Kto nie potrzebuje badania przez biegłego? .

Kto nie musi zda­wać egzaminu?

Tyl­ko pra­cow­ni­cy ochro­ny wyma­ga­ją egza­mi­nu kom­pe­ten­cy­j­n­ego, którym jest spec­jal­ne działa­nia ochron­ne zgod­nie z § 34a GewO lub chcą założyć włas­ną fir­mę ochro­niar­s­ką. Do czyn­ności, któ­re mogą być wyko­n­y­wa­ne wyłącz­nie z licen­c­ją 34a, należy w szc­ze­gól­ności ochrona w mie­js­cach publicz­nych, przy wejściach do budyn­ków lub w różnych działa­niach zwią­zanych z bez­piec­zeńst­wem na sta­nowis­ku kie­row­nic­zym: Więcej tutaj.
Jed­nak nawet jeś­li chcesz pro­wad­zić działal­ność, dla któ­rej pomyśl­ne zda­nie egza­mi­nu na świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji jest fak­ty­cz­nie obo­wiąz­ko­we, ist­nie­ją pew­ne wyjąt­ki. Nie wszyst­kie oso­by potrze­bu­ją cer­ty­fi­ka­tu kom­pe­ten­c­ji, nawet jeś­li pro­wad­zą regu­lo­waną działal­ność ochro­niar­s­ką lub są samo­za­trud­nio­ne jako wyko­naw­ca ochro­ny z włas­ną fir­mą ochroniarską.

Kto jest zwol­nio­ny z egza­mi­nu 34a…

Zasad­nic­zo doty­c­zy: Każ­dy, kto ukońc­zył szko­le­nie wyżs­ze lub doksz­tał­ca­nie z uznany­mi (IHK) kwa­li­fi­ka­c­ja­mi w branży ochro­ny, nie potrze­bu­je dodat­ko­wego świa­dect­wa kwalifikacji!

Ale uważaj! Jest jeszc­ze kil­ka innych pułapek. Oto szc­ze­góły doty­c­zące zwol­ni­enia z egza­mi­nu z wied­zy eksperckiej:

Z egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej zwol­nio­na jest oso­ba, która…

…zdał z powod­ze­niem odpo­wied­ni egza­min koń­co­wy. Dowo­dem na to może być przedsta­wi­e­nie odpo­wied­nie­go świa­dect­wa egzaminacyjnego.

Z powod­ze­niem ukońc­zyłem tzw. kur­sy ochro­ny roś­lin. Czy to jest to samo, co egza­min na wied­zę ekspercką?

Nie! Kur­sy ochro­ny zakła­du (kurs ochro­ny zakła­du 1–2 lub 1–4) to — bez pozy­tyw­n­ego zda­nia egza­mi­nu na spec­ja­lis­tę ochro­ny zakła­du -. nie rów­no­waż­ny! Potrzeb­ne jest bada­nie przez bie­głe­go. Ponadto nie jest już ofe­ro­wa­ny egza­min na spec­ja­lis­tę ochro­ny pra­cy IHK. 

Byłem w siłach zbro­jnych. Czy mus­zę jeszc­ze przys­tąpić do egzaminu?

W zasad­zie już. Zale­ca­na jest tu ost­roż­ność: Jako oso­ba odby­wa­ją­ca zasad­nic­zą służ­bę wojs­ko­wą, żoł­nierz tymc­z­a­so­wy lub żoł­nierz zawo­do­wy musisz przys­tąpić do egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej — nie­za­leż­nie od tego, czy jes­teś obe­c­nie zobo­wią­za­ny do bycia żoł­nier­zem, czy nie — jeś­li (dodat­ko­wo) chcesz pra­co­wać w sek­tor­ze ochro­ny pry­wat­nej i wyko­n­y­wać odpo­wied­nie zada­nia ochro­niar­skie. Jedy­nym wyjąt­kiem jest polic­ja wojs­ko­wa, czy­li żand­ar­me­ria wojs­ko­wa Nie­mieckich Sił Zbro­jnych. Z egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zwol­ni­eni są funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej, ponie­waż znacz­ną część wied­zy wyma­ga­nej w egza­mi­nie z wied­zy eks­per­ckiej funk­c­jo­na­ri­us­ze Żand­ar­me­rii Wojs­ko­wej naby­li podc­z­as szko­leń. Na przy­kład ofi­ce­ro­wie lub sierżan­ci żand­ar­me­rii wojs­ko­wej nie mus­zą zda­wać egza­mi­nu Izby Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK); dowo­dem jest doku­ment­ac­ja szko­lenia lub służ­by Bun­des­wehry. Wszyscy inni żoł­nier­ze mus­zą zdo­być cer­ty­fi­kat 34a.

