Arhiv

Nak­up cer­ti­fi­ka­ta 34a

Preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja — zakaj? Pre­pros­to kupi­te licen­co 34a…

Preizkus strokovnega znanja - zakaj? Preprosto kupite licenco 34a...

Ne želi­te opravlja­ti izpi­ta in se nanj pri­pravlja­ti, že več­krat nis­te uspeš­no opra­vi­li izpi­ta iz stro­kov­ne­ga znan­ja pri gos­po­dar­ski zbor­ni­ci ali pa želi­te prih­ra­ni­ti čas in denar — vse to so lah­ko raz­lo­gi, zakaj ljud­je še naprej išče­jo “kupi licen­co 34a”. V tem član­ku je pojasn­je­no, zakaj to ni rav­no dobra zamisel.

Ali lah­ko dejans­ko kupi­te “ban­ko­vec 34a”?

Kra­tek Iskan­je v Goo­g­lu je pri­ka­za­no: Da, lah­ko kupi­te kos papir­ja, ki je vide­ti, kot da je urad­ni doku­ment trgo­vins­ke in indus­trijs­ke zbor­nice. Ven­dar bodi­te pre­vid­ni! Če uporablja­te takš­na pona­re­je­na potrdi­la o opravlje­nih izpi­tih, vas lah­ko kazens­ko pre­gan­ja­jo.
Dovol­je­no je, da takšen kos papir­ja obe­si­te na svoj hod­nik za zaba­vo ali ga uporabi­te kot vži­gal­nik za nas­ledn­jo zaba­vo z žarom. Če pa tak kos papir­ja uporabi­te v prav­nem pro­me­tu, tj. v okvi­ru pri­ja­ve za zapos­li­tev ali za regis­tra­ci­jo svo­je­ga var­nost­ne­ga pod­jet­ja, v skla­du s čle­nom 267 kazens­ke­ga zako­ni­ka sto­ri­te kaz­ni­vo dejan­je ponarejanja:

(1) Kdor z namenom gol­ju­fi­je v prav­nem pro­me­tu izde­la laž­no lis­ti­no, ponare­di pra­vo lis­ti­no ali uporabi laž­no ali pona­re­je­no lis­ti­no, se kaz­nu­je z zapor­no kaz­ni­jo do petih let ali denar­no kaz­ni­jo.
(2) Pos­kus je kaz­niv.
(3) V poseb­no hudih pri­me­rih se kaz­nu­je z zapo­rom od šes­tih mesecev do desetih let. […]

Ponud­ni­ki takš­nih dvoml­jivih sto­ri­tev tudi vedo, da je ponu­jan­je potrdil o opravlje­nih izpi­tih IHK, matu­ri­tet­nih spriče­val in dru­gih spriče­val, vključ­no z dok­to­ra­ti, prav­no vprašl­jivo. Zani­ma jih predv­sem hiter zas­lužek. Ponud­ni­ki ima­jo običa­j­no sedež v tuji­ni ali pa so nedo­segl­jivi in se tako izo­gne­jo prav­nim spo­rom. Pro­da­jal­ci so nam­reč lah­ko kazens­ko pre­gan­ja­ni tudi zato, ker uporablja­jo bla­gov­ne znam­ke in s tem prav­no zašči­te­ne iden­ti­fi­ka­c­ijs­ke ele­men­te (npr. logo­tip) orga­ni­za­cij, ki jih izda­ja­jo. Poleg tega neka­te­ri pro­da­jal­ci celo namer­no ust­var­ja­jo vtis, da gre za zako­ni­to izdan doku­ment in hkra­ti oglašu­je­jo, da lah­ko te pona­re­je­ne doku­men­te uporabi­te v prav­nih pos­lih. Tako se pro­da­jal­ci pogos­to pret­var­ja­jo tudi z laž­ni­mi dejst­vi in tako vsaj pos­red­no pozi­va­jo k uporabi pro­da­ne­ga ponared­ka kot pra­ve­ga doku­men­ta. Kot kupec ste lah­ko ved­no kazens­ko pre­gan­ja­ni in si lah­ko sami povz­roči­te kazens­ko odgo­vor­n­ost, če dejans­ko pro­fe­sio­nal­no uporablja­te takšen fan­ta­z­ij­ski dokument.

Kje lah­ko kupim potrdi­lo o usposobljenosti?

