Archi­wum

Aktua­li­zac­ja

Czym jest rejes­tr strażników?

Czym jest rejestr strażników?

W 2019 r. wpro­wad­zo­no państ­wo­wy i ogól­no­kra­jo­wy rejes­tr ochro­niar­zy, który jest obo­wiąz­ko­wy dla pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej. W tym arty­ku­le dowiesz się, jaki jest cel rejes­tru ochro­niar­zy, kto dokon­u­je w nim wpisów, na czym pole­ga iden­ty­fi­ka­tor ochro­niar­za i wie­le więcej, co powi­ni­en­eś wied­zieć jako pra­cow­nik ochro­ny — a zwłaszc­za jako pro­fes­jo­na­lis­ta w branży ochrony.
Nawia­sem mówiąc, rejes­tr straż­ni­ków moż­na zna­leźć w Inter­ne­cie pod adre­sem www.bewacherregister.de

Pod­sta­wo­we infor­mac­je na temat rejes­tru straż­ni­ków (BWR)

Nie­miecki Rejes­tr Pra­cow­ni­ków Ochro­ny to cen­tral­ny i cyfro­wy rejes­tr zawi­e­ra­ją­cy infor­mac­je o pra­cow­ni­kach ochro­ny, a także o pod­miotach świad­c­zą­cych usłu­gi ochro­ny i przedsię­bi­orst­wach hand­lo­wych (fir­mach ochro­niar­s­kich). Od lip­ca 2020 r. Federal­ne Minis­terst­wo Spraw Wewnę­trz­nych i Spraw Wewnę­trz­nych (BMI) jest odpo­wied­zi­al­ne za usta­wę o pra­cow­ni­kach ochro­ny, a tym samym za rejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny. Ponie­waż orga­nem federal­nym odpo­wied­zi­al­nym za zar­ząd­za­nie ope­ra­cy­j­ne rejes­trem od paźd­zier­ni­ka 2022 r. jest Federal­ny Urząd Sta­ty­sty­cz­ny (Desta­tis):

Od cza­su wpro­wad­ze­nia Rejes­tru Ochron­n­ego (BWR), wszyscy przedsię­bi­or­cy z sek­to­ra ochro­niar­skie­go są zobo­wią­za­ni do zare­jes­tro­wa­nia swoich firm i pra­cow­ni­ków ochro­ny w BWR. W przy­szłości tyl­ko orga­ny odpo­wied­zi­al­ne za egze­kwo­wa­nie prze­pisów doty­c­zą­cych ochro­ny mogą doko­n­y­wać zmi­an we wpi­sach osób fizy­cz­nych. W tym celu przedsię­bi­or­cy poda­ją w BWR infor­mac­je na temat kwa­li­fi­ka­c­ji, wia­ry­god­ności, toż­sa­mości i dostęp­ności pra­cow­ni­ków ochrony.

Około 1300 gmin­nych urzę­dów por­ząd­ku publicz­n­ego i innych właści­wych organów kra­jów związ­ko­wych sprawd­za dost­ar­c­zo­ne infor­mac­je, zat­wierd­za lub odrzu­ca przedsię­bi­orst­wa hand­lo­we i pra­cow­ni­ków ochro­ny. W tym celu kor­zysta­ją z BWR, aby uzys­kać dostęp do infor­mac­ji ze Sto­war­zy­sze­nia Nie­mieckich Izb Prze­mysło­wo-Hand­lo­wych (DIHK) doty­c­zą­cych kwa­li­fi­ka­c­ji oraz z Federal­n­ego Urzę­du Ochro­ny Kon­sty­tuc­ji (BfV) doty­c­zą­cych wiarygodności.

Jeś­li ktoś chce pra­co­wać w branży ochro­niar­skiej, musi prze­jść sprawd­ze­nie przes­złości. Wyni­ki tego sprawd­ze­nia są zapi­sy­wa­ne w rejes­trze ochro­niar­zy. Rejes­tr zawi­e­ra rów­nież infor­mac­je na temat kwa­li­fi­ka­c­ji zawo­do­wych oraz toż­sa­mości zare­jes­tro­wa­nej osoby.

Pra­co­daw­cy w sek­tor­ze ochro­ny są zobo­wią­za­ni do prze­pro­wad­ze­nia wys­zu­ki­wa­nia w rejes­trze ochro­niar­zy przed zatrud­ni­e­niem pra­cow­ni­ka ochro­ny (ochro­niar­za). Ma to na celu zapew­ni­e­nie, że w sek­tor­ze ochro­ny zatrud­nia­ne są wyłącz­nie odpo­wied­nie i wia­ry­god­ne osoby.

