li­k­le­re uyup uyma­dığını etkin bir şekil­de kon­trol etme­si­ni sağlar.
 8. Pro­fe­syo­nel gelişimBek­çi sici­li­ne kayıt bazen güven­lik görev­li­ler­inin mes­le­ki gelişi­mi­ni des­te­kler, çün­kü daha ile­ri eği­tim ve öğre­tim için teş­vik yaratır.
 9. Sek­törün güve­ni­lir­liği: Guard Regis­ter, kayıt­lı şir­ket­le­rin ve çalış­an­ların pro­fe­syo­nel­lik ve cid­di­y­e­t­i­nin altını çize­rek güven­lik sek­törü­nün güve­ni­lir­liği­ne kat­kı­da bulunur.
 10. Ver­im­li değişim Bil­gi­den: Bek­çi sici­li, ülke çapında­ki yetki­li­le­rin güven­lik güç­le­ri­yle ilgi­li bil­gi­le­ri hız­lı bir şekil­de paylaş­masını sağla­ya­rak işbir­liği ve ortak çalış­mayı geliştirir.

Bun­lar, koru­ma kütüğü­nün en büyük dezavantajlarıdır:

 1. İdari yük: Koru­ma sici­li­nin oluş­tur­ul­ması ve sür­dürül­me­si, hem yetki­li­ler hem de ken­di­le­ri­ni ve per­so­nel­le­ri­ni kay­det­tir­mek istey­en şir­ket­ler için belir­li bir mik­tar büro­kra­si ve ida­ri çalış­ma gerektirir.
 2. Mali­y­et­lerKoru­ma görev­li­le­ri sici­li­ne kayıt olmak mali­y­et­li­dir. Elbet­te, eği­tim, uzman muay­ene­si veya özel eği­tim­den geç­me­si gere­ken­ler için ön mali­y­et­ler var­dır — ancak bun­lar BWR olma­dan da gerekliydi.
 3. Pazar erişi­mi­nin kısıt­lan­ması: Yeter­li­lik ve kayıt gere­kli­li­kle­ri güven­lik sek­törü­ne yeni gire­cek potan­si­yel şir­ket­ler için paza­ra girişi zorlaştırabilir.
 4. Gecik­me­l­er: Kayıt baş­vu­ru­larının işle­me alın­ması ve güven­lik görev­li­si kim­li­kler­inin ver­il­me­si zaman ala­bi­lir, bu da güven­lik görev­li­ler­inin işe alın­masın­da gecik­mel­e­re yol açabilir.
 5. Kişi­sel ver­i­le­rin kor­un­ması: Güven­lik görev­li­si kay­dı güven­lik görev­li­le­ri hak­kın­da hassas bil­gi­ler içer­ir, bu neden­le ver­i­le­rin kötüye kul­lanım veya yet­ki­siz erişi­me karşı kor­un­ması önemlidir.
 6. İzl­eme çalış­ması: Koru­ma sici­li­nin etkin­liği­ni sağla­mak için yetki­li makam­ların düzen­li kon­trol­ler ve izle­me ted­bir­le­ri alması gerek­mek­te­dir ki bu da ek çalış­ma anlamı­na gelmektedir.
 7. İst­isn­al­ar ve boşlu­klar: Bazı dur­um­lar­da, güven­lik güç­le­ri veya şir­ket­ler kayıt zor­un­lu­luğunu atl­at­ma­ya çalışa­bi­lir veya kayıt sis­temi­nin etkin­liği­ni teh­li­keye ata­bil­ecek boşlu­klar­dan yararlanabilir.

