Kako dolgo se moram pripravljati na preizkus strokovnega znanja (§ 34a GewO)?

Kako dol­go se moram pri­pravlja­ti na preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja (§ 34a GewO)?

Ključ­no vprašan­je na področ­ju pri­pra­ve na pred­met: Kako dol­go se uči­ti, koli­ko vaditi?

Vprašan­je o času za pri­pra­vo je res kla­sič­no vprašan­je, ki mi ga ved­no zno­va zastavlja­jo. Ven­dar na to ni enot­ne­ga odgo­vo­ra, ki bi ust­re­zal vsem.

Odgo­vor je: odvis­no od tega!

Na dolži­no pri­pra­ve vpli­va­jo šte­vil­ni dejav­ni­ki. Eden glav­nih je učenec sam, dru­gi so učno okol­je in pogo­ji ter način pri­pra­ve. Tukaj nekaj izkušenjki se lah­ko v posa­mez­nih pri­me­rih seve­da razlikujejo:

Naj­bol­jša prak­sa: Moje pri­po­roči­lo za strans­ko pripravo

Če bi se radi v enem ali dveh mesecih pri­pra­vi­li na stran­ski izpit iz stro­kov­ne­ga znan­ja in var­no pri­do­bi­li cer­ti­fi­kat po § 34a, se je izk­aza­lo nas­lednje nas­lednje učne tak­ti­ke. dokazano:
Vsak dan se 1–2 uri uči­te z učnim gra­di­vom. Ob kon­cih ted­na se uči­te en dan, sku­paj vsaj 8 ur zelo inten­ziv­no — vključ­no z reše­van­jem test­nih vprašanj. (Če del­ate ob kon­cih ted­na, si vze­mi­te še en pro­s­ti dan kot teden­ski dan inten­ziv­ne­ga učen­ja). Ob kon­cu vsa­ke faze učen­ja opra­vi­te nekaj pos­kus­nih izpi­tov, da pre­ve­ri­te svo­jo raven učen­ja (pre­ver­jan­je učnih cil­jev). Področ­ja, ki jih še ne obv­l­a­da­te dovolj dob­ro, je tre­ba inten­ziv­ne­je preuče­va­ti nas­lednje dni. To poč­ni­te, dok­ler ne doseže­te pra­vil­nih reši­tev v sta­bil­nih pos­kus­nih izpi­tih 90%. Potem bos­te lah­ko opra­vi­li izpit. Več nas­ve­tov — tudi za pri­pra­vo na ust­ni izpit — naj­de­te na www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Eks­klu­ziv­ni nas­ve­ti o tem, kako zlah­ka opra­vi­ti izpit

Ne pošil­ja­mo neže­le­ne poš­te! Več infor­macij naj­de­te v našem Poli­ti­ka zaseb­nos­ti.

Odtis
sl_SISL