Rejes­tr ochro­niar­zy ma zatem przy­c­zy­nić się do popra­wy bez­piec­zeńst­wa i jakości w branży ochro­niar­skiej oraz do wzmoc­ni­enia zauf­ania publicz­n­ego do pry­wat­nej branży ochroniarskiej.

Jaki jest numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny rejes­tru strażników?

Numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny rejes­tru straż­ni­ka (w skrócie: iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka) to uni­kal­ny numer iden­ty­fi­ka­cy­j­nyco poz­wa­la na jed­noz­nacz­ną iden­ty­fi­ka­c­ję i przy­pi­sa­nie. Iden­ty­fi­ka­tor pra­cow­ni­ka ochro­ny jest nada­wa­ny, gdy pra­cow­nik jest po raz pierws­zy wpi­sy­wa­ny do rejes­tru. Iden­ty­fi­ka­tor pra­cow­ni­ka ochro­ny jest waż­ny nawet w przy­pad­ku zmi­a­ny pra­co­daw­cy, tj. zaw­s­ze pozosta­je taki sam dla danej oso­by — przy­najm­niej jeś­li jest ona sta­le zatrud­nio­na w sek­tor­ze ochro­ny bez dłużs­zych prz­erw. Taki 7‑cyfrowy numer iden­ty­fi­ka­cy­j­ny otrzy­mu­ją rów­nież pra­cow­ni­cy ochro­ny, czy­li wyko­naw­cy usług ochrony.

Jak uzys­kać iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka jako pracownik?

Jeś­li jes­teś nowym pra­cow­ni­kiem w branży pry­wat­nych usług ochro­niar­s­kich, otrzy­masz swój iden­ty­fi­ka­tor ochro­niar­za przy pierws­zym wpi­sie do rejes­tru ochro­niar­zy. Wstęp­nej rejes­trac­ji dokon­u­je (poten­c­jal­ny) pra­co­daw­ca. Jeś­li zmie­nisz fir­mę ochro­niar­s­ką, powi­ni­en­eś popro­sić o iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka bez­poś­red­nio od poprzednie­go pra­co­daw­cy. Zale­tą takie­go roz­wią­za­nia jest moż­li­wość natych­mi­as­to­wego zwol­ni­enia, ponie­waż rejes­tr może zostać szyb­ciej sprawd­zo­ny przez nowego pra­co­daw­cę. Powi­ni­en­eś rów­nież zna­leźć swój iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka jako wska­zów­kę na swo­jej kar­cie służbowej.

Czy mus­zę pła­cić za legi­ty­mac­ję ochro­niar­za, jeś­li chcę pra­co­wać w pry­wat­nej branży ochroniarskiej?

Zasad­nic­zo pra­co­daw­ca musi ponieść te kosz­ty, któ­re wyni­ka­ją z (pierw­s­ze­go) wpi­su straż­ni­ka do rejes­tru straż­ni­ków. Niek­tór­zy pra­co­daw­cy mają pomysł, aby obciążyć tymi kosz­ta­mi nowego pra­cow­ni­ka lub potrącić je z pierw­s­ze­go wyna­grod­ze­nia. Takie zacho­wa­nie nie jest zbyt poważ­ne. Sytu­ac­ja wyglą­da oczy­wiście inac­zej, jeś­li poten­c­jal­ni pra­cow­ni­cy celo­wo poda­ją nie­prawd­zi­we infor­mac­je (np. o wcześ­nie­js­zych wyrokach ska­zu­ją­cych): fair play dla obu stron!

Czy mogę wyko­n­y­wać wszyst­kie czyn­ności w pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej z iden­ty­fi­ka­torem ochroniarza?

Nie. Do niek­tórych czyn­ności wyma­ga­ne są Bada­nie eks­per­ty­zy zgod­nie z § 34a GewO lub dodat­ko­we kwa­li­fi­ka­c­je, takie jak zna­jo­mość bro­ni. Ponadto może się zdar­zyć, że właści­wy organ okreś­li pew­ne war­un­ki zatrud­ni­enia lub cał­ko­wi­cie zabro­ni zatrud­ni­enia, np. z powo­du wcześ­nie­js­zych wyro­ków skazujących.