Guard Regis­ter: Vizyon ve Gerçeklik

Avu­kat Jörg Zitz­mann, 1 Ocak 2019 tari­hin­de yürür­lüğe gire­cek olan koru­ma sici­li­ne ilişkin ola­rak Koru­ma ve güven­lik için Pod­cast arka plan. Sicil kay­dının başla­tıl­masının arka planı­na deği­ni­yor, bek­çi sici­li­nin tüc­carlar ve güven­lik per­so­neli için ne anla­ma gel­diği­ni, kimin sor­um­lu olduğunu, han­gi ver­i­le­rin top­lan­dığını ve inc­ele­me ve sicil kayıt­ları için mali­y­et­le­rin ne kadar yük­sek olduğunu açıklıyor:

(Kay­nak: Koru­ma ve güven­lik için Pod­cast / Jörg Zitzmann)

Özet

Gen­el ola­rak, koru­ma sici­li­nin deza­van­ta­jlar­dan çok avan­ta­jları olduğu söy­len­ebi­lir. Şef­faflık sağlar, özel güven­lik sek­törün­de güven­liği ve güve­ni artıra­bi­lir. Bir bek­çi kim­liği zaten ata­n­mış­sa, hem yeni bir iş ara­yan çalış­an­lar hem de güven­lik şir­ket­le­ri hız­lan­dırıl­mış elek­tro­nik işlem­ler­den yar­ar­lanır. Bun­un­la bir­lik­te, çalış­an­ların ilk oluş­tur­ul­ması ve doğru­lan­masının zaman alması, ülke çapın­da tek tip olma­yan mali­y­et­le­rin yanı sıra süre­kli veri bakımı gibi deza­van­ta­jlar da var­dır. Boşlu­klar da müm­kündür — öze­l­lik­le de görev­len­di­ri­len güven­lik per­so­neli­nin yerin­de fii­li kon­trol­leri nad­iren yapılıyorsa.

Kimin bir sına­vı geç­me­si­ne gerek yoktur?

Kimin bir sınavı geçmesine gerek yoktur?

Sade­ce güven­lik per­so­neli için yeter­li­lik bel­ge­si gere­kli­dir. özel koru­ma faali̇yetleri̇ GewO § 34a’ya göre veya ken­di güven­lik işle­ri­ni kur­mak isti­yorlar. Sade­ce 34a ruh­sa­tı ile ger­çe­kleş­ti­ri­le­bil­ecek faa­li­y­et­ler arasın­da öze­l­lik­le kamu­ya açık alan­lar­da, giriş alan­ların­da veya yöne­ti­ci pozisyon­un­da çeşit­li güven­lik faa­li­y­et­lerinde bek­çi­lik yer alm­akt­a­dır: Daha faz­lası bura­da.
Ancak, bir yeter­li­lik bel­ge­si sına­vını başarıy­la geç­me­nin aslın­da zor­un­lu olduğu bir faa­li­y­et yürüt­mek isteseniz bile, bazı istis­na­lar var­dır. Düzen­len­miş koru­ma faa­li­y­et­le­ri­ni yürütse­ler veya ken­di güven­lik şir­ket­lerinde güven­lik yük­le­ni­cisi ola­rak ser­best çalış­salar bile, her­ke­sin yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur.

34a sına­vın­dan kim­ler muaftır…

Temel ola­rak geçer­li­dir: Güven­lik sek­törün­de tanın­mış (IHK) bir yeter­li­lik ile daha üst düzey bir eği­ti­mi veya ile­ri eği­ti­mi tamam­lamış olan her­ke­sin ek bir yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur!

Ama dik­kat­li olun! Bir­kaç tuzak daha var. İşte uzman bil­gi sına­vın­dan mua­fi­ye­te ilişkin detaylar:

Bir kişi, aşağı­da­ki dur­um­lar­da uzman bil­gi­si sına­vın­dan muaftır…

…ilgi­li final sına­vını başarıy­la geç­miş­tir. Bun­un kanı­tı, ilgi­li sınav ser­ti­fik­asının ibraz edil­me­si­yle sağlanabilir.

Söz­de “tesis güven­liği kurs­larını” başarıy­la tamam­la­dım. Bu, uzman bil­gi­si için yapılan sınav­la aynı mıdır?

Hayır! Hayır! Fabri­ka güven­lik kurs­ları (fabri­ka güven­lik kur­su 1–2 veya 1–4) — fabri­ka güven­lik uzmanı olmak için sına­vı başarıy­la geç­me­den — değil Eşdeğer! Uzman muay­ene­si­ne ihti­yacınız var. Buna ek ola­rak, IHK iş koru­ma uzman­lığı sına­vı artık sunulmamaktadır. 

