Kimin bir uzman muayenesine ihtiyacı yok ki?

Kimin bir sına­vı geç­me­si­ne gerek yoktur?

Sade­ce güven­lik per­so­neli için yeter­li­lik bel­ge­si gere­kli­dir. özel koru­ma faali̇yetleri̇ GewO § 34a’ya göre veya ken­di güven­lik işle­ri­ni kur­mak isti­yorlar. Sade­ce 34a ruh­sa­tı ile ger­çe­kleş­ti­ri­le­bil­ecek faa­li­y­et­ler arasın­da öze­l­lik­le kamu­ya açık alan­lar­da, giriş alan­ların­da veya yöne­ti­ci pozisyon­un­da çeşit­li güven­lik faa­li­y­et­lerinde bek­çi­lik yer alm­akt­a­dır: Daha faz­lası bura­da.
Ancak, bir yeter­li­lik bel­ge­si sına­vını başarıy­la geç­me­nin aslın­da zor­un­lu olduğu bir faa­li­y­et yürüt­mek isteseniz bile, bazı istis­na­lar var­dır. Düzen­len­miş koru­ma faa­li­y­et­le­ri­ni yürütse­ler veya ken­di güven­lik şir­ket­lerinde güven­lik yük­le­ni­cisi ola­rak ser­best çalış­salar bile, her­ke­sin yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur.

34a sına­vın­dan kim­ler muaftır…

Temel ola­rak geçer­li­dir: Güven­lik sek­törün­de tanın­mış (IHK) bir yeter­li­lik ile daha üst düzey bir eği­ti­mi veya ile­ri eği­ti­mi tamam­lamış olan her­ke­sin ek bir yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yoktur!

Ama dik­kat­li olun! Bir­kaç tuzak daha var. İşte uzman bil­gi sına­vın­dan mua­fi­ye­te ilişkin detaylar:

Bir kişi, aşağı­da­ki dur­um­lar­da uzman bil­gi­si sına­vın­dan muaftır…

…ilgi­li final sına­vını başarıy­la geç­miş­tir. Bun­un kanı­tı, ilgi­li sınav ser­ti­fik­asının ibraz edil­me­si­yle sağlanabilir.

Söz­de “tesis güven­liği kurs­larını” başarıy­la tamam­la­dım. Bu, uzman bil­gi­si için yapılan sınav­la aynı mıdır?

Hayır! Hayır! Fabri­ka güven­lik kurs­ları (fabri­ka güven­lik kur­su 1–2 veya 1–4) — fabri­ka güven­lik uzmanı olmak için sına­vı başarıy­la geç­me­den — değil Eşdeğer! Uzman muay­ene­si­ne ihti­yacınız var. Buna ek ola­rak, IHK iş koru­ma uzman­lığı sına­vı artık sunulmamaktadır. 

Silahlı kuv­vet­ler­dey­dim. Yine de sına­va gir­mek zor­unda mıyım?

Temel ola­rak zaten. Bura­da dik­kat­li olun­ması tav­si­ye edi­lir: Temel asker­lik hiz­me­ti yapan bir kişi, geçi­ci asker veya pro­fe­syo­nel asker ola­rak, özel güven­lik sek­törün­de çalış­mak ve ilgi­li koru­ma görev­le­ri­ni yeri­ne getir­mek isti­yor­sanız (ek ola­rak) uzman­lık bil­gi­si sına­vı­na gir­meniz gere­kir — şu anda asker olmak zor­unda olup olma­dığını­za bakıl­maksı­zın. Bun­un tek istis­nası aske­ri polis, yani Alman Silahlı Kuvvetleri’nin aske­ri polisi­dir. Aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­dan muaf­tır, çün­kü aske­ri polis mem­url­arı uzman­lık bil­gi sına­vın­da gere­kli olan bil­gi­nin büyük bir kıs­mını eği­tim­le­ri sırasın­da edin­miş­ler­dir. Örneğin, aske­ri polis mem­url­arı veya çavuşların Sanayi ve Tica­ret Odası (IHK) sına­vı­na gir­mele­ri­ne gerek yok­tur; kanıt, Bun­des­wehr’in eği­tim veya hiz­met bel­ge­si tarafın­dan sağlanır. Diğer tüm asker­ler 34a ser­ti­fik­ası almak zorundadır.