Czy mogę pra­co­wać w fir­mie ochro­niar­skiej bez legi­ty­mac­ji ochroniarza?

Zasad­nic­zo nie, ale zależy to od kon­kret­nej działal­ności: Jeś­li zawo­do­wo zaj­mu­jesz się ochroną życia lub mie­nia innych osób, wyma­ga­ny jest wpis do rejes­tru ochro­niar­zy. Bez iden­ty­fi­ka­tora ochro­niar­za i zezwo­lenia nie moż­na pra­co­wać dla fir­my ochro­niar­skiej jako ochro­niarz. Ist­nie­ją jed­nak czyn­ności, któ­re nie wchod­zą w zak­res ochro­ny, takie jak czys­ta pra­ca ste­war­da lub sprawd­za­nie bile­tów. W takim przy­pad­ku nie pra­cu­jesz jako kom­er­cy­j­ny pra­cow­nik ochro­ny i nie potrze­bu­jesz iden­ty­fi­ka­tora pra­cow­ni­ka ochrony.

Na co jako pra­co­daw­ca mus­zę zwrócić szc­ze­gólną uwa­gę w rejes­trze strażników?

Prze­de wszyst­kim waż­ne jest, aby wszyscy zatrud­ni­eni straż­ni­cy zosta­li zgło­sze­ni i aby Zwol­ni­e­nie przed pierw­s­zą minu­tą pra­cy w służ­bach bez­piec­zeńst­wa. Ponadto kon­kret­ne Zak­res zasto­so­wa­nia być okreś­lo­ne, a także regu­lar­nie aktua­lizowa­ne, np. jeś­li pra­cow­nik ochro­ny podej­mu­je bard­ziej wyma­ga­jące zada­nia (np. jako detek­tyw skle­po­wy lub niek­tó­re zada­nia zar­ządc­ze) zami­ast wcześ­niej pro­s­tych zadań ochron­nych (np. w ochro­nie mie­nia), zwłaszc­za jeś­li w tym celu Wyma­ga­ne bada­nie wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zgod­nie z § 34a Gewo jest.
A Zwol­ni­e­nie pra­cow­ni­ka na przy­kład, musi zostać zgłos­zo­ny właści­we­mu orga­no­wi za poś­red­nict­wem rejes­tru straż­ni­ków nie póź­niej niż 7 tygod­ni po usta­niu sto­sun­ku pra­cy, aby pra­cow­nik mógł zostać wyrejestrowany.
Także Zmi­a­ny w danych pod­sta­wo­wych takie jak zmi­a­ny adresów pra­cow­ni­ków, przedsię­bi­or­ców i firm, nowe nume­ry tele­fonów itp. mus­zą być oczy­wiście zgłas­za­ne w celu zapew­ni­enia aktu­al­ności tych informacji.

Należy rów­nież zau­ważyć, że — w zależ­ności od władz lokal­nych — rejes­trac­ja nowych pra­cow­ni­ków ochro­ny może cza­sa­mi obej­mo­wać znacz­ny czas ocze­ki­wa­nia podc­z­as sprawd­za­nia rejes­trac­ji aż do ost­atecz­n­ego wyda­nia. Ponadto, każ­da nowa instal­ac­ja dla straż­ni­ków jest Opła­ta zapła­cić. Obe­c­nie wyno­si ona co najm­niej 50 euro, ale w niek­tórych regio­nach może być znacz­nie wyższa.
Jeś­li straż­nik jest już zare­jes­tro­wa­ny, tj. dostęp­ny jest iden­ty­fi­ka­tor, wyst­ar­c­zy go ponow­nie połąc­zyć — nie ma wte­dy żad­nych opłat dla przedsiębiorcy.

Nawia­sem mówiąc, wpi­sy są obe­c­nie auto­ma­ty­cz­nie usu­wa­ne po 12 mie­sią­cach od wyre­jes­tro­wa­nia pra­cow­ni­ków ochro­ny. Oznac­za to, że jeś­li kan­dy­dat zare­jes­tru­je się z iden­ty­fi­ka­torem ochro­niar­za i nie pra­co­wał w branży przez ponad rok, jest bard­zo praw­do­po­d­ob­ne, że kon­tro­la będ­zie musiała zostać cał­ko­wi­cie powtórzona.

Co znaj­du­je się w rejes­trze strażników?