Czy mus­zę posia­dać świa­dect­wo kwa­li­fi­ka­c­ji policjanta?

Wyjąt­ki doty­c­zą zarów­no funk­c­jo­na­ri­us­zy polic­ji na szc­ze­b­lu kra­jo­wym (Land Poli­ce), jak i na szc­ze­b­lu federal­nym (Bun­des­po­li­zei). To samo doty­c­zy, nawia­sem mówiąc, pra­cow­ni­ków służ­by popraw­c­zej oraz sek­to­ra służ­by cel­nej zaj­mu­jące­go się nosze­niem bro­ni. Należy pamię­tać, że obo­wią­zek przys­tąpi­e­nia do egza­mi­nu jest zwol­nio­ny tyl­ko w przy­pad­ku pra­cy w orga­nach ści­ga­nia i pozy­tyw­n­ego zalic­ze­nia odpo­wied­nie­go egza­mi­nu zawo­do­wego — przy­najm­niej w przy­pad­ku służ­by poś­red­niej. Polic­jan­ci, któr­zy pra­cu­ją jako urzęd­ni­cy służ­by cywil­nej w służ­bie wyko­naw­c­zej polic­ji, nie potrze­bu­ją zatem świa­dect­wa kwa­li­fi­ka­c­ji. Wie­lu polic­jan­tów zara­bia dodat­ko­wo pry­wat­nie, np. jako por­tier­zy. Szc­ze­gól­nie w aglo­me­rac­jach, gdzie życie jest dro­gie, takich jak Monach­i­um, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin czy Düs­sel­dorf, pra­ca na pół eta­tu w fir­mie ochro­niar­skiej jest dobrym spo­s­o­bem na zaro­bie­nie dodat­ko­wych pie­nięd­zy. Pora­da na boku: Upew­nij się, że poin­for­mo­wałeś swo­jego (głów­n­ego) pra­co­daw­cę o swo­jej pra­cy dodat­ko­wej i najl­epiej uzys­kałeś na to pisem­ną zgodę.

Stu­dio­wałem pra­wo, mam tytuł LL.B. lub państ­wo­wy tytuł praw­nic­zy. Czy napraw­dę mus­zę jeszc­ze zda­wać egza­min z wied­zy eksperckiej?

Trud­no w to uwier­zyć: ale oczy­wiście pra­ca (na pół eta­tu) w branży ochro­niar­skiej może być inte­re­su­ją­ca rów­nież dla przy­szłych praw­ni­ków, czy to w celu sfin­an­so­wa­nia stu­diów, czy zdo­by­cia wrażeń z branży. Oczy­wiście: w dzied­zi­nie pra­wa (bez­piec­zeńst­wo i por­zą­dek publicz­ny, pra­wo hand­lo­we, pra­wo ochro­ny danych oso­bo­wych, pra­wo kar­ne i pra­wo pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego, kodeks cywil­ny, kodeks pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego itp.) absol­wen­ci pra­wa już się nada­ją. Dla­te­go wyst­ar­c­zy nadro­bić zale­głości w tematach doty­c­zą­cych zapo­bie­ga­nia wypad­kom w branży ochro­ny (UVV, DGUV roz­por­ząd­ze­nie 23), pos­tę­po­wa­nia z ludź­mi i pod­staw tech­ni­ki ochro­ny. Dowo­dem na to jest cer­ty­fi­kat uczest­nict­wa w pro­ce­dur­ze instruk­tażo­wej IHK. Wraz z zaś­wiad­c­ze­niem o ukońc­ze­niu z wyni­kiem pozy­tywnym stu­diów praw­nic­zych na uni­wer­sy­te­cie lub aka­de­mii, która przyz­na­je tytuł rów­nor­zęd­ny z uni­wer­syteckim, nie jest wyma­ga­ne dodat­ko­we zalic­ze­nie egza­mi­nu z wied­zy eks­per­ckiej zgod­nie z § 34a GewO.

