Cine nu are nevoie de o expertiză?.

Cine nu tre­bu­ie să tre­acă un examen?

Numai per­so­nalul de secu­ri­ta­te are nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență care este acti­vi­tăți spe­cia­le de pază în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO sau doresc să înce­apă pro­pria aface­re de secu­ri­ta­te. Acti­vi­tăți­le care pot fi des­fășu­ra­te numai cu lice­n­ța 34a includ, în spe­cial, paza în zon­ele publi­ce, în zon­ele de intra­re sau în diver­se acti­vi­tăți de secu­ri­ta­te în cali­ta­te de mana­ger: Mai mul­te aici.
Cu toate aces­tea, chi­ar dacă doriți să des­fășu­rați o acti­vi­ta­te pen­tru care este obli­ga­to­rie pro­mo­varea cu suc­ces a unui examen pen­tru obți­ne­rea unui cer­ti­fi­cat de com­pe­tență, exis­tă anu­m­ite excepții. Nu toate per­so­an­ele au nevoie de cer­ti­fi­ca­tul de com­pe­tență, chi­ar dacă des­fășo­ară acti­vi­tăți de pază regle­men­ta­te sau sunt liber pro­fe­sio­niș­ti în cali­ta­te de con­trac­tanți în dome­niul secu­ri­tății cu pro­pria lor com­pa­nie de securitate.

Cine este scu­tit de examenul 34a…

Prac­tic se apli­că: Ori­ci­ne a absol­vit o for­ma­re de nivel supe­ri­or sau o for­ma­re con­tin­uă cu o cali­fi­ca­re recu­nos­cu­tă (IHK) în dome­niul secu­ri­tății nu are nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență suplimentar!

Dar aveți gri­jă! Mai exis­tă câteva cap­ca­ne. Iată deta­lii­le privind scut­i­rea de la examenul de expertiză:

O per­so­ană este scu­ti­tă de exami­narea cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te dacă…

…a tre­cut cu suc­ces examenul final core­s­pun­ză­tor. Dova­da poa­te fi făcu­tă prin pre­zent­area cer­ti­fi­ca­tu­lui de exami­na­re respectiv.

Am absol­vit cu suc­ces așa-num­ite­le “cur­su­ri de secu­ri­ta­te a instalațiil­or”. Este ace­lași lucru cu examenul pen­tru cun­oș­tințe de specialitate?

Nu! Cur­su­ri­le de secu­ri­ta­te în fabrică (curs de secu­ri­ta­te în fabrică 1–2 sau 1–4) sunt — fără a tre­ce cu suc­ces examenul pen­tru a deve­ni spe­cia­list în secu­ri­ta­te în fabrică -. nu echi­va­lent! Aveți nevoie de o exper­ti­ză. În plus, examenul de spe­cia­list în pro­tecția mun­cii IHK nu mai este oferit. 

Am fost în forțe­le arma­te. Mai tre­bu­ie să dau examenul?

Prac­tic, deja. Aici se reco­man­dă pru­dență: În cali­ta­te de per­so­ană care efec­tuea­ză ser­viciul mili­tar de bază, de sol­dat tem­po­rar sau de sol­dat pro­fe­sio­nist, tre­bu­ie să sus­ți­neți examenul de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te — indi­fe­rent dacă sun­teți sau nu obli­gat în pre­zent să fiți sol­dat — dacă doriți (în plus) să lucrați în sec­torul secu­ri­tății pri­va­te și să înde­pli­niți sar­ci­ni­le de pază core­s­pun­ză­toare. Sin­gu­ra excepție este poliția mili­tară, și anu­me poliția mili­tară a forțe­lor arma­te ger­ma­ne. Ofițe­rii de poliție mili­tară sunt scu­tiți de examenul de exper­ti­ză, deoare­ce ofițe­rii de poliție mili­tară au dobân­dit o mare par­te din cun­oș­tințe­le nece­sa­re pen­tru examenul de exper­ti­ză în tim­pul cur­su­ril­or lor de for­ma­re. De exemp­lu, ofițe­rii sau ser­genții de poliție mili­tară nu tre­bu­ie să sus­țină un examen al Came­rei de Comerț și Indus­trie (IHK); dova­da este fur­niz­a­tă de dova­da de for­ma­re sau de ser­viciu din Bun­des­wehr. Toți ceil­alți sol­dați tre­bu­ie să obțină cer­ti­fi­ca­tul 34a.