Silahlı kuv­vet­ler­dey­dim. Yine de sına­va gir­mek zor­unda mıyım?

Temel ola­rak zaten. Bura­da dik­kat­li olun­ması tav­si­ye edi­lir: Temel asker­lik hiz­me­ti yapan bir kişi, geçi­ci asker veya pro­fe­syo­nel asker ola­rak, özel güven­lik sek­törün­de çalış­mak ve ilgi­li koru­ma görev­le­ri­ni yeri­ne getir­mek isti­yor­sanız (ek ola­rak) uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na gir­meniz gere­kir — şu anda asker olmak zor­unda olup olma­dığını­za bakıl­maksı­zın. Bun­un tek istis­nası aske­ri polis, yani Alman Silahlı Kuvvetleri’nin aske­ri polisi­dir. Aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­dan muaf­tır, çün­kü aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­da gere­kli olan bil­gi­nin büyük bir kıs­mını eği­tim­le­ri sırasın­da edin­miş­ler­dir. Örneğin, aske­ri polis mem­url­arı veya çavuşların Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sına­vı­na gir­mele­ri­ne gerek yok­tur; kanıt, Bun­des­wehr’in eği­tim veya hiz­met bel­ge­si tarafın­dan sağlanır. Diğer tüm asker­ler 34a ser­ti­fik­ası almak zorundadır.

Polis memu­ru ola­rak yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacım var mı?

Hem eyalet düzey­in­de­ki (Land Poli­ce) hem de fede­ral düzey­de­ki (Bun­des­po­li­zei) polis mem­url­arı için istis­na­lar var­dır. Bu ara­da, aynı durum ıslah hiz­me­tin­de çalış­an­lar ve güm­rük hiz­me­t­i­nin silah taşı­ma alanı için de geçer­li­dir. Sına­va gir­me zor­un­lu­luğun­dan yal­nız­ca kol­luk kuv­vet­lerinde çalışıyor­sanız ve ilgi­li kari­y­er sına­vını başarıy­la tamam­la­dıy­sanız — en azın­dan ara hiz­met için — fera­gat edil­diği­ni unut­ma­mak önem­li­dir. Emni­y­et teşki­la­tın­da dev­let memu­ru ola­rak çalışan polis mem­url­arının bu neden­le yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yok­tur. Bir­çok polis memu­ru özel ola­rak, örneğin kapıcılık yapa­rak ek gelir elde etmek­te­dir. Öze­l­lik­le Münih, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin veya Düs­sel­dorf gibi haya­tın pahalı olduğu şehir­ler­de, bir güven­lik şir­ke­tin­de yarı zaman­lı bir iş, eks­tra para kaz­an­mak için iyi bir yol­dur. Ek iş için ipu­cu: (Ana) işver­eni­ni­zi ek işi­niz hak­kın­da bil­gi­len­dir­diği­niz­den ve ide­al ola­rak bunu yazılı ola­rak onay­lat­tığınız­dan emin olun.

Hukuk oku­dum, LL.B. veya dev­let huku­ku diplom­am var. Ger­çek­ten hala uzman bil­gi­si sına­vı­na gir­mem gere­ki­yor mu?

İna­nm­ası zor ama elbet­te güven­lik sek­törün­de (yarı zaman­lı) bir iş, ister eği­tim­le­ri­ni fin­an­se etmek ister sek­tör hak­kın­da izle­nim edin­mek için olsun, avu­kat adayları için de ilgi çeki­ci ola­bi­lir. Tabii ki: Hukuk alanın­da (kamu güven­liği ve düze­ni, tica­ret huku­ku, veri koru­ma huku­ku, ceza huku­ku ve ceza muh­ak­e­me­si huku­ku, mede­ni kanun, ceza muh­ak­e­me­si kanunu vb. Bu neden­le sade­ce güven­lik sek­törün­de kaza önle­me (UVV, DGUV yönet­me­liği 23), ins­an­lar­la ilgi­len­me ve güven­lik tekno­lo­ji­si­nin temel­le­ri konu­larını öğren­me­niz yeter­li­dir. IHK eği­tim pro­se­dürü­ne katılım ser­ti­fik­ası bun­un kanı­tı­dır. Üni­ver­si­te diplo­ması­na eşdeğer bir derece veren bir üni­ver­si­te veya aka­de­mi­de hukuk diplo­masını başarıy­la tamam­la­dığı­na dair bir ser­ti­fi­ka ile bir­lik­te, §34a GewO uyarın­ca bilir­kişi bil­gi sına­vının ayrı­ca tamam­lan­ması gerekmez.