Polis memu­ru ola­rak yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacım var mı?

Hem eyalet düzey­in­de­ki (Land Poli­ce) hem de fede­ral düzey­de­ki (Bun­des­po­li­zei) polis mem­url­arı için istis­na­lar var­dır. Bu ara­da, aynı durum ıslah hiz­me­tin­de çalış­an­lar ve güm­rük hiz­me­t­i­nin silah taşı­ma alanı için de geçer­li­dir. Sına­va gir­me zor­un­lu­luğun­dan yal­nız­ca kol­luk kuv­vet­lerinde çalışıyor­sanız ve ilgi­li kari­y­er sına­vını başarıy­la tamam­la­dıy­sanız — en azın­dan ara hiz­met için — fera­gat edil­diği­ni unut­ma­mak önem­li­dir. Emni­y­et teşki­la­tın­da dev­let memu­ru ola­rak çalışan polis mem­url­arının bu neden­le yeter­li­lik bel­ge­si­ne ihti­yacı yok­tur. Bir­çok polis memu­ru özel ola­rak, örneğin kapıcılık yapa­rak ek gelir elde etmek­te­dir. Öze­l­lik­le Münih, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin veya Düs­sel­dorf gibi haya­tın pahalı olduğu şehir­ler­de, bir güven­lik şir­ke­tin­de yarı zaman­lı bir iş, eks­tra para kaz­an­mak için iyi bir yol­dur. Ek iş için ipu­cu: (Ana) işver­eni­ni­zi ek işi­niz hak­kın­da bil­gi­len­dir­diği­niz­den ve ide­al ola­rak bunu yazılı ola­rak onay­lat­tığınız­dan emin olun.

Hukuk oku­dum, LL.B. veya dev­let huku­ku diplom­am var. Ger­çek­ten hala uzman bil­gi­si sına­vı­na gir­mem gere­ki­yor mu?

İna­nm­ası zor ama elbet­te güven­lik sek­törün­de (yarı zaman­lı) bir iş, ister eği­tim­le­ri­ni fin­an­se etmek ister sek­tör hak­kın­da izle­nim edin­mek için olsun, avu­kat adayları için de ilgi çeki­ci ola­bi­lir. Tabii ki: Hukuk alanın­da (kamu güven­liği ve düze­ni, tica­ret huku­ku, veri koru­ma huku­ku, ceza huku­ku ve ceza muh­ak­e­me­si huku­ku, mede­ni kanun, ceza muh­ak­e­me­si kanunu vb. Bu neden­le sade­ce güven­lik sek­törün­de kaza önle­me (UVV, DGUV yönet­me­liği 23), ins­an­lar­la ilgi­len­me ve güven­lik tekno­lo­ji­si­nin temel­le­ri konu­larını öğren­me­niz yeter­li­dir. IHK eği­tim pro­se­dürü­ne katılım ser­ti­fik­ası bun­un kanı­tı­dır. Üni­ver­si­te diplo­ması­na eşdeğer bir derece veren bir üni­ver­si­te veya aka­de­mi­de hukuk diplo­masını başarıy­la tamam­la­dığı­na dair bir ser­ti­fi­ka ile bir­lik­te, §34a GewO uyarın­ca bilir­kişi bil­gi sına­vının ayrı­ca tamam­lan­ması gerekmez.

Uzun yıl­lar­dır güven­lik görev­li­si ola­rak çalışıyo­rum. İş deney­imi yeter­li tanınır­lık değil mi?