Am nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență ca ofițer de poliție?

Exis­tă excepții atât pen­tru ofițe­rii de poliție la nivel de stat (poliția lan­du­ril­or), cât și la nivel fede­ral (Bun­des­po­li­zei). Apro­po, ace­lași lucru este vala­bil și pen­tru anga­jații din cadrul ser­viciu­lui corecțio­nal și pen­tru zona de port-armă a ser­viciu­lui vamal. Este important de reți­nut fap­tul că nu aveți obli­gația de a sus­ți­ne examenul doar dacă lucrați în dome­niul apli­cării legii și ați sus­ți­nut cu suc­ces examenul de carieră core­s­pun­ză­tor — cel puțin pen­tru ser­viciul inter­me­di­ar. Prin urma­re, polițiș­tii care lucrea­ză ca fun­cțio­na­ri publi­ci în cadrul ser­viciu­lui de apli­ca­re a legii nu au nevoie de un cer­ti­fi­cat de com­pe­tență.. Mulți ofițe­ri de poliție câș­ti­gă bani în plus în mod pri­vat, de exemp­lu, ca port­ari. Mai ales în conur­bații­le unde viața este scumpă, cum ar fi Mun­chen, Stutt­gart, Frank­furt, Ham­burg, Ber­lin sau Düs­sel­dorf, un loc de mun­că cu jumă­ta­te de nor­mă la o com­pa­nie de secu­ri­ta­te este o moda­li­ta­te bună de a câș­ti­ga bani în plus. Sfat pe lân­gă: Asi­gu­rați-vă că vă infor­mați angaja­torul (prin­ci­pal) cu pri­vi­re la acti­vi­ta­tea dvs. secun­dară și, în mod ide­al, că ace­as­ta a fost apro­ba­tă în scris.

Am stu­di­at drep­tul, am o diplomă de lice­n­ță sau o diplomă de drept de stat. Chi­ar mai tre­bu­ie să dau examenul de cun­oș­tințe de specialitate?

Este greu de cre­zut: dar, desi­gur, un loc de mun­că (cu jumă­ta­te de nor­mă) în indus­tria secu­ri­tății poa­te fi inte­res­ant și pen­tru vii­to­rii avo­cați, fie pen­tru a‑și finanța stu­dii­le, fie pen­tru a obți­ne impre­sii desp­re ace­as­tă indus­trie. Desi­gur: în dome­niul drep­tu­lui (sigu­ranță și ordi­ne publică, drept comer­cial, drep­tul pro­tecți­ei datel­or, drept penal și drept pro­ce­su­al penal, codul civil, codul de pro­ce­dură pen­ală etc.), absol­venții de drept sunt deja apți. De aceea, nu tre­bu­ie decât să vă puneți la curent cu subiec­te­le lega­te de pre­ve­ni­rea acci­den­tel­or în indus­tria de secu­ri­ta­te (UVV, Regu­la­men­tul 23 al DGUV), de relații­le cu oamen­ii și de ele­men­te­le de bază ale teh­no­lo­giei de secu­ri­ta­te. Un cer­ti­fi­cat de par­ti­cipa­re la pro­ce­du­ra de instrui­re IHK ser­veș­te drept dova­dă în acest sens. Împreună cu un cer­ti­fi­cat de absol­vi­re cu suc­ces a unei diplo­me de drept la o uni­ver­si­ta­te sau la o aca­de­mie care acor­dă o diplomă echi­va­len­tă cu o diplomă uni­ver­si­tară, nu este nece­s­ară efec­tuarea supli­men­tară a examenu­lui de cun­oș­tințe de spe­cia­li­ta­te în con­for­mi­ta­te cu §34a GewO.