Uzun yıl­lar­dır güven­lik görev­li­si ola­rak çalışıyo­rum. İş deney­imi yeter­li tanınır­lık değil mi?

Hayır, nor­mal­de değil! Ancak, “uzun süre­dir hiz­met veren” güven­lik çalış­an­ları için bazı geçiş düzen­le­mele­ri bul­un­m­akt­a­dır. Özel güven­lik sek­törün­de 1 Nisan 1996 tari­hin­den bu yana gere­kli eği­ti­me katıl­mış olan veya 31 Mart 1996 tari­hin­den önce güven­lik sek­törün­de çalışm­ak­ta olan ve bu son tarih düzen­le­me­si nede­ni­yle daha önce eği­tim­den muaf tutu­lan çalış­an­lar, dey­im yer­in­dey­se “büyük­baba” ola­rak kabul edil­mek­te­dir. Dik­kat: Bu mua­fi­y­et­ten yar­ar­lanıla­bil­me­si için, son tarih olan 1 Ocak 2003’ten önce en az üç yıl­lık kes­in­ti­siz bir süre boy­un­ca bir koru­ma faa­li­y­e­t­i­nin var olduğu da göste­ri­le­bi­lir. Güven­lik sek­törün­de 2003 yılın­dan bu yana aktif olan diğer kişi­ler için bu tür mua­fi­y­et­ler geçer­li değil­dir.
Yani biraz karışık! Tav­si­y­em: Yeter­li­lik sına­vı­na gir­mek için yatırım yap­mak ve deney­im­li bir güven­lik çalışanı ola­rak bile “bil­gi gün­cel­le­me­sin­den” fay­d­al­an­mak daha iyidir!

Dik­kat: Özel durumlar!

Yaban­cı yeter­li­lik bel­ge­ler­inin tanın­ması gibi bazı özel dur­um­lar da söz konu­su­dur. Ger­çe­kleş­ti­ril­ecek faa­li­y­et türü­nün bir yeter­li­lik sına­vı gerek­ti­rip gerek­tirm­ediği de her zaman net değil­dir. Eğer söz konu­su olan basit bir ste­war­ding faa­li­y­e­tiy­se (örneğin oto­park görev­li­le­ri) veya sade­ce giriş bilet­le­ri­ni kon­trol edip yırt­mak­sa, gen­el­lik­le bir uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si­ne ve hat­ta bazı dur­um­lar­da § 34a GewO’ya göre bir tali­ma­ta bile gerek yok­tur. Ancak, müzel­er­de­ki göze­tim veya güven­lik hiz­met­le­ri ya da etkin­lik koru­mad­aki belir­li faa­li­y­et dizi­le­ri gibi sınır­da kal­an dur­um­lar bazen tar­tış­malı­dır. (Bu tür sınır­da kal­an vaka­lar Info­por­tal’­da ayrı maka­le­l­erde tekrar ele alın­m­akt­a­dır).
Önem­li bir not: Her iht­i­ma­le karşı, Sanayi ve Tica­ret Odası’na (IHK) ve yetki­li maka­ma yeter­li­liği­ni­zin yeter­li olup olma­dığını veya GewO § 34a uyarın­ca IHK sına­vı­na da gir­meniz gere­kip gerek­me­diği­ni sor­un. Daha son­ra yasal ola­rak güven­li, kişi­sel bil­gi­ler ala­caksınız. Özel güven­lik­te yeniy­sen­iz, güve­ni­lir­liği­niz kon­trol edil­dik­ten ve size bek­çi kim­liği ver­il­dik­ten son­ra ilgi­li faa­li­y­et­le­ri yürüt­me­ni­ze izin verilir!