Od wie­lu lat pra­cu­ję jako pra­cow­nik ochro­ny. Czy doś­wiad­c­ze­nie zawo­do­we nie jest wyst­ar­c­za­ją­cym uznaniem?

Nie, nie nor­mal­nie! Ist­nie­ją jed­nak pew­ne roz­wią­za­nia prze­jścio­we dla “dłu­go­let­nich” pra­cow­ni­ków ochro­ny. Pra­cow­ni­cy sek­to­ra ochro­ny pry­wat­nej, któr­zy uczest­nic­zy­li w wyma­ga­nym szko­leniu od 1 kwiet­nia 1996 r. lub któr­zy pra­co­wa­li już w sek­tor­ze ochro­ny przed 31 mar­ca 1996 r. i byli wcześ­niej zwol­ni­eni ze szko­lenia ze wzglę­du na tę regu­lac­ję doty­c­zącą daty gra­nicz­nej, są, że tak powiem, “grand­fa­the­red”. Uwa­ga: Na to zwol­ni­e­nie moż­na się powołać tyl­ko wte­dy, gdy moż­na wyka­zać, że działal­ność ochro­niars­ka była nie­prz­er­wa­na przez co najm­niej trzy lata przed datą gra­nicz­ną 1 sty­cz­nia 2003 r. Dla wszyst­kich innych, któr­zy działa­ją w branży ochro­ny dopie­ro od 2003 roku, takie zwol­ni­enia nie mają zasto­so­wa­nia.
Więc to jest skom­pli­ko­wa­ne! Moja rada: Lepiej zain­wes­t­ować w przys­tąpi­e­nie do egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego i skor­zystać z “aktua­li­zac­ji wied­zy” nawet jako doś­wiad­c­z­o­ny pra­cow­nik ochrony!

Uwa­ga: Szc­ze­gól­ne przypadki!

Ist­nie­ją pew­ne inne szc­ze­gól­ne przy­pad­ki, takie jak ewen­tu­al­ne uzna­wa­nie zagra­nicz­nych świa­dectw kwa­li­fi­ka­c­ji. Nie zaw­s­ze też wia­do­mo, czy rod­zaj wyko­n­y­wa­nej czyn­ności wyma­ga w ogó­le egza­mi­nu kwa­li­fi­ka­cy­j­n­ego. Jeś­li chod­zi o pros­te czyn­ności ste­war­da (np. woź­n­ego na par­kin­gu) lub zwy­kłe sprawd­za­nie i zry­wa­nie bile­tów wstę­pu, to zazwy­c­zaj nie ma potrze­by prze­pro­wad­za­nia egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej, a w niek­tórych przy­pad­kach nawet pouc­ze­nia zgod­nie z § 34a GewO. Kon­tro­wer­sy­j­ne bywa­ją jed­nak przy­pad­ki gra­nicz­ne, takie jak nad­zór lub służ­by ochro­ny w muzeach czy pew­ne konstel­ac­je działań w ochro­nie imprez. (Takie gra­nicz­ne przy­pad­ki są oma­wia­ne w osob­nych arty­kułach tu na Info­port­a­lu).
Waż­na uwa­ga: Dla bez­piec­zeńst­wa należy zapy­tać w Izbie Prze­mysło­wo-Hand­lo­wej (IHK) oraz we właści­wym urzęd­zie, czy posia­da­ne przez Państ­wa kwa­li­fi­ka­c­je są wyst­ar­c­za­jące, czy też należy dodat­ko­wo przys­tąpić do egza­mi­nu IHK zgod­nie z § 34a GewO. Otrzy­masz wte­dy praw­nie bez­piecz­ne, oso­bis­te infor­mac­je. Jeś­li jes­teś nowym pra­cow­ni­kiem ochro­ny pry­wat­nej, po sprawd­ze­niu Two­jej wia­ry­god­ności i przyzna­niu Ci iden­ty­fi­ka­tora straż­ni­ka możesz wyko­n­y­wać odpo­wied­nie czynności!

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Brak komentarzy 

Zosta­wić odpo­wie­dź

Nadruk
pl_PLPL