Dane, któ­re mogą być zapi­sy­wa­ne w rejes­trze i przet­warza­ne przez organ pro­wad­zą­cy rejes­tr, są okreś­lo­ne w doku­men­cie § 11b ust. 2 usta­wy o regu­lac­ji hand­lu, hand­lu i prze­mysłu (GewO) zestaw.

 • Do Hand­low­cy jest rejes­tro­wa­ny: Nazwis­ko, nazwis­ko rodo­we, imię; płeć; data uro­d­ze­nia, mie­j­s­ce uro­d­ze­nia, kraj; oby­wa­telst­wo; numer tele­fonu, adres e‑mail; adres zamel­do­wa­nia skła­da­ją­cy się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, mie­js­co­wości, dodat­ku, kra­ju, sta­nu i kluc­za regio­nal­n­ego; mie­j­s­ca zamieszka­nia w cią­gu ost­at­nich pięciu lat skła­da­jące się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, kra­ju i sta­nu; rod­zaj doku­men­tu toż­sa­mości wraz z orga­nem wyda­ją­cym, państ­wem wyda­ją­cym, datą wyda­nia, nume­rem doku­men­tu toż­sa­mości, datą waż­ności, nazwą nada­jącą się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego, jeś­li jest dostęp­na, oraz treścią stre­fy nada­jącej się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego; w sto­sownych przy­pad­kach. Dals­ze dane doty­c­zące osób prawnych (np. for­ma praw­na, numer rejes­tra­cy­j­ny i sąd rejes­tro­wy, adres sied­zi­by, dane kontaktowe).
 • Do Przedsię­bi­orst­wo kom­er­cy­j­ne (fir­ma ochro­niars­ka), prz­echo­wy­wa­ne są takie infor­mac­je, jak nazwa fir­my, for­ma praw­na, rod­zaj rejes­tru i dals­ze dane doty­c­zące wpi­su do rejes­tru, a także adres sied­zi­by głów­n­ego oddziału oraz, w sto­sownych przy­pad­kach, adre­sy innych sied­zib fir­my, a ponadto dodat­ko­we dane doty­c­zące dostęp­ności, takie jak numer tele­fonu i adres e‑mail.
 • Do Ochro­niar­ze (strażnicy/pracownicy ochro­ny), prz­echo­wy­wa­ne są nas­tę­pu­jące dane oso­bo­we: Nazwis­ko rodo­we, nazwis­ko przy uro­d­ze­niu, imio­na; płeć; data uro­d­ze­nia, mie­j­s­ce uro­d­ze­nia, kraj uro­d­ze­nia; oby­wa­telst­wo; adres zamel­do­wa­nia skła­da­ją­cy się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, mias­ta, dodat­ku, kra­ju, sta­nu i kluc­za regio­nal­n­ego; mie­j­s­ca zamieszka­nia w cią­gu ost­at­nich pięciu lat skła­da­jące się z uli­cy, nume­ru domu, kodu pocz­to­wego, kra­ju i sta­nu; rod­zaj doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cy­j­n­ego wraz z orga­nem wyda­ją­cym, państ­wem wyda­ją­cym, datą wyda­nia, nume­rem doku­men­tu iden­ty­fi­ka­cy­j­n­ego, datą waż­ności, nazwą nada­jącą się do odc­zy­tu mas­zy­no­wego, jeś­li jest dostęp­na, oraz treścią stre­fy nada­jącej się do odc­zy­tu maszynowego.

Ponadto prz­echo­wy­wa­ne są międ­zy inny­mi nas­tę­pu­jące dane:

 • Data udzie­lenia zezwolenia
 • Zak­res zezwolenia
 • Wygaś­nięcie zezwo­lenia, jeś­li dotyczy
 • Wska­za­nie aktyw­ności strażnika
 • Zakaz zatrud­ni­enia, jeś­li dotyczy
 • Dane wery­fi­ka­c­ji nie­za­wod­ności (data, rod­zaj i wynik wery­fi­ka­c­ji itp.).
 • Wska­za­nie danych kon­takt­owych właści­wego orga­nu wyda­jące­go zezwolenia
 • Sta­tus pro­ce­du­ry wyda­wa­nia zezwoleń
 • Dane z inter­fe­j­su rejes­tru straż­ni­ków do Federal­n­ego Urzę­du Ochro­ny Konstytucji
 • Dane doty­c­zące cer­ty­fi­ka­tów kom­pe­ten­c­ji i szko­leń z izb hand­lo­wych i prze­mysło­wych dla straż­ni­ków i handlowców
 • Dane kon­takt­owe właści­wego orga­nu lokalnego

Jakie są zale­ty i wady rejes­tru strażników?