Lucrez ca agent de secu­ri­ta­te de mulți ani. Expe­ri­ența de mun­că nu este o recu­n­o­aș­te­re suficientă?

Nu, nu în mod nor­mal! Cu toate aces­tea, exis­tă anu­m­ite dis­po­ziții tran­zit­orii pen­tru lucră­to­rii de secu­ri­ta­te “vete­ra­ni”. Anga­jații din sec­torul secu­ri­tății pri­va­te care au par­ti­ci­pat la form­area nece­s­ară începând cu 1 apri­l­ie 1996 sau care lucrau deja în sec­torul secu­ri­tății înain­te de 31 mar­tie 1996 și care au fost scu­tiți ante­rior de for­ma­re din cau­za aces­tui regu­la­ment privind data limi­tă sunt, ca să spu­nem așa, “excep­tați”. Atenție: Ace­as­tă scut­i­re poa­te fi invo­ca­tă numai dacă se poa­te demons­tra că acti­vi­ta­tea de pază a fost neîn­tr­erup­tă timp de cel puțin trei ani înain­te de data limi­tă de 1 ianu­ar­ie 2003. Pen­tru toți ceil­alți care au fost acti­vi în indus­tria de secu­ri­ta­te doar începând cu 2003, aces­te scut­i­ri nu se apli­că.
Deci, este com­pli­cat! Sfa­tul meu: Este mai bine să inves­tiți în sus­ți­ne­rea examenu­lui de cali­fi­ca­re și să bene­fi­ci­ați de o “actua­li­za­re a cun­oș­tințe­lor” chi­ar și în cali­ta­te de angajat cu expe­ri­ență în dome­niul securității!

Atenție: Cazu­ri speciale!

Exis­tă și alte cazu­ri spe­cia­le, cum ar fi posi­bi­la recu­n­o­aș­te­re a cer­ti­fi­ca­tel­or de com­pe­tență străi­ne. De ase­men­ea, nu este întot­deau­na clar dacă tipul de acti­vi­ta­te care urmea­ză să fie efec­tua­tă nece­si­tă un examen de cali­fi­ca­re. În cazul în care este vor­ba de simp­le acti­vi­tăți de ste­war­ding (de exemp­lu, pla­sa­to­ri în par­cări) sau de sim­pla veri­fi­ca­re și rupe­re a bile­tel­or de intra­re, de obicei nu este nece­s­ară o exami­na­re a cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te și, în unele cazu­ri, nici măcar ins­trucți­unea con­form § 34a GewO. Cu toate aces­tea, cazu­ri­le limi­tă, cum ar fi supra­veghe­rea sau ser­vicii­le de secu­ri­ta­te din muzee sau anu­m­ite cons­te­lații de acti­vi­tăți în dome­niul pro­tecți­ei eve­nimen­tel­or, sunt uneo­ri con­tro­ver­sa­te. (Ast­fel de cazu­ri-limi­tă sunt dis­cu­ta­te în arti­co­le sepa­ra­te aici, pe Info­por­tal).
O notă importan­tă: Pen­tru a fi în sigu­ranță, între­bați Came­ra de Comerț și Indus­trie (IHK) și auto­ri­ta­tea com­pe­ten­tă dacă cali­fi­carea dum­nea­vo­as­tră este sufi­ci­en­tă sau dacă tre­bu­ie să sus­ți­neți și examenul IHK în con­for­mi­ta­te cu § 34a GewO. Veți pri­mi apoi infor­mații per­so­na­le secu­riza­te din punct de vede­re juri­dic. Dacă sun­teți nou în dome­niul secu­ri­tății pri­va­te, vi se per­mi­te să des­fășu­rați acti­vi­tăți­le core­s­pun­ză­toare după ce vi s‑a veri­fi­cat fia­bi­li­ta­tea și vi s‑a atri­buit legi­ti­mația de agent de pază!

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Nici­un comentariu 

Lasă un răs­puns

Impri­ma­re
ro_RORO