O co pyta się podczas egzaminu z wiedzy eksperckiej?.

O co pyta się na egzaminie?

Tematy/treść egza­mi­nu

Tema­ty egza­mi­nu z wied­zy spec­ja­lis­ty­cz­nej w zak­re­sie ochro­ny (§ 34a GewO) to.

 1. Pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego w tym pra­wo handlowe,
 2. Pra­wo ochro­ny danych osobowych,
 3. Kodeks cywil­ny,
 4. Pra­wo i pos­tę­po­wa­nie kar­ne, posłu­gi­wa­nie się bronią,
 5. Roz­por­ząd­ze­nie w spra­wie zapo­bie­ga­nia wypad­kom w służ­bach ochro­ny i bezpieczeństwa,
 6. Pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi, zwłaszc­za zacho­wa­nie w sytu­ac­jach nie­bez­piecz­nych, tech­ni­ki dees­ka­l­ac­ji w sytu­ac­jach kon­flik­towych, a także kom­pe­ten­c­je międ­zy­kul­tur­o­we ze szc­ze­gól­nym uwz­ględ­ni­e­niem róż­no­rod­ności i odmi­en­ności społecz­nej oraz
 7. Pod­sta­wo­we zasa­dy inży­nie­rii bezpieczeństwa.

Waże­nie

Szc­ze­gól­nie waż­ne dla przy­go­to­wa­nia jest to, że niek­tó­re obs­za­ry tema­ty­cz­ne lic­zą się pod­wó­j­nie. W szc­ze­gól­ności. treść praw­na są w odnie­si­e­niu do punkt­ac­ji moc­niej waż­o­nyczy­li kon­kret­nie Pra­wo bez­piec­zeńst­wa i por­ząd­ku publicz­n­ego, Kodeks cywil­ny oraz Pra­wo kar­ne i pos­tę­po­wa­nie kar­ne.

Licz­ba pytań i mak­sy­m­al­na licz­ba punk­tów do uzys­ka­nia w przeglądzie:

 • Pra­wo bez­piec­zeńst­wa publicz­n­ego: 4 pyta­nia / 8 pkt.
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 pyta­nia / 4 punkty
 • Pra­wo ochro­ny danych oso­bo­wych (BDSG/DSGVO): 4 pyta­nia / 4 punkty
 • Pra­wo cywil­ne (BGB): 12 pytań / 24 pkt.
 • Pra­wo kar­ne / pra­wo pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego: 12 pytań / 24 pkt.
 • Usta­wa o bro­ni (WaffG): 4 pyta­nia / 4 punkty
 • Prze­pi­sy doty­c­zące zapo­bie­ga­nia wypad­kom: 8 pytań / 8 pkt.
 • Pos­tę­po­wa­nie z ludź­mi: 16 pytań / 16 punktów
 • Inży­nie­ria bez­piec­zeńst­wa: 8 pytań / 8 pkt.

Pyta­nia egzaminacyjne

Podc­z­as nau­ki najl­epiej sku­pić się na pyta­niach egza­mi­nacy­jnych doty­c­zą­cych tema­ty­ki praw­nej. Istot­na jest tu wied­za pod­sta­wo­wa (usta­wa zasad­nic­za, np. struk­tu­ra państwa/zasady), jak rów­nież odpo­wied­nie para­grafy z Kodek­su Kar­n­ego (StGB) i Kodek­su Cywil­n­ego (BGB). Kla­sy­ka to pyta­nia doty­c­zące pod­sta­wo­wej struk­tu­ry, defi­nic­ji prawnych, przes­tępstw z ich cha­rak­tery­sty­ką oraz wykro­c­zeń. Powi­ni­en­eś też położyć sil­ny nacisk na tzw. pra­wa ever­y­ma­na (pod­sta­wy uza­sad­ni­enia i uspra­wi­ed­li­wi­e­nia). Na grun­cie Kodek­su pos­tę­po­wa­nia kar­n­ego (StPO) istot­ne jest tymc­z­a­so­we aresz­to­wa­nie znaj­du­jące się w art. 127.

Zarów­no egza­mi­ny pisem­ne, jak i ust­ne obej­mu­ją tema­ty wymi­en­io­ne powyżej.
Pod­sta­wą prawną jest. Roz­por­ząd­ze­nie o nad­zor­zemia­no­wi­cie § 9 w związ­ku z § 7 BewachV. Wykaz tema­tów lub treści egza­mi­nacy­jnych znaj­du­je się w załącz­ni­ku nr 2 do BewachV.

 

Na tym blogu Sach­kun­de-Info­por­tal raz po raz pre­zen­to­wa­ne są pyta­nia, któ­re mogą wys­tąpić na egza­mi­nie w taki lub pod­ob­ny sposób.
Aby uzys­kać więcej insi­der tips i być na bieżą­co, możesz zapi­sać się na news­let­ter za darmo: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Eks­klu­zyw­ne wska­zów­ki, jak łat­wo zdać egzamin

Nie wysyła­my spamu! Dowiedz się więcej w nas­zym Poli­ty­ka pry­wat­ności.

Brak komentarzy 

Zosta­wić odpo­wie­dź

Nadruk
pl_PLPL