Ce se întreabă în cadrul examenului de expertiză?.

Ce se cere la examen?

Subiecte/conținuturi ale examenului

Subiec­te­le examinării cun­oș­tințe­lor de spe­cia­li­ta­te în dome­niul mese­riei de paz­nic (§ 34a GewO) sunt următoarele

 1. Drep­tul sigu­ranței și ordi­nii publi­ce, inclu­siv drep­tul comercial,
 2. Legea privind pro­tecția datelor,
 3. Codul civil,
 4. Drept penal și pro­ce­dură pen­ală, mani­pul­area armelor,
 5. Regu­la­men­tul de pre­ve­ni­re a acci­den­tel­or pen­tru ser­vicii­le de pază și securitate,
 6. Relația cu oamen­ii, în spe­cial com­por­ta­men­tul în situații peri­cu­l­oa­se, teh­ni­ci de de-escal­a­da­re în situații de con­flict, pre­cum și com­pe­tențe inter­cul­tu­ra­le, cu o atenție spe­cială la diver­si­ta­te și diver­si­ta­te socială și
 7. Prin­ci­pii­le de bază ale ingi­ne­riei siguranței.

Pon­der­a­re

Este deo­se­bit de important pen­tru pre­gă­ti­re ca unele mate­rii să con­te­ze de două ori. În spe­cial conți­nut juri­dic sunt în ceea ce pri­veș­te punc­ta­jul mai puter­nic pon­de­ratși anu­me, în mod con­cret Legea privind sigu­ranța și ordi­nea publică, Codul civil și Drept penal și pro­ce­dură pen­ală.

Numărul de între­bări și punc­ta­jul maxim care tre­bu­ie obți­nut în cadrul recapitulației:

 • Legea secu­ri­tății publi­ce: 4 între­bări / 8 puncte
 • Gewer­be­recht (GewO / BewachV): 4 între­bări / 4 puncte
 • Legea privind pro­tecția datel­or (BDSG/DSGVO): 4 între­bări / 4 puncte
 • Drept civil (BGB): 12 între­bări / 24 puncte
 • Drept penal / drept pro­ce­su­al penal: 12 între­bări / 24 puncte
 • Legea privind arme­le (WaffG): 4 între­bări / 4 puncte
 • Regle­men­tări privind pre­ve­ni­rea acci­den­tel­or: 8 între­bări / 8 puncte
 • Relația cu oamen­ii: 16 între­bări / 16 puncte
 • Ingi­ne­ria sigu­ranței: 8 între­bări / 8 puncte

Între­bări de examen

Atun­ci când stu­diați, cel mai bine este să vă con­cen­trați pe între­bări­le de examen pe teme juri­di­ce. Aici sunt rele­van­te cun­oș­tințe­le de bază (Legea fun­da­men­tală, de exemp­lu, structura/principiile sta­tu­lui), pre­cum și para­gra­fele rele­van­te din Codul penal (StGB) și Codul civil (BGB). Cele cla­sice sunt între­bări privind struc­tu­ra de bază, defi­niții­le juri­di­ce, infracți­uni­le cu carac­te­risti­ci­le lor și infracți­uni­le. De ase­men­ea, ar tre­bui să puneți un accent deo­se­bit pe așa-num­ite­le drep­tu­ri ale tutu­r­or (moti­ve de jus­ti­fi­ca­re și scu­ză). În dome­niul Codului de pro­ce­dură pen­ală (StPO), are­st­area pro­vi­z­orie care se regă­seș­te în secți­unea 127 este relevantă.

Atât examenul scris, cât și cel oral se referă la subiec­te­le enu­me­ra­te mai sus.
Tem­eiul juri­dic este Ordo­nanța privind supra­veghe­reași anu­me § 9 în com­bi­nație cu § 7 BewachV. Lis­ta subiec­tel­or sau a conți­nu­tu­lui examenu­lui poa­te fi găsi­tă în ane­xa 2 la BewachV.

 

În acest blog al Info­port­a­lu­lui Sach­kun­de, sunt pre­zen­ta­te din nou și din nou între­bări care pot apă­rea la examen în acest mod sau într-un mod similar.
Pen­tru mai mul­te sfa­tu­ri din inte­ri­or și pen­tru a fi la curent cu nou­tăți­le, vă puteți abo­na gra­tuit la news­let­ter: https://www.sachkunde-34a.de/insider-tipps-lernunterlagen-34a/

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Sfa­tu­ri exclu­si­ve desp­re cum să tre­ci examenul cu ușurință

Noi nu tri­mi­t­em spam! Aflați mai mul­te în pagi­na noas­tră Poli­ti­ca de con­fi­denția­li­ta­te.

Nici­un comentariu 

Lasă un răs­puns

Impri­ma­re
ro_RORO