Oczy­wiście pro­wad­ze­nie rejes­tru straż­ni­ków jest cza­so­chłon­ne. Jed­nakże, jako rejes­tr elek­tro­nicz­ny, ofe­ru­je rów­nież kor­zyści, któ­re pole­ga­ją na cyfry­zac­ji i har­mo­ni­zac­ji wcześ­niej ana­lo­go­wych (papie­ro­wych) procesów.

Są to znac­zące zale­ty rejes­tru strażników:

 1. Kon­tro­la kwa­li­fi­ka­c­jiRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny umoż­li­wia sys­te­ma­ty­cz­ną kon­trolę kwa­li­fi­ka­c­ji pra­cow­ni­ków ochro­ny, ponie­waż aby zostać zare­jes­tro­wanym, mus­zą oni wyka­zać się co najm­niej kwa­li­fi­ka­c­ja­mi zgod­nie z § 34a GewO.
 2. Bez­piec­zeńst­wo kli­en­tówRejes­trac­ja w rejes­trze ochro­niar­zy zapew­nia kli­en­tom wyżs­zy pozi­om bez­piec­zeńst­wa, ponie­waż wied­zą oni, że zatrud­ni­eni ochro­niar­ze są sprawd­ze­ni i wykwalifikowani.
 3. Ochrona społec­zeńst­waRejes­tr straż­ni­ków poma­ga zwięks­zyć bez­piec­zeńst­wo publicz­ne poprzez wykluc­ze­nie osób bez wyma­ga­nej wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej i oso­bis­tej wia­ry­god­ności z wyko­n­y­wa­nia czyn­ności ochroniarskich.
 4. Prze­jr­zys­tośćRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny zapew­nia prze­jr­zys­tość w zak­re­sie kwa­li­fi­ka­c­ji i wia­ry­god­ności pra­cow­ni­ków ochro­ny, a tym samym zapew­nia więks­ze zaufanie do branży.
 5. Mini­ma­lizowa­nie nadużyć: Rejes­trac­ja w rejes­trze ochro­niar­zy ogra­nic­za naduży­wa­nie usług ochro­niar­s­kich przez oso­by nie­wykwa­li­fi­kowa­ne lub nie­wia­ry­god­ne (np. oso­by karane).
 6. Pod­sta­wa praw­na i moc wiążą­caRejes­tr pra­cow­ni­ków ochro­ny obej­mu­je prze­pi­sy praw­ne, któ­re stan­da­ry­zu­ją i regu­lu­ją szko­lenia i kwa­li­fi­ka­c­je pra­cow­ni­ków ochrony.
 7. Wyda­j­na kon­tro­laRejes­tr ochro­niar­zy umoż­li­wia właści­wym orga­nom sku­tecz­ne kon­tro­lo­wa­nie, czy fir­my ochro­niar­skie i pra­cow­ni­cy speł­nia­ją wymo­gi prawne.
 8. Roz­wój zawo­do­wyRejes­trac­ja w rejes­trze pra­cow­ni­ków ochro­ny cza­sa­mi sprzy­ja roz­wo­jo­wi zawo­do­we­mu pra­cow­ni­ków ochro­ny, ponie­waż stwarza zachę­ty do dals­ze­go ksz­tałcen­ia i szkolenia.
 9. Wia­ry­god­ność branżyGuard Regis­ter przy­c­zy­nia się do zwiększe­nia wia­ry­god­ności branży ochro­niar­skiej, pod­kreś­la­jąc pro­fes­jo­na­lizm i powa­gę zare­jes­tro­wanych firm i pracowników.
 10. Efek­tyw­na wymi­a­na Z infor­mac­jiRejes­tr straż­ni­ków umoż­li­wia wład­zom w całym kra­ju szyb­ką wymi­anę istot­nych infor­mac­ji na temat sił bez­piec­zeńst­wa, co popra­wia współpracę i współdziałanie.