Neden bu kadar çok katılımcı uzman bil­gi­si sına­vın­da başarısız oluyor? (§ 34a GewO)

Neden bu kadar çok katılımcı uzman bilgisi sınavında başarısız oluyor? (§ 34a GewO)

Güven­lik sek­törün­de Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sına­vın­da bu kadar çok kişi­nin başarısız olmasının neden­le­ri nelerdir?

Bu soru Jörg Zitz­mann ve Kai Delio­mi­ni tarafın­dan da tav­si­ye edi­len Koru­ma ve güven­lik için Pod­cast (Video aşağıda!).

Her iki­si de Jörg Zitz­mann yanı sıra Kai Delio­mi­ni özel güven­lik sek­törün­de çok iyi bilinmektedir.
Diğer şey­le­rin yanı sıra, her iki­si de koru­ma ve güven­lik alanın­da IHK sınav komi­telerinde tem­sil edil­mek­te, uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na hazır­lık için kitap yazarl­arı ola­rak aktif­tir ve You­Tube’­da ve pod­cas­t’­ler­de bir­çok yar­ar­lı video ile tem­sil edilmektedir.

Her ikin­ci veya üçün­cü kişi 34a testin­de başarısız oluyor!

30–50% arasın­da sey­rek olma­yan arı­za oran­larıy­la bir­lik­te, doğal ola­rak şu soru orta­ya çıkıyor: Nede­ni nedir?
Başarı veya başarısız­lık için bazı faktör­ler açık­tır. Bazı pro­blem­ler hız­lı ve kolay bir şekil­de çözü­le­bi­lir, bazıları ise yoğun öğren­me, pra­tik ve azim gerek­tir­ir. Ana (yan­lış) başarı faktör­le­ri ola­rak gör­dü­k­le­rime değin­me­den önce, Jörg Zitz­mann ve Kai Delio­mi­ni arasın­da You­Tube’­da geçen çok ilginç bir soh­be­te yer ver­mek istiyorum:

Bu kadar çok insanın yazılı ve söz­lü IHK uzman­lık bil­gi­si sına­vın­da başarısız olmasının en önem­li 5 nedeni

Deney­im­le­rime göre, aşağı­da­ki faktör­ler “34a-lisans” ile başarısız­lığın ana nedenleridir:

 1. Moti­vasyon eksik­liği / ilgi eksikliği
  Bir­çok katılımcı sınav­da her­han­gi bir kat­ma değer gör­me­mek­te­dir. İçer­ikle ger­çek­ten ilgi­len­mi­yorlar, bu yüz­den de öğren­mek iste­mi­yorlar. Bu durum öze­l­lik­le işver­en­le­ri veya iş bul­ma kuru­mu tarafın­dan “gön­de­ri­len” ve aslın­da özel güven­lik sek­törüyle hiç ilgi­len­mey­en kişi­ler arasın­da daha belirg­indir. Ancak katılımın ken­di­si ken­di rızalarıy­la olsa bile: Muayene gen­el­lik­le bir fır­sat ola­rak değil, gere­kli bir kötülük ola­rak görül­mek­te­dir. Ancak moti­vasyon ve ilgi eksik­liği sınav başarısıy­la tab­an tab­a­na zıttır.
 2. İçer­ik için yeter­li hazır­lık yok
  Bazı ins­an­lar sına­vı hafi­fe alıyor. Ceva­pları önce­den belir­len­miş çok­tan seç­me­li soru­lar ve geç­mek için yal­nız­ca 50% gere­kli doğru ceva­plar — ne yan­lış gide­bi­lir ki diye soruyor­sunuz ken­di­ni­ze. Ama bun­dan çok uzak. Öze­l­lik­le huku­ki konu­lar zor­lu­dur. Ayrı­ca öze­l­lik­le söz­lü sınav­da heye­can ve biraz kalı­pların dışın­da düşün­me­niz gere­ke­bil­ecek soru­lar var. Gere­kli bil­gi­ye ve dolayısıy­la hare­ke­te geçe­cek güve­ne sahip değil­se­niz, hız­la ele­nir­si­niz. Kap­sam­lı hazır­lık, sınav başarısı için her şey­in başı ve sonudur!
 3. Yeter­siz Alman­ca bilgisi
  Alman­ca dil bece­ri­le­ri hak­kın­da zaten çok şey sorul­du ve söy­len­di. Kesin olan bir şey var: Güven­lik sek­törün­de çalışan pek çok kişi­nin ana dili Alman­ca değil. Çok dil­li­lik gen­el­lik­le iş için önem­li­dir, ancak yeter­li Alman­ca bil­gi­si de öyle­dir. Bun­un nede­ni, sına­vın yal­nız­ca Alman­ca ola­rak sunul­ması ve güven­lik görev­li­si ola­rak gün­lük işler­iniz­de de Alman­ca ola­rak güven­le ile­tişim kura­bil­me­niz gerek­tiği­dir. Huku­ki metin­ler zor bir dil­le yazılır, “res­mi dil” gen­el­lik­le anlaşıl­ması bir o kadar zor­dur ve sınav soru­ları bazen anlamı bir yön­de değiş­ti­re­bil­ecek veya çözüm­ler için ipu­çları sağla­ya­bil­ecek tek tek kelimel­e­re bağlıdır.
 4. Sına­vın yapısı ve şekli belirsizdir
  Bir­çok kişi sına­vın çer­çe­ve koşul­ları hak­kın­da tam ola­rak net değil­dir. Ancak han­gi konu­ların nasıl önem­li olduğunu ve sına­vın nasıl yapı­lan­dırıl­dığını bilir­se­niz, sına­va özel ve ver­im­li bir şekil­de hazır­lana­bi­lir­si­niz. Örneğin, hız­lı­ca üste­sin­den gele­bil­eceği­niz, gen­el­lik­le sağ­duyu ile ceva­plana­bil­ecek konu­lar var­dır. Öte yan­dan, bazı konu­lar iki kez say­ılır ve bazıları daha yoğun çalış­ma gerek­tir­ir. Buna ek ola­rak, söz­lü sınav için ampi­rik değer­ler ve örneğin yet­kin bir öğre­tim görev­li­si veya yazar tarafın­dan akt­arıl­ması gere­ken sınav soru­ları üzerinde çalış­mak için tak­tik ipu­çları vardır.
 5. Zor­lu birey­sel koşullar
  Elbet­te ins­an­lar far­klı­dır. Her­ke­sin far­klı kişi­sel önkoşul­ları var­dır ve gen­el koşul­lar da (örneğin aile yüküm­lülü­k­le­ri, öğren­me için boş zaman, öğren­me ortamı, vb. Ayrı­ca “hız­lı bir bakış­la” bir şey­le­ri ezber­ley­e­bi­len ve bu bil­giyi bir par­mak şıkl­at­masıy­la hatır­la­ya­bi­len ins­an­lar da tanıyor ola­bi­lir­si­niz. Diğer­le­ri ise bunu çok daha zor bulm­akt­a­dır. Bazı ins­an­lar da sınav duru­mun­da baş­kalarının önünde kon­uşur­ken hiç sor­un yaşamaz, çoğu doğal ola­rak gerg­indir, bazı katılımcılar ise düpe­düz sınav kay­gısı yaşar.

Yukarı­da­ki nok­taların sizin için ne ölçü­de geçer­li olduğunu, hazır­lıklarınız­da hat­a­lar­dan nasıl kaçına­bil­eceği­ni­zi ve eksik­li­kle­ri nasıl tela­fi ede­bil­eceği­ni­zi ken­di­ni­ze sor­un. Bu konu­da daha faz­la bil­giyi bura­da, konu bil­gi por­talın­da bula­bi­lir­si­niz çok say­ı­da ipu­cu ve You­Tube gibi diğer site­le­re veya medy­a­ya bağlan­tılar.


34a için en son kitap ipuçları:

Künye
tr_TRTR