Hayır, nor­mal­de değil! Ancak, “uzun süre­dir hiz­met veren” güven­lik çalış­an­ları için bazı geçiş düzen­le­mele­ri bul­un­m­akt­a­dır. Özel güven­lik sek­törün­de 1 Nisan 1996 tari­hin­den bu yana gere­kli eği­ti­me katıl­mış olan veya 31 Mart 1996 tari­hin­den önce güven­lik sek­törün­de çalışm­ak­ta olan ve bu son tarih düzen­le­me­si nede­ni­yle daha önce eği­tim­den muaf tutu­lan çalış­an­lar, dey­im yer­in­dey­se “büyük­baba” ola­rak kabul edil­mek­te­dir. Dik­kat: Bu mua­fi­y­et­ten yar­ar­lanıla­bil­me­si için, son tarih olan 1 Ocak 2003’ten önce en az üç yıl­lık kes­in­ti­siz bir süre boy­un­ca bir koru­ma faa­li­y­e­t­i­nin var olduğu da göste­ri­le­bi­lir. Güven­lik sek­törün­de 2003 yılın­dan bu yana aktif olan diğer kişi­ler için bu tür mua­fi­y­et­ler geçer­li değil­dir.
Yani biraz karışık! Tav­si­y­em: Yeter­li­lik sına­vı­na gir­mek için yatırım yap­mak ve deney­im­li bir güven­lik çalışanı ola­rak bile “bil­gi gün­cel­le­me­sin­den” fay­d­al­an­mak daha iyidir!

Dik­kat: Özel durumlar!

Yaban­cı yeter­li­lik bel­ge­ler­inin tanın­ması gibi bazı özel dur­um­lar da söz konu­su­dur. Ger­çe­kleş­ti­ril­ecek faa­li­y­et türü­nün bir yeter­li­lik sına­vı gerek­ti­rip gerek­tirm­ediği de her zaman net değil­dir. Eğer söz konu­su olan basit bir ste­war­ding faa­li­y­e­tiy­se (örneğin oto­park görev­li­le­ri) veya sade­ce giriş bilet­le­ri­ni kon­trol edip yırt­mak­sa, gen­el­lik­le bir uzman bil­gi­si inc­e­le­me­si­ne ve hat­ta bazı dur­um­lar­da § 34a GewO’ya göre bir tali­ma­ta bile gerek yok­tur. Ancak, müzel­er­de­ki göze­tim veya güven­lik hiz­met­le­ri ya da etkin­lik koru­mad­aki belir­li faa­li­y­et dizi­le­ri gibi sınır­da kal­an dur­um­lar bazen tar­tış­malı­dır. (Bu tür sınır­da kal­an vaka­lar Info­por­tal’­da ayrı maka­le­l­erde tekrar ele alın­m­akt­a­dır).
Önem­li bir not: Her iht­i­ma­le karşı, Sanayi ve Tica­ret Odası’na (IHK) ve yetki­li maka­ma yeter­li­liği­ni­zin yeter­li olup olma­dığını veya GewO § 34a uyarın­ca IHK sına­vı­na da gir­meniz gere­kip gerek­me­diği­ni sor­un. Daha son­ra yasal ola­rak güven­li, kişi­sel bil­gi­ler ala­caksınız. Özel güven­lik­te yeniy­sen­iz, güve­ni­lir­liği­niz kon­trol edil­dik­ten ve size bek­çi kim­liği ver­il­dik­ten son­ra ilgi­li faa­li­y­et­le­ri yürüt­me­ni­ze izin verilir!

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Sına­vı nasıl kolay­ca geçe­bil­eceği­ni­ze dair özel ipuçları

Spam gön­der­mi­yo­ruz! Daha faz­la bil­gi için Giz­li­lik Poli­ti­k­ası.

Yorum yok 

Bir cevap bırakın

Künye
tr_TRTR