Są to głów­ne wady rejes­tru strażników:

 1. Obciąże­nie admi­nis­tra­cy­j­neUtwor­ze­nie i pro­wad­ze­nie rejes­tru straż­ni­ków wyma­ga pew­nej biuro­krac­ji i pra­cy admi­nis­tra­cy­j­nej, zarów­no dla władz, jak i dla firm, któ­re chcą zare­jes­tro­wać sie­bie i swoich pracowników.
 2. Kosz­tyRejes­trac­ja w rejes­trze straż­ni­ków wiąże się z kosz­ta­mi. Ist­nie­ją oczy­wiście kosz­ty poc­ząt­ko­we dla tych, któr­zy mus­zą prze­jść instruk­taż, egza­min eks­per­cki lub spec­jal­ne szko­le­nie — cho­ciaż było to wyma­ga­ne nawet bez BWR.
 3. Ogra­nic­ze­nie dostę­pu do ryn­kuWymo­gi kwa­li­fi­ka­cy­j­ne i rejes­tra­cy­j­ne mogą utrud­niać wejście na rynek poten­c­jal­nym nowym pod­mio­tom w branży ochrony.
 4. Opóź­ni­eniaPrzet­warza­nie wni­o­s­ków rejes­tra­cy­jnych i wyda­wa­nie iden­ty­fi­ka­torów straż­ni­ków może być cza­so­chłon­ne, co może pro­wad­zić do opóź­nień w rekrut­ac­ji pra­cow­ni­ków ochrony.
 5. Ochrona danych oso­bo­wychRejes­tr straż­ni­ków zawi­e­ra pouf­ne infor­mac­je o pra­cow­ni­kach ochro­ny, dla­te­go waż­ne jest, aby chro­nić dane przed nie­właści­wym wykor­zysta­niem lub nie­au­to­ry­zowanym dostępem.
 6. Działa­nia moni­toru­jące: Aby zapew­nić sku­tecz­ność rejes­tru straż­ni­ków, właści­we orga­ny mus­zą prze­pro­wad­zać regu­lar­ne kon­tro­le i środ­ki moni­to­ro­wa­nia, co oznac­za dodat­ko­wą pracę.
 7. Wyjąt­ki i luki praw­neW niek­tórych przy­pad­kach siły bez­piec­zeńst­wa lub fir­my mogą pró­bo­wać obe­jść wymóg rejes­trac­ji lub wykor­zystać luki praw­ne, co może zagro­zić sku­tecz­ności rejestru.

Rejes­tr straż­ni­ków: wiz­ja i rzeczywistość

W spra­wie wpro­wad­ze­nia rejes­tru straż­ni­ków w dniu 1 sty­cz­nia 2019 r., praw­nik Jörg Zitz­mann prze­a­na­lizował w arty­ku­le Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa tło. Oma­wia tło wpro­wad­ze­nia rejes­tru, wyjaś­nia, co rejes­tr straż­ni­ków oznac­za dla hand­low­ców i pra­cow­ni­ków ochro­ny, kto jest za nie­go odpo­wied­zi­al­ny, jakie dane są gro­mad­zo­ne i jak wyso­kie są kosz­ty bad­a­nia i wpisów do rejestru:

(Źró­dło: Pod­cast dla ochro­ny i bez­piec­zeńst­wa / Jörg Zitzmann)

Pod­su­mo­wa­nie

Ogól­nie moż­na powied­zieć, że rejes­tr ochro­niar­zy ma więcej zalet niż wad. Zapew­nia prze­jr­zys­tość, może zwięks­zyć bez­piec­zeńst­wo i zaufanie do pry­wat­nej branży ochro­niar­skiej. Jeś­li iden­ty­fi­ka­tor straż­ni­ka został już przy­pi­sa­ny, zarów­no pra­cow­ni­cy pos­zu­ku­ją­cy nowej pra­cy, jak i fir­my ochro­niar­skie kor­zysta­ją z przy­spies­zo­n­ego przet­warza­nia elek­tro­nicz­n­ego. Niem­niej jed­nak ist­nie­ją rów­nież wady, takie jak cza­so­chłon­ne wstęp­ne twor­ze­nie i wery­fi­ka­c­ja pra­cow­ni­ków, w połąc­ze­niu z nie­mały­mi kosz­ta­mi, któ­re nie są jed­no­li­te w całym kra­ju, a także cią­głe utrzy­my­wa­nie danych. Moż­li­we są rów­nież luki praw­ne — zwłaszc­za jeś­li rzec­zy­wis­te kon­tro­le na mie­js­cu roz­mieszc­z­onych pra­cow­ni­ków ochro­ny są rzadkie.

Nadruk
pl_PLPL