Edi­ni zako­ni­ti način za pri­do­bi­tev “potrdi­la o uspeš­no opravlje­nem preiz­kusu stro­kov­ne­ga znan­ja” (to je pra­vi­len izraz) je uspeš­no opravljen preiz­kus stro­kov­ne­ga znan­ja IHK. Na vol­jo je veli­ko brez­plač­nih Nas­ve­ti za pri­pra­vo na izpit, Test­na vprašan­ja in Forum za pomoč na tem splet­nem mes­tu. Mimogre­de, opravljan­je pra­ve­ga izpi­ta je lah­ko celo cen­ejše od neka­te­rih neza­ko­ni­tih ponudb pona­re­je­nih potrdil.
Isk­ren­ost je naj­bol­jša poli­ti­ka! Ne zap­le­taj­te se v laž­ne ponud­be z laž­ni­mi doka­zi­li! Ni vred­no, ker bos­te izpost­avlje­ni. Za ceno, ki jo bos­te nato plača­li, pa bi se lah­ko ust­rez­no pri­pra­vi­li na izpit in ga pov­sem red­no opravili.

Koli­ko sta­ne pona­re­je­no potrdi­lo o usposobljenosti?

Cene se zač­ne­jo pri nekaj manj kot 10 evrih za oseb­no pona­re­je­no potrdi­lo za nepos­re­den prenos v for­ma­tu PDF.

Ponarejeno potrdilo o usposobljenosti za licenco 34a
Pona­re­je­no potrdi­lo 34a kot prenos PDF
Ta “niz­ko­cen­ov­ni ponud­nik” pona­re­je­nih doka­zil pou­dar­ja, da kuplje­nih doku­men­tov ne sme­te uporablja­ti, ven­dar je zara­di last­ne var­n­os­ti kljub temu navedel sedež pod­jet­ja v ZDA. Ve, zakaj.

Ver­jet­no je vrh lede­ne gore ponud­nik, ki ponu­ja vse vrs­te potrdil o opravlje­nih izpi­tih in diplom — vključ­no z raz­lič­ni­mi poklic­ni­mi kva­li­fi­ka­ci­ja­mi, zaključ­ni­mi spriče­va­li, dodi­plom­ski­mi in magis­trs­ki­mi diplom­ami na viso­kih šolah, uni­ver­zi­tet­ni­mi diplom­ami in celo dok­to­ra­ti. Takš­ni tis­ka­ni doku­men­ti so na vol­jo za “smeš­no ceno” nekaj sto evrov — očit­no gre za posel, ki se splača. Ponud­bo kom­er­cial­no pro­mo­vi­ra tudi z ogla­som na Goo­g­lu, ki se pri­kaže na vrhu stra­ni z rezul­ta­ti za ust­rez­ne iskal­ne izra­ze — glej spodn­jo sliko. Ta gol­ju­fi­vi trgo­vec celo oglašu­je, da gre za zako­ni­to ponud­bo in “100% prist­ne in regis­tri­ra­ne doku­men­te, ki jih lah­ko pre­ve­ri univerza/podjetje za usposabljan­je ali celo vaš delo­da­ja­lec”. popol­na neumnost!

34a bankovec za oglaševanje v Googlu (ponarejen dokaz)
Goog­le oglaše­van­je za “izvir­ni dokaz
Pogo­vor­i­mo se o pur­a­nu: če kupi­te ponare­dek ali ga izde­l­ate sami in ga natis­ne­te, vas bodo tako ali tako uje­li — in to bo zelo nepri­jet­no in dra­go. Zakaj je to nei­zo­gib­no, bos­te izve­de­li v nas­lednjem raz­del­ku.

Zakaj je res neum­no pred­loži­ti pona­re­je­no potrdi­lo 34a.…

Še pred nekaj leti bi se zde­lo, da bi bilo dejst­vo.unEdi­ni način, da bi imel dob­ro obvešče­ni var­nost­nik srečo, je, da pona­re­je­ne­ga potrdi­la ne bi opa­zil med pos­top­kom pri­ja­ve, carin­sko ali poli­c­ijs­ko kon­tro­lo ali med poiz­ved­bo pri izpit­ni indus­trij­ski in trgo­vin­ski zbor­ni­ci (IHK). Od 1. juni­ja 2019 pa obsta­ja cen­tral­ni regis­ter varo­van­ja, v kate­rem se zbi­ra­jo vsi podat­ki.. Delo­da­ja­lec vas mora pri­ja­vi­ti, pre­den zač­ne­te delati, in poča­ka­ti na dovol­jen­je. Šele nato bos­te pre­je­li izkaz­ni­co var­nost­ni­ka in lah­ko zače­li delati. Med pre­ver­jan­jem in pri­mer­ja­vo podat­kov se hit­ro ugo­to­vi, ali ste pred­loži­li lažen doku­ment.. V skla­du s kazens­kim in civil­nim pra­vom nosi­te vse posledice!

Raje vlag­aj­te v pra­vo stvar Pre­ver­jan­je stro­kov­ne­ga znan­ja na IHK. Obveščaj­te se brez­plač­no tukaj na port­a­lu Infoportal. 
Odtis
sl_SISL